A+ R A-

23. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

Jučer je održana 23. Redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Gradski vijećnici su razmatrali 19 tačaka dnevnog reda.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine, Izvještaj o izvršenju budžetske rezerve Budžeta Grada Gradačac i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o odobrenju zaduženja Grada Gradačac kod razvojne banke FBiH za realizaciju projekta vodosnabdijevanja. Sredstva kredita namijenjena su za predfinansiranje Projekta vodosnabdijevanja i koristit će se za predfinansiranje grant sredstava WBIF-a, predfinansiranje poreskih obaveza Projekta (PDV), rekonstrukciju gradskih ulica nakon izmjene azbest-cementne mreže.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na izmjene Ugovora o javnim vodnim uslugama ( PSC ) zaključen između Grada Gradačac I JP “Komunalac” d.d. Gradačac. Navedeni ugovor izmijenjen je u dijelovima kako bi se u narednom periodu Gradskom vijeću na usvajanje mogle ponuditi što prihvatljivije cijene pitke vode i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda kao i prerasporediti teret povrata kredita na sve korisnike a ne samo na one koji troše vodu kontinuirano za razliku od potrošača koji to rade povremeno ili kao alternativu nekim drugim izvorima.

Vijećnici su upoznati i s Informacijom o planu upisa učenika u prvi razred MSŠ “Hasan Kikić” Gradačac JU Gimnazija “Mustaf Novalić” Gradačac u školskoj 2023/2024. godini. Donešen je i zaključak da MSŠ “Hasan Kikić” razmotri mogućnost upisa odjeljenja prema potrebama Biroa za zapošljavanje Gradačac kao što su zanimanja zavarivača, tesara, zidara, armirači, keramičari, bravari, limari, vodoinstalateri I faramceutski tehničari a da JU Gimnazija Mustafa Novalić umjesto “Zdravstvene gimnazije” upiše još jedno odjeljenje “informatičkih tehnologija”.

Usvojeni su i Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2022. godinu, Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac za 2022. godinu, Izvještaj o radu i vršenju nadzora gradskih inspekcija za 2022. Godinu i Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za 2022. godinu.

Nakon prijedloga i inicijativa od strane gradskih vijećnika iscprljene su sve tačke dnevnog reda i završena je 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac.