A+ R A-

Usvojen budžet Grada Gradačca za 2024. godinu

Na današnjoj  31. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac usvojen je  Budžet Grada Gradačac za 2024. godinu u iznosu 25.757.927 KM. Planirani prihodi su 20.962.927 a kapitalni transferi 4.795.000 maraka. Očekuje se da će rashodi u idućoj godini biti 15.320.537 a kapitalni izdaci u iznosu od 5.642.390 maraka.

Svečanu izjavu dao je Husein Kujraković, iz političkog subjekta Narod i Pravda i time preuzeo dužnost vijećnika Gradskog vijeća.

Razmatrajući kadrovska pitanja gradski vijećnici su usvojili rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradske izborne komisije Gradačac. Za predsjednika Gradske izborne komisije imenovan je Isam Sendić a članovi su Suada Hećimović, Elvir Nezić i Mirel Bijedić. O imenovanjima će konačnu odluku dati Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH). Također usvojena su i rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad iz reda uposlenika do okončanja procedure po oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.

Usvojena je odluka o dopuni Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području grada Gradačac. Na ovaj način omogućeno je da se kandidacioni zbor građana ponovi 07.01.2024. godine, ukoliko se u nekoj mjesnoj zajednici nije uspio održati u terminima 10.12., odnosno 17. 12.2023. godine. Ovim dopunama se daje još jedna mogućnost da se u svim mjesnim zajednicama pripreme i provedu potrebne izborne radnje i izbori za organe mjesnih zajednica. Termin održavanja izbora u svim mjesnim zajednicama je 28.01.2024. godine od 07:00 do 19:00 sati.

Vijećnici nisu podržali predložene programe rada javnih ustanova i planove poslovanja javnih preduzeća uz zaključak da nisu dovoljno jasni i ne pokazuju dovoljno svoj razvojni karakter. Nalaže se upravnim odborima javnih ustanova i nadzornim odborima javnih preduzeća da do naredne sjednice Gradskog vijeća dostave detaljna objašnjenja te dorađene programe i planove sa jasnim rokovima i finasijskim pokazateljima.

Gradsko vijeće je donijelo zaključak da NK “Zvijezda Gradačac” za narednu sjednicu dostavi finansijski izvještaj za 2023. godinu od ovlaštenog računovođe. Konstatovano je da dostavljeni materijal po ranijem zaključku Gradskog vijeća nije bio potpun pa danas vijećnici nisu zauzeli stav o daljem finasiranju NK “Zvijezda Gradačac”. Sredstva gradskog budžeta planirana u ovoj godini  putem cesije biće uplaćena dobavljačima za izmirenje dugovanja.

Nacrt etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac će na osnovu donesenog zaključka biti upućen na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 15 dana, a predloženo je da učesnici rasprave budu vijećnici, klubovi vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća i građani.

Vijećnici su usvojili Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Grada Gradačac za period od 2024-2028. godine. Usvojen je Prijedlog pravilnika o uslovima, načinu i procedurama za korištenje digitalne javne površine Grada Gradačac, te rješenje o davanju saglasnosti na cijenu vode.

Pokrenuto je i nekoliko inicijativa gradskih vijećnika. Između ostalih, Mesur Šaldić i Zehra Taletović su pokrenli inicijativu da se 23. decembar proglasi Danom žalosti na području grada Gradačca u znak sjećanja na četvero ubijenih srednjoškolaca 23.12.1994. godine. Enir Šakić i Latif Divljanović su uputili inicijativu da se uradi izmjena Odluke Gradskog vijeća o obilježavanju važnih datuma kojom bi se utvrdili sadržaji i programi koji su primjereni obilježavanju pojedinih značajnih datuma.