A+ R A-

Javna licitacije - prodaja vozila

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 39., a u vezi sa članom 99. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 10/22) i Odluke o pokretanju prodaje službenih motornih vozila u vlasništvu Grada Gradačac, br. 02-11-454/24 od  06.03.2024.godine,  objavljuje:

 

 J AV N U   L I C I T A C I J U

o prodaji službenih putničkih i teretnih motornih vozila
prikupljanjem pisanih ponuda

DOWNLOAD

Tekst i uslovi licitacije