A+ R A-

Odobrenje za produženi rad ugostiteljskih objekata

Općinska Služba za privredu , budžet i finansije, općine Gradačac na osnovu člana 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima broj:01-05-83/09 od 05.03.2009.godine na zahtjev  ugostitelja općine Gradačac ,donosi

 

ODOBRENJE 

 
1.Odobrava  se rad  ugostiteljskim objektima  iznad maksimalno utvrđenog radnog vremena u vrijeme  trajanja svjetskog prvenstva u fudbalu od 12 .juna do 12.jula  2014.godine  i dozvoli  okupljanje na mjestima gdje se javno prenose utakmice svjetskog prvenstva.

O b r a z l o ž e n j e

 Služba je cijeneći važnost svjetskog prvenstva  a i mogućnost davanja produženog radnog vremena svim ugostiteljskim objektima bez podnošenja zahtjeva zbog procedure koja slijedi po odredbama Odluke donijela odobrenja sa važnošću za dane održavanja svjetskog prvenstva u fudbalu.

Služba je shodno odredbama člana 17 .Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima izdala  odobrenje.