A+ R A-

Zaključci i inicijative općinskog vijeća Gradačac sa vanredne sjednice vijeća održane 25.02.2014. godine

 

Općinsko vijeće općine Gradačac na Vanrednoj sjednici od 25.02.2014. godine, a na osnovu člana 124. Statuta općine Gradačac, razmatrajući zahtjeve građana izražene putem udruženja građana i građanske inicijative, pokreće i donosi

 

INICIJATIVE I ZAKLJUČKEINICIJATIVE
Prema višim nivoima vlasti za preuzimanje mjera i aktivnosti na poboljšanju socijalno-ekonomskog statusa građana i otklanjanje nepravilnosti u prethodnom periodu

 

I

 

Općinsko vijeće općine Gradačac svjesno je socijalnog statusa građana kao i teškog materijalnog stanja izazavanog, pored globalne krize i nepravednim propisimia iz oblasti privatizacije, socijalne zaštite, nedovoljnog angažmana pravosudnh i inspekcijskih organa i, u tom smislu, nedoslijednog sprovođenja i zloupotrebe propisa, pkreće inicijativu za izmjenu ili donošonje novih propisa i to:

 

1. Da se na nivou Federacije Bosne i Hercegovine izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti obezbijedi besplatna zdravstvena zaštita svih građana, obzirom da nemaju mogućnost uplate zdravstvenog osiguranja.

 

Da se na Tuzlanskom kantonu ukinu tzv. „zdravstvene markice“ kao neustavne i nezakonite obzirom da se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje.

 

2. Da se u što kraćem roku pokrene postupak revizije privatizacije i utvrđivanje odgovornosti za neuspjele privatizacije, odnosno nepoštivanje ugovora o preuzimanju obaveza prema privatizovanom preduzeću.

 

3. Da se izmijene propisi za pojedine oblasti (zdravstvo, kultura, obrazovanje, komunalne djelatnosti i sl.) koje imaju status javne ustanove ili javnog preduzeća, da se upošljavanje vrši putem jevnog oglašavanja i da kriterij bude dužina čekanja na posao i pripadnost boračkoj populaciji, kao i da se u istim ograniči visina primanja za menadžment.

 

4. Socijalno raslojavanje društva je evidentno tako da se vrši enormno bogaćenje pojedinaca tzv“elita“, te se inicira donošenje posebnog zakona o porijeklu imovine uz obavezu dokazivanja pojedinaca, a ne organa.

 

5. Da se u Zakonu o plaćama i naknadama na nivou Federacije i kantona izmijene odredbe i da se ukinu prinadležnosti po isteku funkcije izabranim i imenovanim dužnosnicima na svim nivoima vlasti, kao i da se preispitaju druge naknade.

 

6. Općinsko vijeće zahtijeva da se više angažuju Federalne i kantonalne inspekcije na suzbijanju rada „na crno“ i uplate poreza i doprinosa.

 

7. Osnovni Zakon o pravima boračkih populacija i dopunska prava na osnovu kantonalnih propisa, izmijeniti i dopuniti tako da ove kategorije kod zapošljavanja i ostvarivanja prava u javnim ustanovama imaju posebne pogodnosti.

 

U skladu sa raspravom na ovoj sjednici Vijeća sve opravdane inicijative i zahtjeve koji idu u cilju poboljšanja stanja u Federaciji BiH i Tuzlanskom kantonu uputiti prema federalnim i kantonalnim organima.

 

Općinsko vijeće zahtijeva od predstavnika građana općine Gradačac izabranih u organe na nivou kantona i Federacije da, kao izabrani ili imenovani u ovim organima, pokreću ove inicijative.

 

ZAKLJUČKE

 

1. Općinsko vijeće zadužuje Komisiju za izbore i imenovanja da za narednu sjednicu pripremi Odluku o visini vijećničkih paušala kojom će se definirati da naknada za rad po ovim osnovama iznosi 400,00 KM po održanoj sjednici te da vijećnicima koji ne prisustvuju sjednicama ne pripada naknada.

 

Pripremiti Odluku kojom se definiše da vijećnicima ne pripada naknada za rad u komisijama Općinskog vijeća.

 

2. Pripremiti Odluku kojom se naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Gradačac utvrđuje u maksimalnom iznosu do visine najniže penzije.

 

3. Pripremiti Odluku kojom se plaće u navedenim ustanovama i preduzećima za rukovodne kadrove ograničavaju visinom plaće najsloženijih poslova, odnosno stručnom spremom uvećanom za određeni procent.

 

4. Zadužuje se Općinski načelnik da u cilju smanjenja budžetskih izdvajanja u roku od 60 dana pripremi Izmjene i dopune Budžeta kojim će se napraviti dodatne uštede na stavkama plaće i naknade troškova uposlenih, kao i da se predlože uštede na račun tekućih izdataka te da se ta sredstva predvide za izdvajanja za socijalne i boračke kategorije.

 

5. Zadužuje se Općinski načelnik da organizuje zajednički sastanak članova «Inicijative 92-95» i predstavnika Udruženja privrednika općine Gradačac u cilju rješavanja problema zapošljavanja boračke populacije.

 

6. Zadužuje se Općinski načelnik da formira Komisiju u čiji sastav će ući i članovi «Inicijative 92-95» koja će pripremiti podatke o javnim nabavkama Općine Gradačac u skladu sa dostavljenim zahtjevima, kao i podatke o izdavanju općinskih poslovnih i drugih prostora.

 

7. Zadužuje se nadležna Općinska služba da u roku od 30 dana putem Centra za socijalni rad i nadležnog Kantonalnog i Federalnog ministarstva pribavi podatke o korisnicima socijalne pomoći.