A+ R A-

Infografika rezultata istraživanja percepcije građana

Istraživanje percepcije građana je provedeno u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Glavni ciljevi istraživanja su provođenje sveobuhvatnog procesa ispitivanja percepcije građana o radu organizacija civilnog društva (OCD), te naročito o načinu njihovog finansiranja iz sredstava lokalnih vlasti, uslugama koje lokalne vlasti pružaju, kao i o njihovoj uključenosti u proces donošenja odluka. Istraživanje je rađeno u 21 ReLOaD partnerskoj jedinici lokalne samouprave (JLS) i u 3 kontrolne JLS u periodu  od septembra do oktobra 2018. godine na ukupnom uzorku  od  2300  ispitanika  u  partnerskim JLS  i  300  ispitanika  u  kontrolnim JLS.  Poduzorak  za  svaku JLS  sadrži najmanje 100 ispitanika.

DOWNLOAD

Prezentacija rezultata