A+ R A-

Materijali za 30. radnu sjednicu planiranu za dan 29.10.2015. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU

Na osnovu člana 45.   Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac(«Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  14.  10. 2015.godine

S A Z I V A M

30. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   29. 10. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta za  za period januar-septembar  2015.g

2.  Nacrt  Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu.                                                                                              

3.  Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2016.godinu. 

4. Prijedlog Odluke o oslobađanju  plaćanja  zateznih kamata:

      a) Nova pijaca;

      b) „Gradačački sajam“.                                                                                            

5.  Informacija o stanju javnog  reda i mira, i sigurnosti za prvih šest mjeseci 2015.g.

6.  Informacija o stanju socijalne zaštite na općini Gradačac

7. Informacija o isteku  zakupa objekta „Gradačački sajam“.

8. Pitanja, prijedlozi i inicijative