A+ R A-

Materijali za 31. radnu sjednicu planiranu za dan 24.11.2015. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU ...

 Na osnovu člana 45.   Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac(«Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  16.  11. 2015.godine

S A Z I V A M

31. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   24.  11. 2015. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  11,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.
  2. Prijedlog Odluke o prometu nepokretnosti (Jasmin Jašarević).
  3. a) Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na dijelovima javne površine na području općine Gradačac za 2016. godinu. b)Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja, reda i radu na taksi stajalištima, te raspored taksi vozila na taksi stajalištima i kriteriji za red prvenstva u raspoređivanju taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Gradačac.
  4. Prijedlog Odluke o književnoj  manifestaciji “Kikićevi susreti”.
  5. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na investiciono ulaganje na objektu autobuske stanice.
  6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2016. godinu.
  7. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve u period od 01.01-10.11. 2015. godine.
  8. Informacija o stanju boračko-invalidske zaštite.
  9. Informacija o preduzetim aktivnostima o statusnim pitanjima JU Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac.
  10. Pitanja, prijedlozi i inicijative