A+ R A-

Materijali za 33. radnu sjednicu planiranu za dan 14.01.2016. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU ...

Na osnovu člana 45.   Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac(«Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  05.  01. 2016.godine

S A Z I V A M

33. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   14.  01. 2016. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja objekata privremenog  karaktera za 2016. godinu.  

2. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine Gradačac za 2016.godinu.

3. a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina Ganibegović Seadu s. Hamzalije i Čobo-Ganibegović Azri kćeri Alije, oboje iz Gradačca,  sa po 1/2.

    b) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina Lovrić Svetlani kćeri Vukašina iz Gradačca.

    c) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina Jakeškić Safiji kćeri Nurije iz Gradačca.

4. Prijedlog Odluke o provedenim izborima za organe MZ

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JP „Parkinzi“.

6.  a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa o imenovanju jednog člana OIK-e.

     b) Prijedlog Javnog oglasa za imenovanje  jednog člana OIK-e.

7. Prijedlog Odluke o upravljanju i načinu raspolaganja dobara u općoj upotrebi.

8. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Ugovor o davanju na korištenje Sportske dvorane.

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju punomoćnika za Skupštinu JP „Komunalac“  dd Gradačac.

10.  Prijedlog Rješenja o razrješenju eksternih članova Komisije za ekonomsku i finansijsku politiku.

11.  Prijedlog Rješenja o imenovanju eksternih članova Komisije za ekonomsku i finansijsku politiku.

12. Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području   općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

13. Pitanja, prijedlozi i inicijative vijećnika.