A+ R A-

Okvir za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja ( LALRF )

 

Javno preduzeće “Komunalac d.d.” Gradačac” („Preduzeće“) je javno preduzeće u Gradačcu, Kanton Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine („FBiH“), koje je osnovala Općina Gradačac („Općina“) radi pružanja javnih usluga u vezi sa vodosnabdijevanjem, prikupljanjem otpadnim voda, upravljanjem čvrstim otpadom i čišćenjem javnih površina, a koje je registrovano kao dioničko društvo u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.

Općina i Preduzeće implementiraju Projekt vodosnabdijevanja Općine Gradačac („Projekt“), koji se finansira u vidu kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD“) u iznosu od do 6 miliona eura.

Sredstva kredita će se koristiti za:

  • proširenje sistema vodosnabdijevanja (uključujući novi vodozahvat, nove transportne cjevovode za vodu i distributivnu mrežu); i
  • popravke postojeće mreže (uključujući zamjenu dotrajale vodovodne mreže na prioritetnim sekcijama).

 

Proširenje sistema vodosnabdijevanja će omogućiti Preduzeću da udvostruči svoju bazu potrošača sa trenutnih 20.000 na 40.000 korisnika. Popravke postojeće mreže će rezultirati u smanjenim gubicima vode i boljem kvalitetu snabdijevanja postojećih korisnika. Općenito, očekuje se da će poboljšano vodosnabdijevanje dovesti do ekonomskih koristi za pogođenu populaciju u polju zdravstva, higijene, očuvanja okoliša i ekonomskog razvoja.

Planirani period implementacije Projekta je 2015 – 2020. Detaljan plan dinamike implementacije će biti pripremljen prije početka radova.

Općina i Preduzeće su pripremili ovaj Okvir za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja (engl. Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework - LALRF) u cilju postavljanja principa za ublažavanje potencijalnih utjecaja eksproprijacije u okviru Projekta, a u skladu s propisima na snazi u FBiH kao i zahtjevima EBRD-ja, naročito Provedbenog zahtjeva (PZ) 5 Okolišne i društvene politike EBRD-ja (2008.)[1].

Na osnovu ovog Okvira će se pripremiti detaljni Planovi za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja, koji će definisati strane odgovorne za finansiranje i pripremu konačnih planova za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja za potrebe Projekta, a na osnovu konačnog projektnog rješenja. Planovi će sadržavati preciznije detalje o osobama pogođenim Projektom, kriterijima za naknade i postupcima koji će se primjenjivati, a u skladu sa ovim Okvirom i PZ 5 Okolišne i društvene politike EBRD-ja.

 

 Okvir za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja (engl. Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework - LALRF

download
3. Plan ucesca interesnih grupa

[1] Puni tekst Politike ja dostupan na b/h/s jezicima na: http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/espbos.pdf