A+ R A-

PLAN UČEŠĆA INTERESNIH GRUPA ( SEP )

Javno preduzeće “Komunalac d.d.” Gradačac” („Preduzeće“) je javno preduzeće u Gradačcu, Kanton Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine („FBiH“), koje je osnovala Općina Gradačac („Općina“) radi pružanja javnih usluga u vezi sa vodosnabdijevanjem, prikupljanjem otpadnim voda, upravljanjem čvrstim otpadom i čišćenjem javnih površina, a koje je registrovano kao dioničko društvo u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.

Općina i Preduzeće implementiraju Projekt vodosnabdijevanja Općine Gradačac („Projekt“), koji se finansira u vidu kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD“) u iznosu od do 6 miliona eura.

Sredstva kredita će se koristiti za:

  • proširenje sistema vodosnabdijevanja (uključujući novi vodozahvat, nove transportne cjevovode za vodu i distributivnu mrežu); i
  • popravke postojeće mreže (uključujući zamjenu dotrajale vodovodne mreže na prioritetnim sekcijama).

Proširenje sistema vodosnabdijevanja će omogućiti Preduzeću da udvostruči svoju bazu potrošača sa trenutnih 20.000 na 40.000 korisnika. Popravke postojeće mreže će rezultirati u smanjenim gubicima vode i boljem kvalitetu snabdijevanja postojećih korisnika. Općenito, očekuje se da će poboljšano vodosnabdijevanje dovesti do ekonomskih koristi za pogođenu populaciju u polju zdravstva, higijene, očuvanja okoliša i ekonomskog razvoja.

Planirani period implementacije Projekta je 2015 – 2020. Detaljan plan dinamike implementacije će biti pripremljen prije početka radova.

Općina i Preduzeće su pripremili ovaj Plan učešća interesnih grupa (engl. Stakeholder Engagement Plan  - SEP) u cilju jasnog komuniciranja svim zainteresovanim stranama program uključivanja interesnih grupa koji će se implementirati tokom cjelokupnog projektnog ciklusa.

Uz pružanje jasnih i razumljivih informacija svim interesnim grupama, projektnim aktivnostima i njihovim potencijalnim utjecajima, cilj Plana učešća interesnih grupa jeste obezbijediti mogućnost svim interesnim grupama da iskažu svoje mišljenje i probleme, a u skladu s tim i Preduzeću i Općini da uzmu u obzir i blagovremeno odgovore takvim zahtjevima. Plan učešća interesnih grupa, pored navedenog, definira i mehanizme ulaganja pritužbi koje će biti moguće koristiti tokom cijelog projektnog ciklusa[1].

 

 SEP ( Plan učešća interesnih grupa ) download[1] Plan je pripremljen u skladu sa smjernicama datim u IFC-jem vodiču o uključivanju interesnih grupa (2007.): http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_StakeholderEngagement_Full/$FILE/IFC_StakeholderEngagement.pdf