A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 12. radne sjednice Općinskog vijeća održane 14.03.2018. godine

Predsjednik Kluba vijećnika SBB-a Elvir Omerović

Inicijativa: Prije godinu dana sam tražio od sekretara da mi se dostavi Odluka o finasiranju vijećnika, predsjedavajućeg i zamjenika, komisija Općinskog vijeća i političkih partija. Ponovo to tražim i pisanim putem da mi se dostavi.

 

Odgovor:

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o visini naknade – paušala članovima Općinsoog vijeća, volonterskog dodatke predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br.1/14), i Odluku o raspoređivanju sredstava političkim subjektima i klubovima vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br.7/15).

Indir Deliomerović 

Inicijativa: U Budžetu Općine Gradačac na ekonomskom kodu 821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje, pod tačkom 16. Rekonstrukcija puteva na području MZ Mionica II i Mionica Centar Budžetom je predviđeno 180.000 KM. Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena i dopuna Programa izgradnje lokalnih puteva za period 2017-2020. Godina i da se u Program uvrsti na području MZ Mionica II put od škole Kamberi prema Mustafagićima.

Još članaka...

 1. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 11. radne sjednice Općinskog vijeća održane 01.02.2018. godine
 2. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 9. radne sjednice Općinskog vijeća održane 23.11.2017. godine
 3. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 8. radne sjednice Općinskog vijeća održane 12.10.2017. godine
 4. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 7. radne sjednice Općinskog vijeća održane 05.09.2017. godine
 5. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 5. radne sjednice Općinskog vijeća održane 04.05.2017. godine i nastavka sjednice održanog 15.06.2017. godine
 6. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 4. Radne sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2017.
 7. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.02.2017. godine
 8. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 2. radne sjednice Općinskog vijeća održane 02.02.2017. godine
 9. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016. godine
 10. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 37. radna sjednica - 02.06.2016. godine
 11. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 33. radna sjednica - 14.01. 2016. godine
 12. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 32. radna sjednica - 23.12. 2015. godine
 13. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 31. radna sjednica - 24.11. 2015. godine
 14. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 28. radna sjednica - 30.07. 2015. godine
 15. Pitanja, prijedlozi i inicijative - 27. radna sjednica - 01.07. i 30.07. 2015. godine