A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 2. radna sjednica - 17.01.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li je do sada poznat učinak i rezultat rada komunalnih redara i koji efekti su do sada postignuti?


Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić


Odgovor:
Poslove komunalnih redara obavljaju dva izvršioca, koji su radne aktivnosti započeli dana 10.09.2012. godine. Od strane Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša zadužen je jedan automobil Škoda - Fabija, dva fotoaparata i novčana sredstva za njihove godišnje plate. Komunlani redari su prije početka obavljanja terenskih poslova upoznati sa zakonskim aktima iz nadležnosti komunalnih redara, kao i snimanje stanja odlaganja kućnog smeća i drugog otpada na javnim površinama i privatnim posjedima na cijeloj teritoriji općine Gradačac. Vezano za navedeno, u toku je izrada Katastra "Divljih deponija" za područje općine Gradačac, gdje je planirano unijeti sve evidetnirane lokacije deponija. Komunalni redari su od 10.09. do 31.12.2012. godine izvršili ukupno 152 pregleda i to: 48 zapisnika - zauzimanje javne površine (izlaganje i prodaja robe, postavljanje objekata privremenog karaktera), 17 zapisnika - odlaganje kućnog smeća i krupnog otpada, 21 zaključak - odlaganje kućnog smeća i krupnog otpada, tzv. "Divlje deponije", 12 zaključaka - isticanje zastave u dane državnih praznika. Na osnovu izvršenih pregleda komunalni redari su proslijedili zapisnike i službene zbilješke, komunalni inspektor je donio: 34 rješenja o otklanjanju nedostataka 12 obavijesti 14 prekršajnih naloga. Za ovaj kratak period rada može se konstatovati da su komunalni redari postigli zadovoljavajuće rezultate
Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na prvoj radnoj sjednici OV općinski načelnik Edis Dervišagić je napomenuo da općina ima određena potraživanja od fizičkih i pravnih osoba, ali nije rekao o kojem iznosu je riječ. Pita kolika su to potraživanja općine od fizičkih i pravnih lica sa 31. 12. 2012. godine, ko su najveći dužnici i da li je Pravobranilaštvo pokrenulo određene aktivnosti po tom pitanju.?

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

Osnovna nadležnost općinskog pravobranilaštva kao institucije, utvrđena je Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine TK", broj 4104 i 5/08) i formulisana je kao preduzimanje određenih mjera u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i pravnih lica koje općina osniva, ukoliko je to njihovim osnivačkim aktima predviđeno. Pravobranilaštvo svoju funkciju ostvaruje tako što postupa po zahtjevima nadležnih organa i službi općine, odnosno pravnih lica koje općina osniva, ali i po službenoj dužnosti, ukoliko je to posebnim propisima određeno.

Zaštitu imovinskih interesa općine kroz ostvarivanje njenih potraživanja od fizičkih i pravnih lica, općinska pravobranilaštva pružaju kroz prinudnu naplatu tih potraživanja u sudskim postupcima, u kojim, kao zakonski zastupnici općine, imaju položaj i prava stranke u postupku. Kako pravobranilaštva ne vode evidencije o potraživanjima, niti rnog, pratiti njihovu naplatu, ovakvu zaštitu mogu pružiti samo na zahtjev nadležnih službi i organa općine koji raspolažu podacima da su određena potraživanja dospjela, a nenaplaćena, te da ih treba prinudno naplatiti. Članom 10. Zakona o pravobranilaštvu propisana je obaveza za organe, službe, ustanove i druge pravne osobe, u ime kojih pravobranilaštvo preduzima pravne radnje radi sudske zaštite imovinskih interesa, da blagovremeno obavijeste pravobranilaštvo o slučajevima u kojima je ono ovlasteno da ih zastupa i da mu dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Ovakav uvodni dio odgovora na konkretno pitanje smatramo neophodnim zbog toga što Općinsko pravobranilaštvo, u skladu sa naprijed navedenim, može samo djelimično odgovoriti na postavljeno pitanje, jer u vlastitoj evidenciji ima isktjučivo podatke koji se odnose na tekuće sudske postupke - parnične ili izvršne. Podatke o visini potraživanja Općine Gradačac prema fizičkim i pravnim licima, kako cjelokupnog iznosa, tako i pojedinačnih iznosa mogu dati samo resorne službe.

Odgovarajući na vijećničko pitanje, iznosićemo zbirne iznose potraživanje koja su predmet aktivnih sudskih postupaka.

Zaključno sa 31.12.2012. godine Općina Gradačac je, preko Općinskog pravobranilaštva, utužila iznos od ukupno 563.770,80 KM svojih potraživanja prema fizičkim i pravnim licima. Osnov utuženja jesu zakupnine iz ugovora o zakupu, kako neizgrađenog građevinskog zemljišta, tako i poslovnih prostora, zatim neplaćene rente za izgradnju objekata, neplaćene naknade iz rješenja kojim se odobrava korišćenje javnih površina i sl. Za cjelokupno potraživanje Općinsko pravobranilaštvo je dužnicima prethodno upućivalo opomene, pa je tek po proteku ostavljenog tkz.dobrovoljnog roka za plaćanje podnosilo pojedinadne tužbe. Navedeni iznos čini samo glavni dug, bez obračunatih zateznih kamata na dugovane iznose. Iznos zakonskih zateznih kamata ne može biti poznat, jer iste u izvršnom postupku, na teret izvršenika, obračunava banka kod koje izvršenik ima transakcijski račun na kojem se nalaze njegova novčana sredstva iz kojih će se vršiti prinudna naplata njegovog dugovanja.

Od prikazanog iznosa Općini Gradačac su do 31.12.2012. godine pravosnažno dosuđena potraživanja u iznosu od 360.245,02 KM, za koja su podneseni prijedlozi za izvršenje, a u većini izvršnih predmeta Sudu su upućeni podnesci sa urgencijom da se što hitnije pristupi donošenju rješenja o izvršenju i prinudnoj naplati potraživanja preko transakcijskih računa izvršenika iz njihovih novčanih sredstava.

Iznos od 203.525,78 KM, kao dio cjelokunog prikazanog utuženog potraživanja, predmet je aktivnih parničnih postupaka, koji se nalaze u različitim fazama. Od ovog iznosa utuženo potraživanje u ukupnom iznosu od 140.722,37 KM odnosi se na dva parnična postupka koja su okončana donošenjem nepravosnažnih presuda u korist Općine Gradačac. Tačnije, u jednom predmetu je već izjavljena žalba na prvostepenu presudu, a u drugom predmetu još teče rok za žalbu. Ostatak utuženog potraživanja u ukupnom iznosu od 62.803,41 KM, predmet je četiri parnična postupka koji su u toku.

Napominjeno da je u odgovoru na pitanje dat prikaz utuženih potraživanja čija naplativost je izvjesna i za koja se izmirenja mogu očekivati u skorije vrijeme. Naime, Općinsko pravobranilaštvo kako kroz upućene urgentne podneske na pojedinačne izvršne predmete, tako i kroz usmenu i pismenu komunikaciju sa predsjednicom Općinskog suda u Gradadcu, pokušava obezbijediti da Sud pronađe način da se svi izvršni predmeti u kojim je Općina Gradačac tražilac izvršenja, uzmu u prioriteno rješavanje.

Pravobranilaštvo u ovaj prikaz nije uvrstilo potraživanje u iznosu od 972.619,94 KM koje je Općina Gradačac prijavila u stečajnom postupku protiv GK "Bosna" d.d. u stečaju koji je pokrenut pred Općinskirn sudom u Tuzli. Ovo iz razloga što naplata ovog potraživanja zavisi od stečajne mase ovog dužnika i ukupne visine prijavljenih potraživanja drugih stečajnih povjerilaca, pri čemu se moraju uzeti u obzir i troškovi stečajnog postupka koji traje gotovo dvanaest godina. Ove činjenice rezultiraju zaključkom da je naplativost ovog potraživanja neizvjesna i zavisi isključivo od navedenih faktora.

Dakle, Općinsko pravobranilaštvo je u odgovoru na vijećničko pitanje moglo crpiti samo podatke iz vlastite evidencije, koji proizilaze iz njegove nadležnosti, a podaci koji se odnose na ostali dio pitanja nalaze se u evidencijama resornih Službi.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U proteklom periodu Općinsko pravobranilaštvo u više navrata je ukazivalo da se Budžet općine Gradačac ne koristi u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i da su činjeni brojni prekršaji u korištenju budžetskih sredsava za što su predviđene zakonske sankcije. Pravobranilaštvo je ukazivalo na pojave nezakonitog i netransparentnog provođenja postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova i bez provođenja odgovarajudih procedura koje su obavezne po odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. Pošto u najvećem broju slučajeva Pravobranilaštvu nisu bili dostupni zaključeni ugovori, a trebali su biti dostavljeni Pravobranilaštvu na davanje prethodnih pravnih mišljenja prije njihovog zaključivanja, ono nije moglo da ocijeni da li su zaključeni ugovori ništavni i jesu li zaključeni na štetu Općine? Tako Pravobranilaštvo nije bilo u mogućnosti podnijeti eventualne tužbe za poništenje određenih ugovora u cilju otklanjanja eventualno nastatih šteta po Općinu. Upućuje da u skladu sa gore navedenim, Pravobranilaštvo ovo uzme kao pitanje, prijedlog ili inicijativu, da preduzme mjere za zaštitu općinske imovine, a Klub vijećnika SDP-a očekuje da će Pravobranilaštvo tražiti na uvid sve zaključene ugovore na koje nije imalo priliku dati mišljenje i da će u skladu sa navedenim podnijeti prijave protiv odgovornih, ako to do sada nije urađeno. Cijeneći instituciju Pravobranilaštva, kao i one koji obnašaju funkciju pravobranioca i zamjenika, ne sumnja da će poduzeti sve mjere zaštite općinske imovine.

 

Inicijator:

vijećnik Atif Imširović

 

Odgovor:

Vijećniku Imširović Atifu, kao i drugim vijećnicima iz prethodnog saziva Općinskog vijeća, dobro je poznato daje Općinsko pravobranilaštvo u svojim dosadašnjim godišnjim izvještajima o radu redovno ukazivalo na prisutne nezakonitosti i netransparentnosti u korišćenju budžetskih sredstava, sa posebnim osvrtom na postupke javnih nabavki roba, usluga i radova. Ovim vijećnicima je takođe poznato da Pravobranilaštvo u prethodnom periodu nije imalo većinsku podršku Općinskog vijeća po pitanju njegovog ukazivanja na naprijed navedene probleme. To najbolje potvrđuje dinjenica da Izvještaji Pravobranilaštva Općine Gradačac o radu za 2010. i 2011. godinu nisu usvojeni od strane prethodnog saziva Općinskog vijeća.

U cilju adekvatne zaštite imovine i imovinskih interesa općine Gradačac, ovo Pravobranilaštvo se u 2010., 2011. i 2012. godini ć (šest) puta pismeno obraćalo Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH i Komisiji Parlamenta Federacije BiH odgovome za reviziju, da se za 2010., 2011. i 2012. godinu izvrše revizije finansijskih izvještaja Općine Gradačac, odnosno specijalna revizija finansijskih izvještaja Općine Gradačac, u skladu s odgovarajuiim odredbama Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/0ć). Zahvaljujući istrajnosti i upornosti ovog Pravobranilaštva, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH će izvršiti finansijsku reviziju Općine Gradačac za 2012. godinu, i to u junu 2013. godine. Radi pripreme te revizije, dva predstavnika Ureda za reviziju početkom decembra 2012. godine boravili su u Općini jednu radnu sedmicu, kojom prilikom je Općinski pravobranilac u dva navrata razgovarao s tim predstavnicima, dostavio im određene podatke u pisanoj formi i ispred ovog Pravobranilaštva obećao da će navedenom Uredu putem elektronske pošte dostaviti određene relevantne podatke, koji se prevashodno odnose na određene propuste u provođenju postupaka javnih nabavki u Općini Gradačac. Pravobranilaštvo te podatke priprema i oni će vrlo brzo biti dostupni Uredu za revizlju, institucija u FBiH. Općinsko pravobranilaštvo protiv eventualno odgovornih do sada nije podnosilo nikakve prijave, s tim da ta mogućnost nije isključena ako se utvrdi da postoje osnovi sumnje za podnošenje određenih prijava. Radi informisanja imenovanog vijećnika koji je postavio predmetno pitanje, kao i svih drugih vijećnika, Općinsko pravobranilaštvo koristi priliku da u odgovoru na ovo pitanje istakne činjenicu koja se odnosi na obavezu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, shodno članu 19. citiranog Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, koji glasi: "Ured za reviziju dužan je nakon što informira rukovodioca revidirane institucije, osim ukoliko se time neće prouzrokovati uticaj na istragu, obavijesti nadležne organe za provođenje zakona kada postoje indicije o postojanju značajnih kršenja zakona. U takvim situacijama Ured za reviziju dužan je, također, informirati Federalno ministarstvo finansija i odgovornog ministra."


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Inicijativa se odnosi na pripremu amandmana na prijedlog da se u budžet za 2013. godinu uvrsti realizacija puta Mahmut Mahala – Gluhe u planirane kapitalne projekte u oblasti putne infrastrukture.

 

Inicijator:

vijećnik Hikmet Huseinbašić

 

Odgovor:

Ukoliko u 2013. godini budu planirana sredstva u Budžetu za izgradnju i rekonstrukciju putnih pravaca koji su ušli u Program, pristupit će se donošenju Odluke o realizaciji putnih pravaca iz Programa, te će i putni pravac iz inicijative biti uvršten u isti.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Traži se od nadležne općinske Službe da u okviru rekonstrukcije magistralnog puta Ormanica-Kerep- Gradačac obavezno uvrsti u plansku dokumentaciju i izgradnju trotoara i to:

1. Nastavak prema Gradačcu Humke-Daut

 

2. Nastavak prema Kerepu

 

 

Inicijator:

vijećnik Hikmet Huseinbašić

 

Odgovor:

Obzirom da je navedeni putni pravac u nadležnosti Direkcije cesta TK, Služba će proslijediti vaš zahtjev Direkciji.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Traži da se hitno saniraju tri klizišta u MZ Mionica III u naseljenom mjestu Mahmut Mahala, a kao najopasnije kod kuća Ramiza, Džemala i Seada Husejnbašića, da li je pomenuto klizište uvršteno u plan sanacije za ovu godinu

 

Inicijator:

vijećnik Hikmet Huseinbašić

 

Odgovor:

Općina Gradačac je naručila izradu glavnog projekta i elaborata o inženjerskogeološkim i gomehaničkim ispitivanjima terena sa glavnim projektom sanacije klizišta u MZ Mionica, općina Gradačac; kod kuća Ramiza, Džemala i Seada Husejnbašića, te izvršila reviziju istog. Na osnovu ovog projekta općina je raspisala tender u vrijednosti od cca 120.000 KM, s kojim iznosom planira realizirati prvu fazu projekta. Ostala klizišta nadležne općinske službe će uzeti u razmatranje, te sačiniti listu prioriteta, kako bi se odredila dinamika izrade projektne dokumentacije i sanacije istih.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li je urađena projektna dokumentacija za izgradnju trotoara na Magistralnoj cesti M114.1. u ulici VI bataljona od poligona za obuku vozača do szr „Elektro Mašić“, te ako jeste da li je projekat zagubljen ili sklonjen od strane bivše vlasti.

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

Projekat je urađen za pomenutu dionicu trotoara, uradila ga je firma doo „Aber design“ iz Sarajeva u julu 2010. godine. Projekat je bio na naš zahtjev proslijeđen Federalnoj Direkciji cesta FBiH u cilju realizacije istog, ali je isti vraćen u resornu Službu sa ostavljenom mogućnošću fazne ili cjelovite realizacije u narednom preiodu.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se na kružnom toku izvrši rekonstrukcija postojećih odvoda u saradnji sa Federalnom Direkcijom cesta, obzirom da je izgrađen na rijeci, jer često dolazi do poplava ili da pravne suižbe upozore predhodnog izvođača oko ovog propusta.

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

Kada je u pitanju kružni tok, radovi su izvedeni prema urađenoj revidovanoj projektnoj dokumentaciji. Služba će vašu inicijativu proslijediti Federalnoj Direkciji cesta, te pokušati zajedničkim djelovanjem doći do adekvatnog rješenja kako se problem ne bi više ponavljao.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da Općinski načeklnik sa resornim Službama pokrene aktivnosti na regulaciji parkiranja u gradu, po uzoru na susjedne gradove.

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić - klub SDP-a

 

Odgovor:

Općinski načelnik je pokrenuo aktivnosti oko regulisanja parkiranja u gradu. Svaka od Službi je dobila zaduženja iz svog resora. Obavljena je posjeta JP za saobraćaj i komunikacije Tuzla, gdje je upriličena prezentacija načina regulacije saobraćaja u Tuzli. U toku je priprema i izrada prijedloga, te potrebnih dokumenata koji će biti razmatrani na OV.