A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 4. radna sjednica - 21.03.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kome pripadaju trotoari i ulična rasvjeta na magistralnoj cesti M-14.1.? Jesu li u nadležnosti Općine Gradačac ili Federalne direkcije cesta?


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:
-----.
Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U ime Kluba vijećnika NSRZB pokreće inicijativu oko rješavanja horizontalnih i vertikalnih saobraćajnih znakova na teritoriji općine Gradačac:

1. Na raskrsnici koja spaja: ul. Žrtava Srebrenice, ul. Titova, ul. Hadžiefendijina i ul. Branilaca grada, na saobraćajnici kojom se vozi ul. Žrtava Srebrenice kod Veterinarske stanice, na betonskoj banderi postavljen je znak «pružanje puta s prvenstvom prolaza», koji je slabo uočljiv i nepravilno postavljen. Predlaže da se znak prebaci na raskrnicu i postavi na stub iznad kolovoza. Taj znak se postavlja uz znak s prednošću prolaska, a ne odvojeno.

 

2. Na istoj raskrsnici kada se kreće ul. Hadžiefendijina kod Socijalnog i želi se skrenuti ulijevo, u ul. Titova, na dionici približavanja raskrsnici izvršiti obilježavanje poprečne horizontalne isprekidane linije zaustavljanja koja označava mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo, ako je potrebno, radi propuštanja vozila koja se kreću cestom sa pravom prednosti prolaska i pješake na pješačkom prijelazu. Ovo se odnosi na slučaj kada semafori ne rade.

 

3. Prilikom vožnje na lokalnoj cesti u ul. Branilaca grada i približavanja prvoj raskrsnici koja se spaja sa ulicom 1. mart, takođe lokalne ceste, postavljen je vertikalni znak «stop» koji važi do prve raskrsnice. Nakon prolaska te raskrsnice, dolazite do druge raskrsnice, gdje se sa lokalne ceste uključujete na magistralnu cestu M-14.1. Potrebno je postaviti znak «stop» na stub iznad kolovoza da ne bi došlo do zbunjivanja vozača koji se kreću ul. Branilaca grada i mogu smatrati da imaju prvenstvo prolaza. I ovo se odnosi na slučaj kada semafori ne rade.

 

4. Na istoj raskrsnici semafori budu isključeni po nekoliko mjeseci i vozači jednostavno zaborave na iste, pa se dešava da, kada se semafori povremeno uključe, vozači jednostavno ne obrate pažnju da je na semaforu uključeno crveno svjetlo, gdje prolazeći kroz raskrsnicu prave prekršaje. Predlaže da se semafori ne isključuju na tako dug vremenski period da ne bi dolazilo do saobraćajnih pogrešaka od strane učesnika u saobraćaju, a to može prouzrokovati veće posljedice po bezbijednost saobraćaja.

 

5. Od ul. Titova do ul. Husen-kapetana Gradaščevića, odnosno od «Crvene škole» do kružnog toka «Varoš», da se obilježavanje izvrši poprečnim oznakama na kolovozu sa isprekidanim linijama zaustavljanja uz pješačke prijelaze, koje označavaju da vozač mora zaustaviti vozilo po potrebi, radi propuštanja pješaka, a ne kao do sada sa punom poprečnom linijom koja označava mjesto na kojem se vozač mora zaustaviti i kada nema pješaka na pješačkom prijelazu. To umnogome otežava saobraćaj.

 

6. U samom kružnom toku kod sata nalaze se dvije saobraćajne trake. Desna je obilježena punom poprečnom linijom koja je ispisana slovima «stop», a lijeva nije, što dovodi do zbunjenosti vozača. Predlaže da čitavim dijelom bude puna zaustavna linija, a u unutrašnjosti kružnog toka obilježavanje izvršiti oznakama na kolovozu za usmjeravanje saobraćaja u dva smjera za skretanje vozila lijevo i pravo.

 

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

1. Pošto se predmetni saobraćajni znak nalazi na dionici magistralne ceste M 14.1 Gradačac - Pelagićevo, ova služba će upoznati Federalnu direkciju cesta sa navedenom primjedbom vijećnika Iskrić Fahre.

2. Pošto se radi o istoj problematici kao i u pitanju broj 1 ova Služba će upoznati Federalnu direkciju cesta sa navedenom primjedbom vijećnika Iskrić Fahre

3. I ova inicijativa je u nadležnostiFederalne direkcije cesta, pa je postupak isti kao i u prethodnim pitanjima.

4. Kontaktirana je nadležna firma za održavanje svjetlosne signalizacije na teritoriji općine Gradačac i dogovoreno da semafori budu u stalnoj funkciji kako ne bi dolazilo do navedenih zabuna.

5. Vozači motornih vozila, kao i pješaci dužni su da se ponašaju prema trenutno postavljenoj horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji, a nedostaci koji su uočeni i navedeni u vijećničkom pitanju, biti će otklonjeni.

6. Prilikom slijedećeg obilježavanja horizontalne signalizacije iznesene primjedbe će biti uvažene a nedostaci uklonjeni.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će biti isplaćene naknade za rad biračkih odbora? Gospodin Hasan Tankić upozorava da ukoliko do ponedjeljka ne budu isplaćene naknade da će sa još nekoliko građana podnijeti tužbu protiv Općine Gradačac.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Ramo Beširović

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Vijećnici iz prošlog mandata su zamolili da u njihovo ime pitam kada će biti isplaćeni vijećnički paušali? Mislim da ih je preostalo još šest koji nisu isplaćeni za protekli saziv vijeća. Napominju da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Općine Gradačac za sredstva koja im se duguju. .

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Ramo Beširović

 

Odgovor:

Isplata neisplaćenih paušala iz 2012. godine za stari saziv Općinskog vijeća kao i svih drugih neisplaćenih obaveza, biće izvršena u skladu sa finansijskim mogućnostima budžeta.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Po kojoj odluci se isplaćuje plata predsjedavajućem Općinskog vijeća i zamjeniku predsjedavajućeg, obzirom da i jedan i drugi obavljaju dužnost volonterski? Postoje špekulacije da je ta naknada izuzetno visoka. Da se ne nagađa, zahtijevam od nadležne službe da odgovori na pitanje kolika je visina naknade?

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Ramo Beširović

 

Odgovor:

Isplata plaće za predsjedavajućeg Općinskog vijeća i zamjenika predsjedavajućeg isplaćuje se na osnovu Odluke o utvrđivanju plaća i naknada funkcionera koje bira ili imenuje Općinsko vijeće broj: 01-05-87/02 od 24.05.2002. godine koju je donijela Komisija za izbor i imenovanja.

Ovom odlukom utvrđen je koeficijent za obračun plaće i to:

1. za predsjedavajućeg Općinskog vijeća i općinskog načelnika.....3,9

2. za zamjenika predsjedavajućeg i sekretara Općinskog vijeća....3,0

Osnovicu za obračun plaće predstavlja prosječna neto plaća zaposlenih u FBiH iz posljednjeg mjeseca godine koja prethodi godini u kojoj se plaća isplaćuje.

Ukoliko se funkcija obavlja volonterski, funkcioneru pripada naknada u visini od 20% od utvrđenog koeficijenta.

Na osnovu pomenute Odluke utvrđen je koeficijent za predsjedavajućeg Općinskog vijeća u visini 0,78 a za zamjenika predsjedavajućeg u visni od 0,6. Kao osnovica za obračun naknade koristi se prosječno isplaćena plaća u FBiH u decembru 2011. godine koja iznosi 834,10 KM (Odlukom o izvršenju budžeta za 2013. godinu u članu 14. stav 2. osnovica za obračun plaća i naknada ostaje na nivou koji je primijenjen u decembru 2012.).

Prema tome naknada za volontersko obavljanje funkcije predsjedavajućeg iznosi 0,78x834,10 = 650,60 KM, a za zamjenika predsjedavajućeg 0,6x834,10 = 500,46 KM. Isplata se vrši uz isplatu paušala.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa koje se obračunavaju i plaćaju na ove naknade iznose 4% za Zdravstveno osiguranje i 10% poreza na dohodak, tako da neto isplata iznosi 562,12 KM odnosno 432,40 KM mjesečno.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zašto nije dostavljen odgovor na pitanje sa prethodne sjednice Vijeća? Imam osjećaj da se na pitanja odgovori onda kada više nisu ni bitna.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ima li mogućnosti da se materijali za Vijeće političkim strankama koje participiraju u Vijeću dostavljaju u elektronskoj formi? Materijal je ogroman i potrebne su hrpe tonera i papira da bi se umnožio, a postoji veliki interes članstva da imaju uvid u materijal.

 

Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Stranka za BiH je dostavila dopis da je povukla svoje članova iz komisija Općinskog vijeća. Zato bih zamolio predsjedavajućeg Vijeća, predsjednike komisija, Stručnu službu Općinskog vijeća da ubuduće ne pozivaju članove komisija iz SBiH ni na jednu komisiju jer mi nećemo učestvovati u radu komisija sve dok one ne budu imenovane onako kako Statut nalaže. Na jednu komisiju je pozivan Asmir Kevrić, jer nije dostavio pismenu ostavku, i na njoj je učestvovao. Obavještavam vas da on nije član Stranke za BiH, nego nečiji privatni član, i da se o tome više ne špekuliše.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da Općinski načelnik iznađe sredstva za privremeno uređenje površina preko puta Općinskog suda, koja je predviđena za izgradnju trga «Alija Izetbegović». Pošto izgradnja trga nije izvjesna u skorije vrijeme predlažem da se navedene površine privremeno urede, popločaju ili asfaltiraju.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da Općinski načelnik preko Ministarstva za boračka pitanja i Vlade TK iznađe sredstva za uređenje površina oko Oklopnog voza. Naime, Vlada TK je dopunila Odluku o utvrđivanju značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton. Ovom Odlukom je u značajne datume uvršten 22. oktobar – Dan obilježavanja akcije „Oklopni voz“.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Šta su Općinski načelnik i nadležna općinska služba poduzeli po pitanju rješavanja klizišta na području MZ Biberovo Polje koja ugrožavaju stambene objekte? Od iste tražim dostavljanje izvještaja o svim klizištima na području općine Gradačac, kako bi Općinsko vijeće i građani bili upoznati sa ovim problemom. Poslije prirodne nesreće 2010. godine ustanovljeno je oko 400 klizišta.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Svakodnevno smo svjedoci sve veće koncentracije pasa lutalica, kako u ruralnim tako i urbanim dijelovima općine Gradačac. Nesumnjivo je da je sa ovakvom jednom pojavom ugrožena sigurnost svih građana općine, a posebno dječije populacije jer smo svjesni kakve posljedice na psihičko zdravlje djeteta može ostaviti napad psa lutalice ili, ne daj Bože, više njih.

Stoga bih zamolio nadležne općinske službe da, ukoliko raspolažu sa zakonskim mehanizmima preduzmu određene mjere u smislu uklanjanja pasa lutalica, kako sa gradskih ulica, tako i sa prostora unutar naseljenih seoskih područja.

 

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kako bi određeni podaci bili dostupni svim građanima općine Gradačac predlažemo da nadležne općinske službe putam zvanične web stranice učine dostupnim podatke o dugovanjima općine prema fizičkim i pravnim subjektima kao i potraživanjima Općine od određenih pravnih, odnosno fizičkih subjekata. Te bi informacije trebalo dostaviti i vijećnicima u formi određenog materijala.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da nadležne općinske službe pripreme informaciju o općinskom zemljištu koje se izdaje u zakup kao i zemljištu koje bi se moglo eventualno izdati u zakup.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se izmijeni Odluka o komunalnim taksama jer postojeća Odluka trpi brojne kritike od strane privrednika i smatramo da bi trebalo na određeni način razmotrit te primjedbe i, eventualno, donijeti novu, izmijenjenu Odluku.

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Je li nadležna Općinska služba po zakonu obavezna da u postupku izdavanja urbanističke dozvole navodi precizne podatke o širini prilaznog puta određenoj lokaciji za građenje, ili ti podaci mogu biti paušalni?

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Radi se o humanitarnim akcijama koje su pokrenuli naši sugrađani. Riječ je o dva oboljela dječaka.

U prvom slučaju radi se o dječaku koji ima velike poteškoće sa sluhom. Njegovo ime je Ahmed Dervišević i pohađa IV razred OŠ «Musa Ćazim Ćatić» u Zelinji Donjoj. Njegovi prvi problemi sa sluhom pojavili se u drugom razredu OŠ i od tada se njegovo stanje iz dana u dan sve više pogoršava. Ahmedu je, zbog njegove nagluhosti, kvalitetno praćenje nastave, skoro pa onemogućeno. Liječnici upozoravaju na mogućnost potpunog gubitka sluha. Za njegov problem postoji rješenje, a to su aparatići za oba uha, koji su veoma skupi i njegovi roditelji ih nisu uspjeli obezbijediti. Oba roditelja su nezaposlena i žive u teškim životnim uslovima.

 

U drugom slučaju radi se osmogodišnjem dječaku Damiru Gluhiću. Ovaj mali dječak boluje od leukemije i trenutno se liječi hemato-onkološkom odjeljenju pedijatrijske klinike u Sarajevu. Za njegovo daljnje liječenje potrebna je transplantacija koštane srži koju je moguće uraditi u Italiji. Njegovi roditelji su nezaposleni i potreban im je novac za popratne troškove liječenja. Ovo su samo neki od primjera sumorne realnosti sa kojima se naši sugrađani moraju suočiti.

 

Danas, na ovaj način molim sve prisutne vijećnike, kao i načelnika, da se odazovu ovoj akciji i na taj način pokažu svoju humanoist. Konkretno, predlažem da se svi mi, vijećnici i načelnik, odreknemo jednog dijela paušala u iznosu od 50 KM, i na taj način damo doprinos u liječenju ova dva mališana. Molim vas da na trenutak zaboravimo ko je dio pozicion, a ko opozicione strukture ovog Vijeća i da se prisjetimo ko nas je postavio ovdje. To su naši sugrađani, a jedni od njih su i roditelji ove djece.

 

Molim da se klubovi vijećnika konsultuju na sljedećoj pauzi i da, u nastavku današnje sjednice Općinskog vijeća iznesu svoj stav o ovoj inicijativi. Ako stav svih vijećnika prema ovoj inicijativi bude pozitivan, predlažem da se formira jedna manja delegacija od pet vijećnika, koji će biti zaduženi za prikupljanje ovih sredstava. Prikupljeni iznos bi se podijelio na dva jednaka dijela a navedena delegacija može i posjetiti ove dvije porodice i uručiti im prikupljena sredstva.

 

 

Inicijator:

vijećnica Lejla Vuković

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U ime Kluba vijećnika SBB-a, a povodom obraćanja mještana Mjesne zajednice Vučkovci, vezano za projekat vodosnabdijevanja sa izvorišta «Domažić» tražimo od Općinskog načelnika odgovore na sljedeća pitanja:

1. Da li projekat koji je uradila Općina Gradačac ima prethodnu vodnu suglasnost od Agencije za sliv rijeke Save?

 

2. Šta su Općina Gradačac i Općinske inspekcije poduzele prema JP «Komunalno» čije je sjedište u Brčko Distriktu, koje nelegalno vrši crpljenje i distribuciju vode sa izvorišta «Domažić»?

 

3. Da li novoizgrađeni i rekonstruisani vodovodi i objekti u Međiđi Donjoj, Jelovče Selu i Srnicama Gornjim predstavljaju sastavni dio projekta Općine Gradačac ili će i oni biti izvan projekta?

 

4. Da li postoji pisani sporazum ili suglasnost mjesnih zajednica za realizaciju projekta «Domažić» urađene od strane Općine Gradačac mjesnim zajednicama koje su predviđene ovim projektom?

 

5. Postoje novoizgrađeni bunari na udaljenosti od jednog kilometra od izvorišta «Domažić» na teritoriji Brčko Distrikta u Bosanskoj Bijeloj potez «Cvijanović». Da li oni predstavljaju vodozahvat izvorišta «Domažić»?

 

6. Da li postoji projekat sanitarne zaštite izvorišta «Domažić»? Ako postoji, ko je nosilac projekta?

 

7. Da li kapacitet izvorišta «Domažić» od 105 l/s, s obzirom da ga JP «Komunalno» Brčko Distrikt koristi nelegalno, može zadovoljiti projekat Općine Gradačac, tj. vodosnabdijevanje južnog dijela Općine?

 

Ukoliko Općinski načelnik da precizne i tačne pismene odgovore, pokazat će spremnost, kao i realno stanje izvorišta «Domažić», a građani će imati sliku situacije u pogledu realizacije vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac, kao i mogućnost i opravdanost eventualnog formiranja javnog preduzeća.

 

 

Inicijator:

vijećnica Lejla Vuković

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zašto se na sjednice Kolegija Općinskog vijeća ne poziva predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika Alija Kavazović? Klub nezavisnih vijećnika je dostavio obavještanje Općinskom vijeću o svom osnivanju. Svjedoci smo da je aktuelni načelnik, pedsjedavajući Općinskog vijeća u prošlom sazivu, dostavljao pozive za sjednice Kolegija klubovima nezavisnih, odnosno samostalnih vijećnika. Smatram da je ovo degradacija, ne znam da li zbog toga što mi ne naginjemo većini ili je neki drugi razlog.

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na prošloj sjednici Vijeća sam postavljao pitanje vezano za javnu rasvjetu. Djelimično je odgovorano na pitanje, baš kao što su djelimično i kvarovi otklonjeni. Podsjećam da je od 30.11. prošle godine u nekoliko navrata obavještavano za neke kvarove i da do dan danas nisu otklonjeni.

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Vijeće Mjesne zajednice Toke, a i mnogi stanovnici iz Toka i Čusta obratili su mi se da podnesem inicjativu da Općinsko vijeće izvrši izmjenu važeće Odluke kojom se utvrđuje raspored školskih područja osnovnih škola na području općine Gradačac i da se ustanovi sljedeći raspored školskih područja:

- Školsko područje JU OŠ «Edhem Mulabdić» Međiđa Donja za učenike MZ Toke i naselja Čuste od 1.-4. razreda.

 

- Školsko područje JU OŠ «Safvet-beg Bašagić» Gradačac za učenike MZ Toke i naselja Čuste od 5.-9. razreda.

 

Kao argumenti za izmjenu važeće Odluke navodi se stvarno stanje i interes građana. Učenici već pohađaju nastavu u školama kako se zahtijeva da novom odlukom bude regulisano. Međutim, roditelji su obavezni subvencionirati troškove prijevoza, iako je ista udaljenost obje škole od spomenutih naselja.

 

Mišljenje i interesi roditelja za donošenje Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju školskih područja je potpuno ignorisano. Problem koji je proistekao iz spomenute Odluke jeste onemogućavanje upisa učenika od 5.-9. razreda u JU OŠ «Safvet-beg Bašagić» u Gradačcu. Svake godine roditelji učenika se obraćaju Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te im tek poslije toga bude odobren upis učenika u OŠ «Safvet-beg Bašagić». Nadležno Ministarstvo svaki put u svojoj saglasnosti navede razlog da »zbog lakšeg putovanja, prostorne mogućnosti i sl.» odobrava upis učenika u OŠ «Safvet-beg Bašagić».

 

Još jednom akcentiram da je udaljenost iz Toka i Čusta ista i do Međiđe Donje, kao i do Gradačca. Razlika je u tome što, zbog navedene Odluke Općinskog vijeća prijevoz učenika do Gradačca moraju plaćati roditelji, a do Međiđe Donje bi subvencioniralo Ministarstvo. Očekujemo od Općinskog vijeća da će imati senzibiliteta prema građani koji su ih birali i da će izmjenom navedene Odluke, raditi u interesu svojih građana.

 

 

Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović

 

Odgovor:

Općinski načelnik formirao je komisiju koju čine predstavnici vijećnika, općinskih službi i direktora osnovnih škola općine Gradačac čiji je zadatak da sačini prijedlog školskih porodručja i dostavi ga Općinskom vijeću. Komisija će za narednu sjedncu pripremiti prijedlog školskih područja koje Općinsko vijeće treba dostaviti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Prema Kolegiju Općinskog vijeća i predsjedavajućem da se hitno pokrene procedura za usvajanje, odnosno izmjenu Odluke kojom se utvrđuju kriteriji o visini i broju općinskih stipendija kako bismo odmah pokrenuli proceduru za isplatu tih stipendija, da nam se ne bi dešavalo da u aprilu ili maju mjesecu donosimo odluke o stipendiji za prethodnu godinu.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić

 

Odgovor:

Nacrt nove Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac pripremljen je i upućen na 5. sjednicu Općinskog vijeća Gradačac.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U maju ili junu prošle godine sam pokretao inicijativu vezano za igralište, odnosno sportski poligon u Mjesnoj zajednici Centar ul. Šehida. Do danas ništa nije riješeno po tom pitanju. Na području gdje se nalazi to igralište imali smo nekoliko intervencija službenika Policijske uprave Gradačac, zbog verbalnih, pa i fizičkih sukoba na tom prostoru. Mi kao članovi Općinskog vijeća i nadležne općinske službe moramo ozbiljno pristupiti rješavanju tog problema. U razgovoru sa stanovnici koji žive u tom području istakli su da je dugoročno rješenje jedino prodaja tog zemljišta. U tom dijelu Općina ima dosta svojih površina koje ne koristi i one su predmet stalnih sporova građana. Neki koriste te površine kao garaže, drugi kao vrtlove i td. pa su zbog toga predmet komšijskih svađa. Pokrećem inicijativu da općinska služba pokrene pripremne radnje za prodaju tog zemljišta jer ga Općina ne koristi, a i građani bi od njega imali znatno veću korist kada bi stekli pravo vlasništva.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić

 

Odgovor:

Na inicijativu koju ste iznijeli na 4. sjednici Općinskog vijeća Gradačac, Općinska služba za opću upravu i BiZ odgovorila je i 21.12.2011. godine. Taj odgovor Vam ponovo dostavljamo u prilogu.

Kako bismo do kraja poštovali proceduru, dostavljamo Vam i novi odgovor koji proširuje i iz još jednog ugla osvjetljava ovo pitanje.

Problem koji u vašoj inicijativi navodite u nadležnosti je mjesnih zajednica, kao što to navodi Zakon o principima lokalne samouprave (“Sl novine FBiH broj 49/06) , u članu 25 :

Građani u mjesnoj zajednici putem organa mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad na području mjesne zajednice, a naročito:

- pokreću i učestvuju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području mjesne zajednice, pokreću inicijative, daju mišljenja i učestvuju u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj upotrebi;

- pokreću i učestvuju u raspravama o inicijativama i aktivnostima za razvoj privrede i društvenih djelatnosti;

- brinu o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu pokreću saradnju sa stručnim organima u oblasti socijalne zaštite;

- staraju se o razvoju kulture i sporta i stvaraju uvjete za dostupnost ustanova i objekata kulture i sporta svim građanima, a pogotovo mladim;

- stvaraju uvjete i preduzimaju mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine;

- drugim poslovima utvrđenim statutom i pravilima mjesnih zajednica vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Od Policijske uprave Gradačac tražili smo dostavu podataka o broju i vrsti intervencija Policije na lokaciji dječjeg igrališta u Ulici Šehida i uporedne podatke o broju sličnih intervencija na drugim igralištima u gradskoj i ruralnim sredinama.

Prema podacima Policijske uprave Gradačac nema evidentiranih prijava da je na navedenom igralištu dolazilo do verbalnih ili fizičkih sukoba, odnosno nije evidentirano narušavanje javnog reda i mira.

Problem korištenja dječjeg igrališta koje navodite u vašoj inicijativi smatramo da je potrebno riješiti isključivo u okviru mjesne zajednice ili njenog dijela u kojem se nalazi pomenuto igralište. Podaci o broju i uzrastu korisnika igrališta, primjena tehnike anketiranja građana, otvorenog dijaloga, i druge metode trebaju biti iscrpljene do postizanja zajedničkog rješenja. U ta pitanja takođe treba ubrojati i utvrđivanje dnevnog režima korištenja igrališta – poštovanja vremena odmora, dnevnog rasporeda korištenja igrališta i sl.

Bilo kakvo drugo rješenje znači priznavanje nemogućnosti međugeneracijskog, susjedskog i ljudskog dogovora, što onda implicira mnogo dublje i ozbiljnije probleme.

Za djecu koja gravitiraju ovom igralištu, ali i građane ove mjesne zajednice, presedan zvani ukidanje, zatvaranje ili zabrana korištenja poligona urbanistički planiranog i izgađenog sredstvima općinskog budžeta i učešćem građana značilo bi uzmicanje dostignutim tačkama razvoja zajednice i otvorilo pitanje da li je to princip po kojem bi dostignuti broj izgrađenih igrališta trebali početi zatvarati zbog svakog slijedećeg dječjeg prestupa ili bi tako bili kažnjeni samo korisnici ovog igrališta?

Vašu inicijativu dostavićemo i mjesnoj zajednici Centar da još jednom objektivno razmotri preduzme aktivnosti na svom terenu.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na 2. radnoj sjednici Općinskog vijeća Gradačac od 17.01.2013. godine postavio sam tri pitanja. Dobio sam dva polovična odgovora od Odsjeka za inspekcije i Općinskog pravobranilaštva.

Kada je u pitanju odgovor na prvo pitanje vezano za rad i učinak komunalnih redara i koji su efekti do sada postignuti a prvenstveno po pitanju sve više divljih deponija u odgovoru sam dobio samo brojčane pokazatelje i to da su komunalni redari do sada sačinili 17 zapisnika o odlaganju kućnog smeća i krupnog otpada i 21 zaključak o odlaganju kućnog smeća i krupnog otpada, i da je u toku izrada katastra divljih deponija.

 

Na drugo pitanje nisam dobio nikakav odgovor, zato ću ga ponoviti:

 

Da li izvršna vlast, u skorije vrijeme, planira šta uraditi po pitanju divljih deponija? Konkretno, mislim na sakupljanje i odvoz silnog smeća koje se nalazi po kanalima, šumama i livadama uz glavne putne komunikacije koje predstavljaju pravo ruglo za ovaj grad. Sve dok budemo imali smeće tamo gdje jeste, ljudi će i dalje bacati i odlagati otpad i teško da će to iko moći iskontrolisati. Zato predlažem da izvršna vlast obezbijedi dio finansijskih sredstava i u saradnji sa JP «Komunalac», udruženjima, školama ili mjesnim zajednicama pristupi sakupljanju i odvozu smeća i istovremeno postave ploče o zabrani odlaganja otpada.

 

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

S obzirom da je Općinski načelnik naglasio da Općina ima određena potraživanja od pravnih i fizičkih lica pitam koliki je njihov dug? Tražim da mi se dostavi spisak svih dužnika, fizičkih i pravnih lica, iznos duga i za koji period su dugovi nastali.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da Općinski načelnik preko općinskih službi pokrene postupak rješavanja poslovnih prostora na bivšoj zelenoj pijaci u Gradačcu. Ovaj potez u centru grada narušava imidž Gradačca, kao turističkog mjesta, posebno sa izgradnjom poslovne zgrade u ul. Sviračka.

 

Inicijator:

vijećnik Ekrem Ibrahimović

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Put Mionica III – Mionica II, odnosno Gluhe – Brdo je gotovo potpuno zarastao zbog nesavjesnih posjednika, koji drveće i ostalo šiblje ne sijeku, tako da se uskoro neće moći proći ovim putem. Pokrećem inicijativu da inspektor za puteve, na osnovu odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, izda rješenje za nesavjesne građane da izvrše sječu drveća i šiblja pored puta, čime će omogućiti bezbjedniji saobraćaj tom dionicom a takođe produžiti vijek trajanja asfalta na tom putu.

 

Inicijator:

vijećnik Ekrem Ibrahimović

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Pokrećem inicijativu da se jedna od gradskih ulica imenuje po Kemalu Čandiću (Kemuri), koji je dao veliki doprinos u odbrani Gradačca. Volio bih da se nazivanjem jedne gradske ulice po njemu sačuvaju uspomene na njegov lik i djelo. Realizaciju ove inicijative opravdava i činjenica da se o njemu, njegovim ratnim podvizima i ljudskim kvalitetima, i danas sa sjetom prisjećaju svi oni koji su ga poznavali.

 

Inicijator:

vijećnik Šemsudin Kavazović

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se na nivou općine organizuju ulične trke i da se u tu manifestaciju uključe učenici gradačačkih osnovnih i srednjih škola.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

Sportski savez općine Gradačac u prethodnim godinama bio je orgnizator veoma uspješne ulične trke za sve uzrasne kategorije.

Zbog finansijskih i organizacionih problema u funkcionisanju Sportskog saveza došlo je do pauze u organizovanju ove manifestacije, zato ćemo Vašu inicijativu proslijediti Sportskom savezu na pripremu i organizaciju održavanja ulične trke u ovoj godini.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se na nivou općine organizuje fond za socijalno ugrožene učenike. Danas veliki broj učenika nemaju novac da plate mjesečnu kartu zbog čega roditelji ispisuju djecu iz škole. Ovom prilikom se zahvaljujem pojedinim autoprevoznicima koji su se odrekli dijela svoje zarade i omogućili da ovi učenici pohađaju školu.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

Nacrtom nove Odluke o općinskim stipendijama predviđeno je stipendiranje učenika i na osnovu socijalnog statusa. Iako to nije odgovor na Vaše pitanje, na ovaj način je predviđeno obuhvatanje nekoliko grupa socijalno ugroženih građana. Nakon usvajanja pomenute Odluke potrebno je definisati koje kategorije učenika bi bile korisnici fonda i koje uslove treba ispuniti za ostvarivanje prava na subvencioniran prevoz


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da Općinsko vijeće zauzme stav za prijem novih uposlenika u obrazovanju , u novoj školskoj godini 2013/14. Prijem uposlenika u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu kriterija koje donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, koje prethodno usaglasi sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja. Općinsko vijeće Gradačac treba zatražiti od Vlade TK da se u kriterije ubaci bodovanje mjesta prebivališta, tj. da prioritet imaju radnici sa koje općine dolaze.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se na cesti između JU gimnazija «Mustafa Novalić» i JU MSŠ «Hasan Kikić» i Autobuske stanice Gradačac postave tzv. ležeći policajci kako bi se obezbijedila sigurnost za učenike ovih škola, jer na toj dionici puta vozači ne prilagođavaju brzinu u toj mjeri koja bi bila potrebna da se životi učenika obje škole ne dovode u opasnost.

 

Inicijator:

vijećnik Enver Jusufović

 

Odgovor:

Da bi se izvršilo dopunjavanje saobraćajne signalizacije i postavljanje umanjvača brzine na dionici puta pored JU Gimnazija "Mustafa Novalić" i MSŠ "Hasan Kikić" i Autobusne stanice potrebno je izvršiti i u budžetu planirati sredstva koja su potrebna za postavljanje određene signalizacije, a koja pre predračunu iznose oko 7.200,00 KM (umanjivači brzine sa saobraćajnim znakovima i svjetlosnom signalizacijom - dva semafora), a o čemu smo, na njihov upit, obavijestili i dvije školske ustanove.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ima li Općina Gradačac uticaja na formiranje autobuskih voznih redova na području općine i TK? Poslije 14 sati i 15 min nema ni jednog autobusa koji se kreće iz Gradačca prema Ormanici, Srebreniku i Tuzli. Vlast se po ovom pitanju ne ponaša kao servis građanima i ne vodi se računa prema ovom turistički atraktivnom mjestu.

 

Inicijator:

vijećnik Edin Alić

 

Odgovor:

Odredbama Zakona o cestovnom prijevozu (Sl. novine FBiH 28/06 i 27/10) prijevoz putnika može se vršiti samo u skladu sa registriranim redovima vožnje.

Redovi vožnje postoje na federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim linijama.

Nadležan organ za pomute linije su:

Za Federalne linije Ministarstvo;

Za kantonalne linije kantonalno ministarstvo nadležno za poslove cestovnog prometa.

Za gradske odnosno općinske linije nadležna je općinska služba za poslove cestovnog prometa.

Postavljeno pitanje odnosi se na kantonalne linije i nadležnost je Kantonalnog ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Napominjemo da je ovaj problem postavljan i prije, ali zbog ekonomskie opravdanosti predmetne linije su ukinute tako da i na inicijativu Službe nema zainteresiranih pravnih lica iz oblasti saobraćaja.

Postojeće linije imaju važnost do 31.08.2013. godine pa kada se pokrene usaglašavanje autobusnih linija da se pokuša pokrenuti inicijativa za uvođenje linije Gradačac - Tuzla


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zašto na početku ulice Branilaca grada, koja je veoma frekventna, još nije postavljena svjetiljka na stub javne rasvjete? Mračan je prostor, a nalazi se uz samu raskrsnicu.

 

Inicijator:

vijećnik Edin Alić

 

Odgovor:

-----.