A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 9. radna sjednica - 28.11.2013. godine.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da je notorna činjanica da se većina fudbalskih klubova na području naše općine nalazi u nezavidnoj finansijskoj situaciji, ili bolje rečeno, većina njih je na marginama egzistencije, ispred Kluba vijećnika SDP-a apelujem na načelnika, odnosno nadležnu općinsku službu, da u predstojećem periodu, odnosno u narednoj budžetskoj godini pokušaju naći adekvatno rješenje, odnosno budžetom za predstojeću godinu obezbijediti sredstva za plaćanje službenih lica na utakmicama, delegata i fudbalskih sudija. Ukoliko sam ja dobro informisan, ovakva praksa se već primjenjuje u nekim općinama na području TK što nesumnjivo da je ogroman doprinos normalnom funkcionisanju fudbalskih klubova u finansijskom smislu što svakako ima odgovarajuće reperkusije i na same sportske rezultate.


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:
----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ispred Kluba vijećnika SDP-a apelujem na načelnika, odnosno nadležnu službu, da u okviru svojih mogućnosti poduzmu određene aktivnosti koje bi bile usmjerene na uređenje pješačke staze od nove banje prema Autobuskoj stanici Gradačac. Dosta pješaka, naročito učeničke populacije, saobraća ovom dionicom, stoga bi trebalo poduzeti potrebne aktivnosti kako na poboljšanju same podloge tako i na osvjetljenju same dionice kako bi u noćnim satima ova dionica mogla služiti pješacima

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da je na području općine Gradačac prisutna problematika oko neusklađivanja cijena uzorkovanja bakteriološke ispravnosti vode između općinskog i kantonalnog nivoa, ilustracije radi, cijena na kantonalnom nivou je 35 KM a na općinskom nivou 60 KM. Imamo slučaj da baš zbog razlike u cijeni dosta firmi uzorkuje vodu na kantonalnom nivou. U tom smislu smo primili Zahtjev za korekciju cijene od strane vodovoda Mionica III.

 

Inicijator:

vijećnik Edin Hećimović

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Odnosi na dodjelu neiskorištenog javnog dobra u MZ Škorići. Zahtjev za dodjelu neiskorišenog javnog dobra je Medžlis islamske zajednice Gradačac uputio Općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne odnose 18.11.2013. godine. Radi se o zemljištu ispred džamije u Škorićima, katastarska općina Gradačac I, broj parcele 3748. Upućujem inicijativu prema Općinskoj službi da pripremi prijedlog Odluke o dodjeli predmetnog zemljišta i dostavi Općinskom vijeću na razmatranje.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U proteklom periodu Klubu SDA su se obraćali mnogi roditelji i nastavnici zbog velikih problema radi neodržavanja higijene u školama, a kao razlog se spominje nedostatak sredstava. Klub SDA nije u mogućnosti da direktno pomogne. Obzirom da je obrazovanje u nadležnosti kantona od nadležne Općinske službe se traži da se obrati kantonalnom Ministarstvu jednom urgencijom kako bi se obezbijedila neophodna sredstva. Prema pouzdanim informacijama iz Doma zdravlja je upućen dopis školama u kome se upozorava na potencijalnu opasnost od zaraznih bolesti u školama zbog neodržavanja higijene.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća kao i na ranijim sjednicama iznosio sam inicijativu koju ponavljam i na ovoj sjednici vijeća. Prije dva mjeseca sam dobio odgovor od nadležne Općinske službe kojim nisam zadovoljan i ne smatram ga odgovorom. Inicijativa se odnosi na zamjenu sijalica na javnoj rasvjeti na području MZ Lukavac Gornji kao i na širem području općine Gradačac. Otprilike jedna trećina ulične rasvjete na području MZ Lukavac Gornji ne radi. U odgovoru nadležne Općinske službe stoji: «Održavanje javne rasvjete po ugovoru od 07.08.2013. g. vrši «Netz» d.o.o. Gradačac. Služba izdaje naloge za otklanjanje nedostataka koji su predmet ugovora a izvođač je dužan da postupi po nalozima». Nisam dobio odgovor da je služba izdala ijedan konkretan nalog da se izađe na teren na područje MZ Lukavac Gornji. Molim konkretan odgovor.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Svi predsjednici klubova političkih stranaka dobili su inicijativu da je iznesu na današnjoj sjednici Općinskog vijeća. Inicijativa je upućena od Omerčić rođ. Džinović Merima iz Mionice Centar. Predmetna inicijativa se pokreće u cilju izmjene Pedagoških standarda za srednje škole i usklađivanje istih sa Zakonom o srednjem obrazovanju TK. U inicijativi stoji: «Obraćam Vam se molbom da Općinsko vijeće Gradačac u okviru svoje nadležnosti uputi inicijativu za izmjenu Pedagoških standarda za srednje škole i usklađivanje istih sa Zakonom o srednjem obrazovanju, kao što je to opisano u predloženom materijalu. Predmetnu inicijativu je neophodno uputiti ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona pri Ministarstvu obrazovanja, nauke , kulture i sporta TK».

O obrazloženju inicijative inicijator navodi: «Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2008. g. ako redovan student i stekla zvanje «diplomirani komparativista i diplomirani bibliotekar», te od tog vremena tražim posao za svoje stečeno zvanje, tj. rad u bibliotekama. Pripravnički staž kao i volonterski rad odradila sam u JU Gimnazija «Mustafa Novalić» Gradačac, nakon čega sam 10.04.2010. g. u Tuzli položila stručni ispita za bibliotekara. Od tada sam se javljala na sve konkurse vezano za upražnjena mjesta bibliotekara, međutim, do današnjeg dana nisam imala uspjeha zbog prepreke koju mi stvaraju Pedagoški standardi za srednje škole, te se na upražnjeno mjesto primaju «istrošeni nastavnici» koji nemaju ikakve veze sa bibliotečkom djelatnošću.

 

Pedagoškim standardima za srednje škole (Sl. novine TK br.2/04) u poglavlju V – Nastavni kadar i struktura uposlenika u školi, u tački 3. Stručni saradnici i saradnici u nastavi, pod 3.1. Srednja škola, propisano je radno mjesto sa zvanjem – bibliotekar ili viši knjižničar, a u poglavlju VI – Profil i stručna sprema uposlenika u školi, stoji bibliotekar ili viši knjižničar (VII/VI stupanj), filozofski ili filološki fakultet odgovarajuća skupina; filozofski fakultet I stupanj ili pak – skupina za jezike ili razrednu nastavu.

 

Zakonom o srednjem obrazovanju (Sl. novine TK 6/04 i 7/05) članom 116. u stavu 1. propisano je da «odgovarajuća stručna sprema za izvođenje nastave pojedinih predmeta utvrđuje se na osnovu stručnog zvanja koje je upisano u diplomu, a u skladu sa profilom i stručnom spremom nastavnika utvrđenom odgovarajućim nastavnim planom i programom», a članom 117. da bibliotečke i druge stručne poslove odgojno-obrazovnog rada u srednjoj školi obavljaju stručni saradnici sa odgovarajućom stručnom spremom.

 

Nadalje, Pravilnikom o stručnim zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti članom 7. propisano je da stručno zvanje bibliotekar može steći lice koje je završilo studij bibliotekarstva, ima najmanje godinu dana radnog iskustva u obavljanju poslova bibliotečke djelatnosti i položen stručni ispit.

 

Također, i drugi zakonski propisi kao i Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. novine TK 6/00) članom 4. je regulisano da je bibliotečka djelatnost od posebnog društvenog interesa, sve što naprijed navedeno ukazuje na to da bibliotekarske poslove, odnosno bibliotekar ne može biti svako, a najmanje «priučeni kursisti», nego da te poslove mogu obavljati samo stručna lica sa stručnim zvanjem bibliotekara, zbog čega postoje fakulteti čija diploma nosi stručno zvanje bibliotekara. Dakle, stručno zvanje i stručna sprema se utvrđuju i dokazuju na osnovu diplome o završenoj školskoj spremi, a ne na osnovu uvjerenja o položenom stručnom ispitu u bibliotečkoj djelatnosti.

 

Imajući u vidu da su jedino od svih kantona, na Tuzlanskom kantonu Pedagoški standardi za srednje škole , poglavlje VI – Profil i stručna sprema uposlenika u školi, dvosmisleni, nedorečeni i neusklađeni sa Zakonom o srednjem obrazovanju, te je iz istih razloga u tom dijelu neophodno izvršiti usklađivanje sa Zakonom o srednjem obrazovanju, u smislu stručnog zvanja upisanog u diplomi, a ne na osnovu uvjerenja o položenom stručnom ispitu, što veze nema sa stručnim zvanjem bibliotekara. U tom smislu neophodno je izbrisati preostali dio teksta u poglavlju VI, a koji je vezan za bibliotekara ili višeg knjižničara, te samo da stoji: «bibliotekar-diplomirani bibliotekar», kao što je regulisano u Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje kantona Sarajevo.

 

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, nadam se da ćete imati sluha i razumijevanja te da ćete pokrenuti proceduru za izmjenu Pedagoških standarda za srednje škole, u navedenom dijelu, čime bi se ujedno izvršilo i usklađivanje sa Zakonom o srednjem obrazovanju, te na taj način se i nama koji završavamo fakultete sa stručnim zvanjem bibliotekara, dala mogućnost zasnivanja radnog odnosa u svojoj branši.

 

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Bliži se 31.12.2013. godine kada smo na 7. sjednici Općinskog vijeća donijeli Zaključak do kada se smeće može voziti na divlju deponiju «Višnjik». Vijeće je takođe u prethodnom mandatu donijelo Odluku o komunalnom redu i obavezalo sva domaćinstva na teritoriji Gradačca da se deponovanje i odvoz smeća mora vršiti u skladu sa pravilima i propisima, odnosno Odlukom o komunalnom redu. Od ukupno 10.500 domaćinstava, njih 5.067 plaća odvoz smeća. Primjećujem da 5.433 domaćinstva ne plaćaju odvoz smeća. Zbog toga se svi moramo uključiti da bi riješili ovaj problem, od vijećnika, građana do općinske službe. Mnoga domaćinstva, a i vijećnici nemaju prijavljenu kantu za smeće i nisu korisnici komunalnih usluga. Zamolio bih građane da sačuvamo grad od ekološke katastrofe a time bi potpomogli JP Komunalac da riješi gradačačko ruglo. Sve ovo se odnosi na divlju deponiju Višnjik.

Zato predlažem inicijativu da se vijećnici i građani općine Gradačac prijave JP Komunalac na broj: 035/817-219 da budu korisnici odvoza smeća kako bi riješili problem divlje deponije Višnjik a time bi lakše omogućuli realizaciju odvoza smeća na drugu lokaciju i potpomogli, odnosno solidarisali se sa ostalim građanima koji su stalne platiše da ne dođe do poskupljenja odvoza smeća. Osim vijećnika i građana glavnu zadaću treba da ima općinska služba da u okviru svoje nadležnosti ukažu domaćinstvima na obavezu odlaganja smeća u kante a ne paljenje istog što u mnogome šteti zdravlju građana i okolice.

 

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obratili su nam se građani Gornjih Ledenica oko rješavanja lokalnog puta. Dionica puta veže «Donje Bare» kod firme «Ledenička dolina» sa naseljem Gornjih Ledenica, a navedeni dio puta prolazi kraj kuća porodica Mehmedćehajića. Riječ je o novom asfaltnom putu. Modernizacija istog urađena je 2011. g. a dolazi do pucanja asfaltne podloge na spomenutoj lokaciji. Kako bi se izbjeglo podilaženje vode pod asfalt i uništavanje asfaltne podloge u zimskom periodu, zbog smrzli, i da ne bi došlo do daljnjeg propadanja puta predlažemo inicijativu da se sanacija izvrši hitno zalivnom masom na spomenutoj dionici puta.

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Klubu vijećnika NSRB obratili su se građani iz ulice Bosanskih gazija pri čemu su nas obavijestili da je neophodno riješit problem smeća u njihovoj ulici. Radi se o tome da je u napuštenoj kući ogromna količina smeća a tu kuću često ulaze djeca pa se građani plaše zaraze. Klub vijećnika NSRB predlaže inicijativu da se u problem uključi JP Komunalac kao i općinska služba i da hitno reaguju kako ne bi došlo do zaraze u spomenutoj ulici.

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Građani iz Mionice naselja Bandera zaseok Vrljaci obratili su nam se sa zahtjevom oko rješavanja makadamskog puta na navedenoj dionici puta. Ovo naselje je jedno od naselja gdje imamo građane izbjeglice iz Modriče, Srebrenice, Bratunca i td. Predlažemo inicijativu da se izvrši sanacija udarnih rupa nasipanjem posipnim materijalom kako bi se saobraćaj normalno odvijao, a posebnu pažnju obratiti na ovo naselje u zimskom periodu.

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Šta je načelnik sa službama poduzeo po pitanju popisa i evidentiranja općinske imovine kako bi se mogao kvalitetno brinuti za istu? Isto pitanje je postavila i Komisija Općinskog vijeća za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju.

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Dokle je došla realizacija zatvaranja betonskom ogradom sanitarne deponije Višnjik? Upoznat sam da je potpisan Ugovor za izradu armirano betonske ograde oko iste.

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Načelnik je na jednoj od sjednica Općinskog vijeća prije četiri, pet mjeseci obećao da će u roku od petnaest dana riješiti problem oko vodosnabdijevanja u MZ Mionica I s obzirom da tamo egzistiraju dva preduzeća. Tražim da izvijesti Općinsko vijeće o tome.

Podsjetio je da je na proteklim sjednicama postavio nekoliko pitanja i pokrenuo inicijativa. Ta pitanja se nalaze na web stranici Općine Gradačac a na naka od njih još nije dobio odgovore.

 

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Tiče se mjesnih zajednica: Zelinja Donja, Zelinja Srednja i Jelovče Selo da se radovi na pokrivanju i uređenju sportske dvorane uz Osnovu školu «Musa Ćazim Ćatić» u Zelinji Donjoj ubrzaju i okončaju što prije. Da Općinski načelnik poduzme sve neophodne aktivnosti prema višim nivoima vlasti da se to okonča i završi. Podsjećam da djeca iz ove škole nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja obavljaju vani po tokom cijele godine.

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Koja je procedura kada je u pitanju uzurpacija javnih površina, konkretno puteva, od strane fizičkih lica, kako bi se uzurpirana površina vratila namjeni?

Podržao je inicijativu vijećnika Šaldića da se iz općinskog budžeta finansiraju službena lica na utakmicama.

 

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Apelujem na načelnika i nadležne službe da se iznađe način da se raskrsnica pod Vučkovcima adekvatno obilježi vertikalnom i horizontalnom signalizacijom te da se izrade odgovarajuća stajališta iz pravca Gradačca prema Tuzli i iz pravca Gradačca prema Biberovom Polju i Srnicama. Navedenu raskrsnici je neophodno osvijetliti i izvršiti obilježavanje pješačkog prijelaza zbog velike frekvencije đaka i ostalih građana.

 

Inicijator:

vijećnik Ago Mujkanović

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na području Srnica Donjih nalazi se nekropola najmonumentalnijih stećaka na području naše općine. Nekropola se nalazi u naselju Kosica nedaleko od pravoslavne crkve, na potezu od crkve prema Srnicama Gornjim, odnosno prema spomeniku sa desne strane. U toku je izrada mog rada vezano za ovu nekropolu a koji će se objaviti. Ova nekropola se nalazi u nezavidnom stanju. Stećci se koriste kao dijelovi ograda, okućnica. Apelujem na načelnika da stupi u kontakt sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijske baštine TK kako bi se iznašla mogućnost da se ova nekropola zaštiti i spasi od daljnjeg propadanja. Treba razmotriti mogućnost izmiještanja ove nekropole kao što je to već učinjeno u općini Živinice.

 

Inicijator:

vijećnik Ago Mujkanović

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Problem sa psima lutalicama je na našoj općini već eskalirao i ugrožava normalan život građana. Inicijativa se odnosi na iznalaženje rješenja za rješavanje tog problema.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kakve su aktivnosti poduzete u vezi prečistača otpadnih voda u Mjesnoj zajednici Ledenice Donje?

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će se izvršiti nasipanje makadamskih puteva u Mjesnoj zajednici Zelinja Donja? Odnosi se na puteve Zelinja Donja-Rajska preko Lipice, Zelinja Donja-Zaimovići i put Ramići-Bukovije.

 

Inicijator:

vijećnik Mirzet Mešić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U čijem vlasništvu je društveni dom u Mjesnoj zajednici Zelinja Donja?

 

Inicijator:

vijećnik Mirzet Mešić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se što hitnije sanira dio puta u Mjesnoj zajednici Toke jer je na jednom dijelu puta cijelom širinom došlo do odrona koji stvara problem vozačima, pogotovo u noćnim satima.

 

Inicijator:

vijećnik Mirzet Mešić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da načelnik i nadležne općinske službe preispitaju rad MZ Zelinja Donja te da se izvrši uvid u rad MZ. Prema pouzdanim informacijama sredstva MZ se troše netransparentno.

 

Inicijator:

vijećnik Mirzet Mešić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Prije nekoliko dana obratio se Hasanbašić Rame Zajim iz Lukavca Gornjeg s molbom da se na sjednici vijeća razmatra njegov zahtjev za otkupljivanje javne površine. U njegovom obraćanju stoji:

«Upućivao sam dopise u vidu zahtjeva, molbi i td. službama općine Gradačac kako bi mogao otkupiti javnu površinu kč. 418/2 k.o. Gradačac II u ulici Hazna b.b. Nisam naišao na pozitivnu suglasnost oko toga. Pošto sam ja poslovno, ćevabdžinica «Sanela» vezana za tu istu javnu površinu na kojoj datiram još iz 1976. g. za koje imam dokaz Rješenje o registraciji i Ugovor o zakupu, tako reći da sam do današnjih dana bio korektan i uredan bez mrlje odnosa s državnim institucijama te poslovne mrlje.

 

Molio bi vas da uvrstite ovo moje pitanje glede izmjene Regulacionog plana, na način da usvojite ovaj mali prijedlog prodaje javne površine meni, a po pravu preče kupovine bi trebao da to ostvarim. Razumijem da je to javna površina, ali i vi trebate razumjeti da sam tu poslovan zakupno već preko 35 godina. Šta da radim?

 

Vi znate kako je danas teško doći do bilo kakvog zaposlenja a ovo bi mojoj porodici užoj a i široj jako koristilo, jer pošto sam penzioner star i iznemogao a tu radim dopunsku 4-satnu djelatnost, tako reći i ne mogu da ispoštujem plaćanje sadašnje zakupnine više. Zato sam i potaknut da vam se obratim jer vi ste mi jedina pozitivna vrata na koja mogu očekivati dobro rješenja ovonastale situacije.

 

Ovih dana mi Općinska služba za urbanizam i komunalne poslove, Odsjek za komunalne poslove zahtijeva da potpišem izjavu kojom prihvatam plaćanje zakašnjele zakupnine. Na to nikako ne mogu dati suglasnost jer nemam prebijene pare. Pomozite mi molim vas, jer Ferid Durmišević mi pojašnjava kako postoji parcela lijevo od moje radnje koja će biti predmetom javne prodaje uskoro što meni opet ne ide u prilog jer će me tako poklopit naši tajkuni, ako bude konkursna prodaja. Šta da radim?

 

S aprilom narednog ljeta 2014. g. mi ističe Ugovor o zakupu pomenute javne parcele za ovu 2013. g. a kasnim u isplatama zakupnine. Prijete da će me tužiti ili objekat inspekcijski zatvoriti. Kako da ih isplatim kad ne zaradim ni 100 KM mjesečno jer je dopunska djelatnost u pitanju a moja minimalna penzija mi ne može biti ni za lijekove.

 

Bolestan sam čovjek, i ja i supruga smo stari, a želimo po razumnoj cijeni otkupiti ubuduće ponuđenu javnu parcelu kako bi je prepustio djetetu koje nigdje ne radi.

 

U prilogu vam dostavljam Izvod katastarskog plana br. 06/1-23-3163/13, kako možete imati dobar uvid u moj objekat. Objasnite mi kako da otkupim tu parcelu, po pravu preče kupovine ako sam bio uredan proteklih 37 ljeta.

 

Ovim putem se uzdam u vas i vašu pomoć. Molim vašu pismenu obavijest i mišljenje o novonastaloj situaciji.

 

 

Inicijator:

vijećnik Muhamed Novalić


Odgovor: