A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 10. radna sjednice - 26.12.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zamolio bih Općinsku službu koja je nadležna za sprovođenje tendera, odnosno Općinskog načelnika da, ukoliko raspolažu sa validnim informacijama u vezi sa gradnjom Kulturnog centra da iste putem medija prezentiraju javnosti. Obzirom da je javnost sredinom ove godine informisana da će do kraja ove godine početi gradnja Kulturnog centra na lokaciji gdje se sada nalazi kino i da je u tu svrhu turski grad Sivas već uplatio 100.000 € interesuje nas dokle je došla tenderska procedura, odnosno da li je poznat izvođeč radova jer je evidentno da radovi u ovoj godini sigurno neće započeti. Notorna je činjenica koliko bi realizacija ovakvog jednog projekta doprinijela prosperitetu kompletne općine Gradačac, koliko u kulturnom, tako i u svakom drugom pogledu, što je naravno prepoznato i od strane građana te je stoga i razumljivo da su građani znatiželjni kada je u pitanju realizacija pomenutog projekta.


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:
----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da je u nekim općinama TK postala praksa da se lokacije gdje se nalaze divlje deponije smeća video nadziru i na taj način utiče na potencijalne prekršitelje da ubuduće ne vrše takve prekršaje, zamolio bih nadležnu Općinsku službu da razmotri ovu inicijativu te, ukoliko je tehnički izvodljivo, video nadzorom pokrije bar uže gradsko jezgro, odnosno korito Gradašnice, jer i pored redovnog čišćenja od strane radnika komunalnog preduzeća nerijetko smo svjedoci da nesavjesni građani u korito rijeke odlažu smeće.

Također, apelovao bih na komunalne inspektore da se dodatno angažuju na sankcionisanju građana koji ne odlažu smeće u skladu sa Odlukom o komunalnom redu što u konačnici treba da ima kao rezultat više korisnika komunalnih usluga i naravno čistu okolinu.

 


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Od 1998. g. u prostorijama društvenog doma MZ Vida II nalazi se telefonska centrala Digitel telekoma a održavanje iste vrši BH Telekom. Ne možemo da dođemo do informacije na osnovu kojeg ugovora je tu potavljena pa bih postavio Općinskoj službi nekoliko pitanja vezano za tu telefonsku centralu i da mi za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavite odgovore u pisanoj formi:

1. Ko je imenom i prezimenom potpisao ugovor sa

 

Digitel telekomom ili sa BH Telekomom?

 

2. Na koji vremenski period je potpisan ugovor?

 

3. Koliko novčanih sredstava se dobija na osnovu iznajmljivanja prostorija društvenog doma u MZ Vida II?

 

Ko dobija navedena sredstva od iznajmljivanja društvenih prostorija MZ Vida II?

 


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Klubu vijećnika NSRB se obratilo udruženja maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Gradačac sa molbom za pomoć kako bi to isto udruženje moglo funkcionisati i raditi. Pomoć im je neophodna za rad kako bi funkcionisali kao i ostala boračka udruženja na teritoriju općine Gradačac a to se prije svega odnosi na rad sekretara kao i u pribavljanju opreme za rad: kompjuter, printer, radni stol i td. Zato Klub vijećnika NSRB predlaže da se u narednom periodu pomogne navedenom udruženju na isti način kao što se pomažu i druge boračke organizacije jer nisu ništa manje, a ako nisu i više doprinijeli u odnosu na druge organizacije, u odbrani Gradačca. Ova sredstva u Budžetu za 2014. g. su simbolična i samo je jedan pokazatelj da načelnik sa Općinskom službom želi i taj problem da riješi. U narednom periodu treba ta sredstva izjednačavati, odnosno raspoređivati ih pravilno, kada su boračke organizacije u pitanju.


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Primijetio sam da pojedine kolege i kada su tu na sjednici, a prozivani su od strane sekretara Općinskog vijeća, jave se i kažu da nisu tu. Malo da uozbiljimo rad vijeća i vijećnike, kao što to možete vidjeti na ovoj posljednjoj tački dnevnog reda, da ih je mali broj ostao na sjednici. Nemojte pojedine kolege da shvatate kao da sam ja šerif, a prozivali ste me na jednoj od prethodnih sjednica. Dolazilo je do čestih prekida, napuštanja i td. Da bi doveli u red i rad vijeće i vijećnike predlažem da se osim početka sjednice kada se potpisujemo to isto uradimo i na kraju sjednice, odnosno na početku zadnje tačke dnevnog reda. Trebalo bi primijeniti isto pravilo za odbijanje paušala u određenom procentu ali pod uslovom ako se radi o neopravdanom napuštanju sjednice Općinskog vijeća. Smatram da bi trebali ovu inicijativu razmotriti u narednom periodu i prihvatiti ovaj prijedlog.


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Dolaskom od centra grada prema Modriči kod Energopetrolove benzinske stanice postavljen je znak «zabrana skretanja desno», odnosno dolaskom od Modriče prije benzinske stanice postavljen je znak koji se inače slabo uočava od krošnji drveća da je zabranjeno skretanje lijevo. Kada vozači posmatraju te znakove i drže se saobraćajnih pravila to bi značilo da je zabranjeno skretanje lijevo odnosno desno za nadolazeće raskrsnice a ne u benzinsku stanicu. Predležem da se ispod ovih znakova postavi dopunska tabla da je zabranjeno skretanje lijevo, odnosno desno sa dopunskom tablom u benzinsku stanicu.


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Pošto još nisam dobio odgovor na pitanje koje sam postavljao na nekoliko prethodnih sjednica vijeća, ponovo ću pitati Općinskog načelnika dokle se došlo sa popisom općinske imovine. Na proteklim sjednicama Općinskog vijeća sam pokretao više inicijativa i postavljao više pitanja a u Poslovniku Općinskog vijeća stoji da je načelnik dužan u pisanoj formi u roku od 30 dana, odnosno do naredne sjednice odgovoriti na postavljena pitanja vijećnika, a obzirom da do sada nije dostavio taj odgovor, podsjetio bih ga da je dužan odgovoriti na postavljeno pitanje.


Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li Gradačački sajam plaća zakupninu Općini i, ako plaća, da li je to po ugovoru iz 2006. g. ili je to po Odluci Općinskog vijeća od 28.01.2010. godine, kojom je određena zakupnina u mjesečnom iznosu od 10.000 KM?


Inicijator:

vijećnik Atif Imširović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li je ikada formirana komisija za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća kojima raspolaže Općina Gradačac kao i Odbor za žalbe za dodjelu ovih stanova. Općina u skladu sa zakonskom regulativom raspolaže sa ukupno 17 stanova, od toga je 5 slobodnih, odnosno zapečaćenih, a 12 su zauzeti i koriste ih bivši alternativci koji su taj status izgubili u maju 2006. godine. Predlažem da, pošto načelnik ima na raspolaganju stručni kadar iz reda uposlenih koji se traži za ovu komisiju i da se pitanje ovih stanova napokon riješi jer se vuče iz prethodna dva saziva Općinskog vijeća a vjerovatno i duže.


Inicijator:

vijećnik Atif Imširović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li je ikada donesena strategija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koju donosi Vlada Federacije BiH i, ako jeste, da li su se stekli uslovi da općina Gradačac preuzme poljoprivredno zemljište kojim je do privatizacije od 2001. g. upravljao i raspolagao bivši Bosnaprodukt d.o.o. Gradačac.

Inicijativa: Da se pristupi rješavanju pitanja završetka objekta A6 u Potok Mahali, 3. i 4. lamela, gdje općina Gradačac ima u vlasništvu nakoliko stanova čijom bi prodajom popravili prihodovnu stranu budžeta.

 


Inicijator:

vijećnik Atif Imširović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Inicijativa: Da se pristupi rješavanju pitanja završetka objekta A6 u Potok Mahali, 3. i 4. lamela, gdje općina Gradačac ima u vlasništvu nakoliko stanova čijom bi prodajom popravili prihodovnu stranu budžeta.

 


Inicijator:

vijećnik Atif Imširović


Odgovor:

----