A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 5. radna sjednica - 29.04.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da su sredstva za realizaciju projekta izgradnje puta Mionica III – Avramovina uvrštena u tekući Budžet zamolio bih Općinskog načelnika i nadležnu Općinsku službu da što je moguće prije pokrenu tendersku proceduru kako bi ovaj projekat bio realizovan što ranije. Želim da naglasim da su mještani veći dio svojih sredstava već sakupili te da bi preostali dio bio brzo sakupljen, u toku i nakon završetka tenderske procedure. Napominjem da se na ovoj dionici puta nalaze obradive parcele naših mještana te, obzirom da je vrijeme poljoprivrednih radova, važno je da projekat bude realizovan što prije. Ako su građani regulisali svoje obaveze očekujem od Općine da i ona reguliše svoje. Nadam se da će i Općinski načelnik imati razumijevanja i uvažiti ovaj zahtjev.


Inicijator:

vijećnik Hećimović Edin


Odgovor:
Resorna Služba za privredu, razvoj i finansije u dogovoru sa Općinskim načelnikom priprema tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta izgradnje puta Mionica III - Avramovina, obzirom da Službi nije dostavljena tehnička dokumentacija za pomenutu dionicu.
Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da nadležno lice ispred Općinske službe što prije izađe na teren na područje MZ Lukavac Gornji na lokalitet Hunke – uključenje na regionalni put Gradačac-Tuzla, da sagleda stanje i poduzme odgovarajuće mjere. Na izlazu iz Lukavca Gornjeg sa lijeve strane nalaze se ogromne količine istrešene zemlje, šljake i drugog materijala koji nije razgrnut i iz kojeg sada izniče trava i drugo rastinje što uveliko smanjuje vidik i preglednost vozačima prilikom uključenja na put. Napominjem da se i sa lijeve i sa desne strane nalaze nezgodne krivine i mala nepažnja ili nepreglednost na mokrom kolovozu predstavljaju veliku opasnost da nečiji životi budu ugroženi, zato vas molim da poduzmete odgovarajuće mjere.

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

Općinska služba za inspekcijske poslove već je poduzimala određene radnje i sankcionisala lica koja su odlagala smeće a odlaganje zemlje i ostalog građevinskog materijala je u nadležnosti inspekcije za puteve. Ova Služba će pokušati riješiti prisutni problem sa vlasnikom zemljišta da se izvrši ograđivanje posjeda, a ukoliko to ne uspije, problem ćemo riješiti kopanjem kanale kako bi se onemogućio pristup kamionima, traktorima i ostalim vozilima uz prethodno ravanje spornog ugla preglednosti.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se što prije izvrši posipanje i ravnanje makadamskog dijela puta Bajramovići-Toke kojim je skoro nemoguće proći zbog obilnih padavina u zimskom periodu

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

Posipanje dionice makadamskog puta Bajramovići - Toke će biti odmah po odabiru najpovoljnijeg izvođača radova i po potpisivanju Ugovora sa istim.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se rizlom pospe sokak prema kućama Medinić Silvia i Bajramović Samira, tj. prema nekolicini kuća pretežno siromašnog i materijalno ugroženog stanovništva.

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

Služba će u najskorije vrijeme otpočeti na sanaciji asfaltnih i makadamskih puteva i to prvenstveno po važnosti i prioritetima putnih pravaca i prema raspoloživim budžetom planiranim sredstvima što je u ovom momentu nedovoljno da bi se zadovoljile sve potrebe građana.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Šest mjeseci je otkako je Općinski načelnik preuzeo vlast i skoro šest mjeseci otkako je napravljena većina u Općinskom vijeću predvođena vijećnicima iz SDP-a i SDA.

Da li će napokon izvršna vlast, Općinski načelnik i većina u Općinskom vijeću koja se u proteklom periodu prvenstveno bavila smjenom upravnih odbora, direktora i drugih nepodobnih kadrova, preduzeti odgovarajuće mjere na zaštiti općinske imovine koja je izdata u zakup fizičkim i pravnim licima koja već duže vrijeme ne izmiruju svoje obaveze prema Općini, a tu imovinu i dalje koriste?

 

Radi javnosti koja bude pratila reemitovanje današnje sjednice Općinskog vijeća želim napomenuti da u Izvještaju o izvršenju Budžeta za 2012. stoji da Općina Gradačac sa 31.12. 2012. godine potražuje 810.481,00 KM od čega 56,2 % se odnosi na potraživanje od «Nove pijace». Ukoliko nije bilo uplata u proteklom periodu računajući i 4 mjeseca u 2013. godini možemo zaključiti da Općina potražuje skoro 1.000.000 KM, što su svakako ogromna i značajna finansijska sredstva za Budžet općine u ovim teškim vremenima.

 

Pitanje: Za sekretara Općinskog vijeća, koordinatora i LIK:

 

a) Da li postoji sukob interesa u organima vlasti u slučaju vijećnika Halilović Hermina?

 

b) Da li je moguće da ista osoba u isto vrijeme bude i dio predstavničke i dio izvršne vlasti a da pri tome zadrži profesionalizam, objektivnost, nepristrasnost u vršenju javne funkcije?

 

c) Da li je vijećnik Halilović Hermin mogao glasati na 4. radnoj sjednici Općinskog vijeća o Prijedlogu Rješenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta jedinstvenog organa uprave čiji je uposlenik i čiji glas je bio presudan šesnaesti kako bi Pravilnik bio usvojen.

 

d) Da li pomenuti vijećnik može glasati o drugim značajnim dokumentima koje predlaže izvršna vlast?

 

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor OIK:

Po osvnovu vašeg pitanja Općinskoj izbornoj komisiji Gradačac, o sukobu interesa vijećnika Hermina Halilovića, koji je ujedno i zaposlenik općine, obavještavamo Vas da u skladu sa Izbornim zakonom Općinska izborna komisija je organ za sprovođenje izbora u izbornoj jedinici.

Ovim Zakonom utvrđeni su zadaci i nadležnosti ove komisije.

Komisija nije nadležna da prati ima li sukoba interesa, kao i da li ima sukoba u obavljanju dužnosti izabranog zvaničnika u drugim organima.

Kako nam je poznato Centralna izborna komisija vodi postupke po prijavama za sukob nadležnosti izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti u BiH.

Odgovor sekretara:

a)b) – Vijećnik Halilović Hermin kandidovao se na prošlim lokalnim izborima, izabran je i od Centralne izborne komisije dobio je mandat vijećnika u Općinskom vijeću Gradačac.

c)d) - Sa mandatom vijećnika ravnopravan je sa drugim vijećnicima, te ima pravo i obavezu da učestvuje u radu Općinskog vijeća Gradačac.

Za detaljnije tumačenje sprovođenja Izbornog zakona i Zakona o sukobu interesa, možete se pismeno obratiti Centralnoj izbornoj komisiji BiH.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Put Mahmut Mahala-Avramovina spada u grupu lokalnih puteva koji povezuju dvije MZ a također povezuju i dva entiteta. Na ovoj dionici puta se nalaze i zasadi voćnjaka i obradive parcele naših mještana. Put je u veoma lošem stanju. Od nekadašnjeg predratnog puta koji je redovno održavan, u ratu glavna komunikacija za kretanja naših jedinica kada je bila u pitanju linija odbrane prema Avramovini i put za logistiku, danas put na koji u toku 20 godina nije nasut niti 1 m³ kamena.

Tražim pomoć Općinskog načelnika da u rasporedu sredstava za održavanje lokalnih puteva u ovoj godini predvidi i dio sredstava za popravku ove putne dionice. Razlog više ovoj inicijativi je i inicijativa mještana ove MZ koji su također spremni učestvovati svojim novčanim sredstvima za popravak ovog puta. Imam informaciju i da je Opština Pelagićevo dijelom spremna učestvovati u sanaciji ovog puta jer on predstavlja izlaz MZ Avramovina na magistralni put Gradačac-Tuzla.

 

Zbog svega navedenog očekujem da će načelnik Općine Gradačac prihvatiti ovu inicijativu i zajedno sa mještanima i Opštinom Pelagićevo pomoći oko sanacije ovog putnog pravca

 

 

Inicijator:

vijećnik Huseinbašić Hikmet

 

Odgovor:

Resorna Služba za privredu, razvoj i finansije u dogovoru sa Općinskim načelnikom priprema tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta izgradnje puta Mionica III - Avramovina, obzirom da Općinska služba nema tehničku dokumentaciju adekvatnu za raspisivanje tendera.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK je odobrilo sredstva za sanaciju divlje deponije «Višnjik» za 2010. godinu.

a) Koliko je sredstava dobijeno?

 

b) Na koji način su ta sredstva trošena po stavkama?

 

Da li su ta sredstva namjenski trošena?

 

 

Inicijator:

vijećnik Iskrić Fahro

 

Odgovor:

Općina Gradačac nije dobila sredstva od navedenog ministarstva za sanaciju divlje deponije Višnjik za 2010.godinu.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Mi iz NSRZB podržavamo svaku inicijativu vezano za humanitarni, odnosno socijalni program. Predlažem da mi na nivou Vijeća osnujemo fond za socijalno ugrožene i da svaki mjesec izdvajamo 5 % od paušala za pomoć ugroženima. Na ovaj način bi pomogli pojedinim građanima u ovako kriznim i teškim vremenima. Različiti problemi prate naše društvo od bolesti, pomoći starima i td. Zamolio bih vijećnike da podrže ovu inicijativu uz prijedlog realizacije da Općinsko vijeće sa klubovima ovu našu namjeru sprovede u djelo

 

Inicijator:

vijećnik Iskrić Fahro

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Odnosi se na higijenu jezera Vidara. Kontejneri na jezeru su bili nekoliko mjeseci puni. Iz kontejnera se razbacuje postojeće smeće i vjetar ga odnosi na različite strane gdje otpad dolazi u dodir sa vodom. Predlažem da se ubuduće vodi računa da se češće prazne kontejneri. Napominjem da počinje turistička sezona i da treba obratiti pažnju na higijenu općine sa prijedlogom mjera i aktivnostima koje treba poduzimati za što uspješniju turističku sezonu. Smatramo da se slabo iskoristio mjesec april akcijom «April mjesec čistoće».

 

Inicijator:

vijećnik Iskrić Fahro

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća pokrenuo sam inicijativu da Općinski načelnik iznađe sredstva za priključenje vode u osnovnu školu u Biberovom Polju. Do dan danas nisam dobio odgovor dokle se došlo s tom inicijativom.

Na prošloj sjednici sam također pokrenuo dvije inicijative i jedno pitanje i još nisam dobio odgovore na njih.

 

 

Inicijator:

vijećnik Hrnčić Elvedin

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Općinskom načelniku, nadležnoj službi i Općinskom pravobraniocu šta je sa zahtjevom Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju kojim se tražilo da se dostavi spisak svih nekretnina koje Općina Gradačac posjeduje i u kakvom statusu su te nekretnine, jesu li izdate, kome, po kojoj cijeni, da li se plaća ta zakupnina ili ne plaća?

 

Inicijator:

vijećnik Hrnčić Elvedin

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se izvrši zamjena rasvjetnih sijalica u MZ Vučkovci na lokaciji Tušinjovače, prečica koja spaja dva dijela Vučkovaca. Više od godinu dana rasvjeta na ovoj dionici nije u ispravnom stanju. Zamolio bih službu da izvrši uvid i rasvjetu u ovom dijelu dovede u ispravno stanje.

 

Inicijator:

vijećnik Mujkanović Ago

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će se izvršiti sanacija makadamskih i asfaltiranih puteva u MZ Vučkovci?

Zamolio bih nadležnu službu da prilikom sanacije makadamskih puteva u MZ Vučkovci prioritet ima put Tušinjovače radi velike frekvencije građana koji se kreću ovom prečicom.

 

 

Inicijator:

vijećnik Mujkanović Ago

 

Odgovor:

Sanacija asfaltnih i makadamskih puteva na području općine Gradačac će otpočeti čim se izvrši odabir, potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim izvođačem radova, po prioritetima i važnosti putnih pravaca a prema budžetskim planiranim sredstvima.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da su Budžetom za tekuću godinu obuhvaćena sredstva za realizaciju projekta asfaltiranja putne komunikacije Međiđa Donja-Buk, apelujemo na Općinskog načelnika i nadležnu Općinsku službu da u što kraćem roku pokrenu tendersku proceduru kako bi se realizaciji pomenutog projekta pristupilo tokom naredna tri mjeseca, odnosno u ljetnom periodu, jer je izvođenje radova na ovoj putnoj komunikaciji moguće jedino tokom ljetnih mjeseci obzirom na specifičnost terena gdje je locirana navedena putna komunikacija.

Napominjem da je ovaj projekat sufinansiran od strane Općine Gračanica koja je pokazala izuzetan intres za njegovu realizaciju za što imaju i valjan razlog jer bi asfaltiranje ove putne komunikacije značilo povezivanje i efikasniju komunikaciju dviju Općina.

 

Mještani su već prije dvije godine obezbijedili novčana sredstva kojima participiraju u finansijskoj konstrukciji ovog projekta.

 

 

Inicijator:

vijećnik Šaldić Mersed

 

Odgovor:

Općinska služba za privredu razvoj i finansije nije u potpunosti završila realizaciju programa modernizacije i rekonstrukcije lokalnih puteva iz 2010. godine. Nakon realizacije pomenutog programa općina, općina će pristupiti pripremi tendera za novi Program modernizacije i rekonstrukcije lokalnih puteva iz 2012. godine, te na osnovu vaših prikupljenih sredstava i sredstava obezbijeđenih u Budžetu za 2013. godinu, odrediti dinamiku izvođenja radova, obzirom da je dionica puta u MZ Medjidja Donja dionica Šaldići - Prosječa - Buk ušla u pomenuti program.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Tokom protekle sedmice, odnosno preciznije 22.04.2013. godine obilježen je Dan planete Zemlje, odnosno Dan zaštite čovjekove okoline koji se u svijetu službeno obilježava od 1992. godine. Dokaz da se i na našim prostorima obilježava ovaj dan jeste aktivnost učenika i menadžmenta OŠ Edhem Mulabdić koji su povodom tog dana realizovali ranije pripremljenu akciju čišćenja smeća oko putne komunikacije Kerep-Međiđa Donja-Međiđa Srednja. Nadam se da su i u drugim MZ-ma naše općine pokrenute iste ili slične aktivnosti a sve u cilju ekološkog osvješćivanja stanovništva i promoviranja čiste i zdrave čovjekove okoline. S tim u vezi apelujemo na nadležne općinske službe da se još više pozabave problemom divljih deponija i pruže svu potrebnu pomoć komunalnim redarima kako bi se nesavjesni zagađivači identifikovali i adekvatno kaznili.

 

Inicijator:

vijećnik Šaldić Mersed

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kad će SBiH dobiti odgovore na postavljena pitanja? Postavljali smo pitanje vezano za komisije Općinskog vijeća. Mi se ovdje pozivamo na mišljenje komisija a, po našem mišljenju, te komisije su nestatutarne.

Inicijativa: Rebalansom Budžeta za prošlu godinu ukinuta su određena sredstva koja su bila predviđena za rad političkih stranaka. Sada imamo situaciju da po osnovu zakupnine prostora političke stranke dobijaju račune. Napominjem da su stranke imale određenih obaveza i da su računale na ta sredstva. Međutim, ta sredstva su rebalansom skinuta a računi za zakupninu su poslati. SBiH će na narednom Kolegiju Općinskog vijeća inicirati da se to pitanje uvrsti u dnevni red sjednice Vijeća. Tražimo od nadležne Općinske službe da uzme u obzir pitanje izmirenja troškova zakupnine dok Općinsko vijeće po tom pitanju ne zauzme stav.

 

 

Inicijator:

vijećnik Prljača Jusuf

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ponovit ću pitanje koje sam postavio i na prošloj sjednici Općinskog vijeća. Zašto se na sjednice Kolegija ne poziva i predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika? Ovo je očigledno kršenje Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac, konkretno člana 13. gdje se kaže da u Općinskom vijeću djeluju klubovi vijećnika političkih stranaka, koalicija i nezavisnih vijećnika. Dva ili više vijećnika mogu oformiti klub vijećnika. Nepozivanje na Kolegij predsjednika Kluba nezavisnih vijećnika je očigledno kršenje Poslovnika. Mislim da je to ciljano. Mi ćemo uputiti ovo pitanje i višim instancama.

 

Inicijator:

vijećnik Spahić Samir

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Sa prošle sjednice dobio sam paušalan odgovor na pitanje vezano za posipanje makadamskih puteva. Zato ponovo pitam kada će se izvršiti posipanje puteva u MZ-ma Zelinja Donja, Zelinja Srednja i Jelovče Selo? Prošle nedjelje u MZ Zelinja Donja smo imali obilježavanje Dana čete. Moglo se vidjeti da su putevi od Donje Zelinje do Jasenice preko Bandere i od Donje Zelinje do Jasenice preko Zaimovića gotovo neprohodni. Tražimo da se putem resorne službe izvrši uvid i da se bar pospu dionice koje su u lošijem stanju.

 

Inicijator:

vijećnik Spahić Samir

 

Odgovor:

Zbog nedovoljno planiranih sredstava u budžetu za 2012. godinu, svi putevi na području općine Gradačac su u dosta lošem stanju, skoro neprohodni, dijelom zbog neredovnog održavanja, a dobrim dijelom i mještana općine Gradačac, koji po svaku cijenu nastoje da zatrpaju putne kanale, nanose blato po putu, vuku balvane, okreću traktore po putu prilikom oranja i niz drugih radnji koje uveliko štete putu i isti stavljaju van funkcije. Stanje na putevima će se još više pogoršati jer ne postoji inspektor za puteve koji bi vodio postupak protiv nesavjesnih građana izdavanjem rješenja za otklanjanje nedostataka i kažnjavanjem prekršilaca.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će se izvršiti nužno posipanje i popravka makadamskog puta od Srnica Donjih prema Ceriku, Općina Srebrenik. Ovaj put je alternativni magistralnom putu a nije prikladan za saobraćanje ni manjih putničkih vozila. Ovdje je poseban akcenat na veoma lošu dionicu od pravoslavne crkve u Srnicama Donjim do početka asfaltnog dijela puta do Cerika koji je na početku Općine Srebrenik.

 

Inicijator:

vijećnik Alić Edin

 

Odgovor:

Sanacija putnog pravca Srnice Donje - Cerik do granice općine Srebrenik će biti sanirana u najskorije vrijeme, čim se potpiše ugovor sa izvođačem radova i bit će u prioritetu, obzirom na važnost puta.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Asfaltni put u ulici Branilaca grada od semafora do Bagdala je u veoma lošem stanju jer djelovanje oborinskih voda zbog nizbrdice i začepljenja kanala odnosi rizlu i posipni materijal. Vozači izbjegavaju veliki broj udarnih rupa i na taj način ugrožavaju pješake. Predlažem da se odmah pristupi redovnom održavanju i spašavanju padinskih puteva i ulica koje su na sličan način oštećene.

 

Inicijator:

vijećnik Alić Edin

 

Odgovor:

Sanacija asfaltnih i makadamskih puteva će otpočeti čim se izvrši odabir najpovoljnijeg izvođača radova i potpisivanje ugovora sa istim i to po prioritetima i važnosti putnih pravaca, a prema budžetski raspoloživim sredstvima, planiranim za 2013. godinu, što je u ovom momentu nedovoljno, obzirom na stanje makadamskih i asfaltnih puteva kao i pripadajuće infrastrukture koja je nezadovoljavajuća.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Tražimo od općinskog vijeća da formira komisiju od predstavnika Općinske vlasti, struke i građana koji imaju poslovne prostore u tržnom centru radi iznalaženja rješenja oko tog istog tržnog centra. Svi znamo da je prije rata GP «Bosna» Gradačac izgradila, ali nikada nije privela namjeni objekat tržnog centra, što zbog posljedica rata, što zbog određenih političkih prepucavanja. Od vas tražimo da donesete odluku kojom će Općinske službe zadužene za rješavanje ovih problema riješiti i problem tržnog centra.

Vlasnici poslovnih prostora imaju kupoprodajne ugovore. Većina je platila porez na promet, imaju rješenja HTU, ali nemaju objekte upisane u katastar nekretnina. Za sve probleme koji nastanu oko tržnog centra nemaju se kome obratiti kada ništa nije riješeno. Ne zna se ko održava površine oko tržnog centra pa tamo ima više smeća nego na smetlištu kod starog srednjoškolskog. Mi mislimo da je osamnaest godina poslije rata došlo vrijeme da se tržni centar uredi i privede namjeni u pravom smislu jer je sadašnje stanje ruglo ovog grada.

 

 

Inicijator:

vijećnik Jusufović Enver

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da Općina Gradačac obezbijedi jedan autobus Forumu žena Gradačac dana 25.05.2013. godine, radi izvođenja posjete Kumrovcu, Republika Hrvatska, u povodu Dana mladosti. Cilj ove posjete je evociranje uspomena na Dan mladosti i obilježavanje rođendana Josipa Broza Tita. Napominjemo da je veliki broj članica Foruma žena i drugih udruženja zainteresovano za ovu posjetu.

 

Inicijator:

vijećnik Jusufović Enver

 

Odgovor:

-----.