A+ R A-

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 15.10.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

 Na osnovu člana 45. Prečišćenog tekstaPoslovnikaOpćinskogvijećaGradačac («SlužbeniglasnikOpćineGradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 07.10.2019. godine 

 S A Z I V A M

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 15.10.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 D N E V N I    R E D:

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2019. godinu.
 2. Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.
 3. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Grada Gradačac za 2019. godinu.
 4. Prijedlog odluke o uspostavi prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Gradačac (u korist JU OŠ “Hasan Kikić” za izgradnju fiskulturne sale).
 5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Target d.o.o.).
 6. Prijedlog odluke o prodaji i zamjeni nekretnina (TMD Automotiv).
 7. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnji otpadnih voda i priključenju na kanalizacioni sistem.
 8. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi (Ahmetašević Hata).
 9. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Ahmetašević Mirsad).
 10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Hećimović Almir i Hećimović Miralem).
 11. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Hećimović Almir).
 12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Gradonačelnika broj: 02-05-2320/19, od 26.09.2019. godine (davanje na korištenje i upotrebu kancelarije predsjedavajućeg Gradskog vijeća Turističkoj zajednici Grada Gradačac).
 13. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana UO JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, ispred osnivača, sa teksom javnog oglasa.
 14. Prijedlog rješenja o razrješenjupredsjednika UO JU Javna bibliteka “Alija Isaković” Gradačac i imenovanju predsjednika UO do okončanja konkursne procedure a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 15. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika UO JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, sa tekstom javnog oglasa.
 16. Prijedlog rješenja o nominovanju četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva sa učešćem državnog kapitala JP “Komunalac” d.d. Gradačac, ispred osnivača.
 17. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac.
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac.
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju člana UO JU Apoteka Gradačac ispred Ministarstva zdravstva najduže  do 90 dana od dana imenovanja.
 20. Nacrt programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2020. godinu.
 21. Protokol o postupanju gradske uprave u slučaju pojave incidenata motiviranih mržnjom.
 22. Informacija o stanju socijalne zaštite na području Grada Gradačac za 2019. godinu:

a) Informacija o stanju socijalne zaštite na području Grada Gradačac za period 01.01.2019.-30.09.2019. godine (obrađivač JU Centar za socijalni rad).

b) Informacija o stanju socijalne zaštite na području Grada Gradačac (obrađivač Gradska službe za društvene djelatnosti i BIZ).

23. Informacija o realizaciji akata Općinskog/Gradskog vijeća za period januar – septembar 2019. godine.

24. Pitanja, prijedlozi i inicijative.