A+ R A-

Materijali za 25. radnu sjednicu planiranu za 30.04.2015. godine

 Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  21. 04. 2015.godine

S A Z I V A M

25. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   30. 04. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

Sjednici predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za  period januar-mart 2015.g.  

 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama.

3. Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta općine Gradačac za finansiranje/sufinansiranje  projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području općine Gradačac.

4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju nabavke sredstava potrebnih za provođenje lične zaštite građana.

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave općine Gradačac.

6. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa izvođenja radova na sanaciji pruge 14 Brčko-Banovići.

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u MZ-a.

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova komisija – radnih tijela Općinskog vijeća.

10 Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera.

11. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.                                                

12. Izvještaj Komisije o stanju objekta Sportske dvorane sa pratećim sadržajima u funkciji objekta kao i zemljišta  koje služi za redovnu upotrebu objekta za 2014. godine.

13. Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Područna škola Vida” za 2014. godinu.

14. Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Popovača-igralište” za 2014. godinu.

15.  Informacija  o stanju sigurnosti na području Općine Gradačac za period januar-decembar 2014. godine.

16. Informacija o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac za 2014. godinu.   

17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i stavljanju na javni uvid i javnu raspravu Nacrta izmjene Regulacionog  plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu.                                                                                

18. Razmatranje Zaključka Vlade TK od 14.04. 2015. godine o preporuci za zapošljavanje u zdravstvenim i drugim  javnim ustanovama, čiji je osnivač općina,  putem javnog oglasa, odnosno konkursa.

 19. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

 Šakić Enir, prof, s.r