A+ R A-

Materijali za 23. radnu sjednicu planiranu za 26.02.2015. godine

Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  18. 02. 2015.godine

S A Z I V A M

23. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   26. 02. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Odluke o visini  zakupnine za izdavanje u  zakup  poslovnih  zgrada i   prostorija  za 2015. g.

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine rente po m2 korisne površine građevine koja će se graditi na  gradskom

    građevinskom zemljištu u 2015. godini.

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine  iz prethodne godine

4. Prijedlog Odluke o gubitsku statusa nepokretnosti javnog dobra (po zahtjevu d.o.o. Voker).

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama br. 01-05-297/14 od 25. 09. 2014.

6. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Hasanović Fahrudin s.Nurije).

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  postupku izbora za organe mjesne zajednice i  načinu verifikacije provedenih izbora.

8. Prijedlog Odluke o  raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup objekta Autobuske  stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta.

9. Prijedlog Odluke  o subvenciji cijene vode za najugroženije kategorije.

10. Prijedlog Odluke o  stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih  rješenja“

11. Nacrt Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.

12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (put za Priboj –Mustafić Esma).

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Gradačac.

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, ispred Ministarstva, na period do 90 dana.

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU “Apoteka” Gradačac, ispred Ministarstva,  na period do 90 dana.

16. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa  izgradnje novih i sanacije oštećenih stambenih  objekata na području općine Gradačac, usljed prirodnih nesreća koje su se dogodile u maju, junu i avgustu  2014. godine.

17. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu.

18. Izvještaj o stepenu  rješavanja predmeta u  upravnom postupku za  period 01.01. – 31.12. 2014. godine.

19. Stanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera.                     

20. Informacija o primjeni Zakona o stvarnim pravima u FBiH, sa aspekta provođenja Regulacionog  plana Porebrice općine Gradačac i ograničenog prava raspolaganja zemljištem koje se nalazi u  obuhvatu Regulacionog plana
(i informaciju o provođenju ugovora o zakupu sa zakupcem „Nova  pijaca“, d.o.o. Porebrice-Gradačac).

21. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2013/14. godini.

22. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Šakić Enir, prof, s.r