A+ R A-

Materijali za 24. radnu sjednicu planiranu za 26.03.2015. godine

 Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  18. 03. 2015.godine

S A Z I V A M

24. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan  26. 03. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Izmjene i dopune Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu.

2. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama, sa izvještajem Komisije  za provođenje Javnog konkursa za prijenos prava vlasništva
   na nekretninama u vlasništvu Općine Gradačac,  za:

     a) Abdulahović Fatima kći Ibrahima iz Kerepa;

     b) Avdulahović Ibrahim s. Ismeta iz Kerepa;

     c)  Dedić Nuhid s. Muhameda iz Zelinje Srednje;

     d) Hodžić Agan s. Ibrahima iz Jasenice;

     e)  Hodžić Meho s. Ibrahima iz Jasenice;

     f) Hodžić Ahmet s. Agana iz Jasenice;

     g) Hodžić Dževad s. Osmana iz Kerepa;

      i) Muminović Fadil s.Osmana iz Zelinje Srednje;

     j) Subašić Samid s. Mustafe iz Kerepa.

3. Prijedlog Odluke o promjeni upisa prava posjeda i prava korištenja.

4. Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta općine Gradačac za finansiranje/sufinansiranje projekata nevladinih i
    neprofitnih organizacija na području općine  Gradačac.

5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Gradačac u 2014. godini.

6. Izvještaj  Općinskog načelnika općine Gradačac za  2014. godinu.

7. Izvještaj o radu inspekcija za 2014.godinu.

8 Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih u zakup:

    a) Jezero Hazna;

    b) Objekat „Gradine“  i „Lovca“ sa parking prostorom ispred „Gradine“;

     c) Gradskog stadiona „Banja „Ilidža“.

9.Izvještaj o  stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva i ulica na području  općine Gradačac sa planom popravke i sanacije.  

10. Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti  koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu       2015. godinu

11. Izvještaj o  izvršenim procjenama nepokretnosti za 2014. godinu.

12. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2014. godinu.

13. Prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2015. godinu.

14. Prijedlog Programa  i plana  zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih   puteva u periodu 2015/16 godina.

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP „Parkinzi“.

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac.

17. Prijedlog Plana upisa učenika u srednje škole na području općine Gradačac za školsku 2015/16.

18. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Šakić Enir, prof, s.r.