A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 15. radna sjednice - 29.05.2014. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK više puta nam je pravilo probleme kada su u pitanju ispiti za vozače motornih vozila. Namjenska sredstva za ispitivače ne raspoređuju se pravilno tako da ispitivači otkazuju dolazak na ispitna mjesta. Sada takođe imamo istu situaciju da nova vlada TK smanjivanjem naknada za ispitivače koje su simbolične dovodi u situaciju da ispitivači ne žele da rade za tako malu naknadu, a s tim, i ispiti bi se doveli pod sumnju.  Zato predlažem inicijativu da se tim ispitivačima vrati naknada ili da se na neki drugi način riješe nastali problemi kako bi oko 200 auto-škola na području TK moglo nastaviti sa normalnim radom. 

 Inicijator:  Fahro Iskrić

 Odgovor: -------

 Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zbog navedenih problema u prvoj inicijativi predlažem i drugu inicijativu. Pošto je primijetno da nas ni jedna vlada kada su u pitanju kantoni ne može izvući iz krize predlažem ukidanje glomazne i neefikasne administracije i skupe Federacije. Svakodnevno raspirivanje nesuglasica među političkim akterima Federacije BiH koji za svoj osnovni cilj imaju lične i stranačke interese, svakim danom eskalira sve dubljom ekonomskom i socijalnom krizom za građane. NSRzB donijela je jasnu odluku da neće tolerisati ovu neizdrživu ekonomsku situaciju za naše građane te je pokrenula peticiju za izmjene Ustava Federacije BiH za čiju uspješnu provedbu i ustavnu rekonstrukciju Federacije BiH upravo nam je potrebna podrška građana. Zato Forum građana i ostala udruženja treba da idu ka cilju ukidanja kantona. Ako bi se taj cilj ostvario direktno bi se ukinule pozicije za one koji u ovom momentu koriste novac građana a to su: 10 premijera, 95 ministara, 295 poslanika i 58 delegata.

Ukidanjem pozicija navedenim dužnosnicima uštedjeli bi novac građana do 500 miliona KM godišnje, a za mandata tih pozicioniranih funkcionera 2 milijarde KM koji bi direktno bio iskorišten za otvaranja novih radnih mjesta koja su neophodna za stvaranje boljeg standarda cijelog društva. Sa uštedom bi jačali domaću proizvodnju pokretanjem infrastrukturnih projekata, te poboljšanje ukupne ekonomske slike  Federacije BiH.

Rekonstrukcijom FBiH jedan dio trenutno zaposlenih u kantonima bi i dalje ostao na svojim pozicijama kao što je to slučaj u školstvu, zdravstvu i policiji. Te službe i nihovi uposlenici i dalje moraju nastaviti obavljati svoj posao za boljitak cijelog društva. Svi ostali koji su trenutno zaposleni u glomaznoj administraciji neće biti bez posla jer rekonstrukcijom Federacije BiH i ukidanjem postojećih kantona, po boljitkovom prijedlogu, uštedjeli bi do 2 milijarde KM u jednom mandatu i ta sredsta bi uložili za otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru.     

Inicijator:  Fahro Iskrić

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Podsjetio je da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća podnio inicijativu vezano za neprisustvo pojedinih vijećnika do kraja sjednice. Konstatovao je da nije dobio nikakav konkretan odgovor. Zatražio je od predsjedavajućeg da se prozovu vijećnici kako bi se ustanovilo ko ne prisustvuje do kraja sjednice i da ubuduće, koliko je proceduralno moguće, vijećnici koji ne prisustvuju do kraja sjednice da im se paušal uopće ne isplaćuje.

Inicijator:  Mersed Šaldić

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Pitam Općinskog načelnika kada će biti dostavljeni odgovori na vijećnička pitanja sa proteklih 14 sjednica Općinskog vijeća?

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će biti uplaćeno 2.000 KM MZ Biberovo Polje za priključak vode u područnu školu. Pare za tu svrhu su predviđene rebalansom budžeta 2013. g. a Zahtjev ispred MZ je predat na protokol Općine u decembru 2013. g.?

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor: -------

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća podnio sam inicijativu za uređenje puteva sa makadamskom podlogom u MZ Srnice Gornje. Dobio sam odgovor od nadležne službe u kome se kaže: «Uređenje makadamskih i nekategorisanih puteva ova služba će otpočeti odmah po odabiru najpovoljnijeg ponuđača radova na kompletnom području općine Gradačac po Planu i programu sačinjenom od ove Službe». Pošto je na današnjoj sjednici izabran najpovoljniji ponuđač smatram da će se vrlo brzo pristupiti sanaciji ovih lokalnih puteva u MZ Srnice Gornje kao i u  MZ Biberovo Polje, svih nekategorisanih i lokalnih puteva sa makadamskom podlogom i asfaltnom podlogom.

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor:

Pošto je odabran izvođač radova za izvođenje radova na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva sa makadamskog i asfaltnom podlogom, ova Služba je pristupila izvođenju radova na sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva prema utvrđenom Planu i programu usvojenog na Općinskom vijeću za 2014. godinu.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da nadležna općinska služba iznađe sredstva za obilježavanje i opremanje autobuskog stajališta u Biberovom Polju iz razloga što je Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove nadležna za registraciju linija i održavanje autobuskih stajališta na području općine Gradačac. Nadam se da će se tom projektu vrlo brzo pristupiti.

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor:

U skladu sa Budžetom općina Gradačac će pristupiti u narednom periodu izradi autobuskih stajališta na području kompletne općine Gradačac. Shodno raspoloživim sredstvima općina će već do kraja ove godine pokušati riješiti neka od prioritetnih (kritičnih) stajališta na teritoriji općine Gradačac.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Koliko projekata u 2013. i 2014. godini je Općina Gradačac aplicirala prema višim nivoima vlasti, kome je aplicirala i koliko sredstava je dobijeno?

 Inicijator:  Bahrudin Ahmetagić

Odgovor:

 

Od 38 projekata koji su trenutno aktuelni u Općini Gradačac aplicirano je višim nivoma vlasti kao i drugim donatorima njih 25.

 

Od apliciranog broja projekata 14 projekata je dobilo ili im je odobrena podrška od viših nivoa vlasti ili donatorskih organizacija u iznosu od cca 1.600.000,00 KM (ne računajući iznose za rekonstrukciju prečistača i izgradnju vodovoda Domažić).

 

            Sufinansiranje projekata je obezbijeđeno od:

 

  1. Federalnog ministarstva prometa i komunkacija
  2. Federalnog ministarstva prostornog uređenja
  3. Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
  4. Fonda za zaštitu okoliša FBiH
  5. JP Ceste FBiH
  6. Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK
  7. Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak TK
  8. UNDP i Švicarska razvojna agencija
  9. USAID

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ispred Vijeća MZ Mionica Centar podnosim inicijativu da se od Mionice Centar do OŠ «Hamdija Kreševljaković» pristupi izradi trotoara za pješake jer na toj dionici, u zadnjih 10 g., je povrijeđeno 14 djece, putujući od kuće do škole.

Inicijator:  Bahrudin Ahmetagić

Odgovor:

Služba će pokušati u narednom periodu uvrstiti u Budžet općine Gradačac pomenutu inicijativu, te shodno sredstvima raditi na njenoj realizaciji.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se što prije pristupi sanaciji klizišta u MZ Lukavac Gornji, koja prijeti da izvrši potpuno presijecanje putne komunikacije Kapak-Hunke prema izlazu na Regionalni put 462. Mišljenja smo da se brzom intervencijom, sa vrlo malim sredstvima, uspješno može izvršiti sanacija. Ukoliko se ne bi brzo intervenisalo postoji opasnost od potpunog presijecanja putnog pravca, uništenja dijela skoro urađene asfaltne podloge, za čije bi saniranje u kasnijem periodu trebalo puno više materijalnih sredstava. 

Inicijator:  Mirsad Pekarić

Odgovor: 

Sanacija nastalog klizišta će biti zvršena po obezbjeđenju materijalnih sredstava, imajući u vidu da su potrebna veća materijalna sredstva, a iz tekućeg održavanja će biti sanirano prema raspoloživim sredstvima usvojenim na Općinskom vijeću za 2014. godinu.