A+ R A-

Kako dnevni red redovnih sjednica općinskog vijeća sadrži tačku: "Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća", to ćete se putem ove stranice moći upoznati kako sa pitanjima i inicijativama tako i sa odgovorima na njih, hronološki poredanim po sjednicama

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 33. radna sjednica - 14.01. 2016. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Pitanje upućeno Općinskom načelniku: Koliko je radnika u posljednja 24 mjeseca uposleno u Općini Gradačac i po kojem osnovu. Tražim da se Vijeću dostave imena i stručne spreme novih uposlenika ili angažovanih radnika. Vijeće u posljednje dvije godine nije odobrilo raspisivanje javnih konkursa, načelnik se hvali da nema novih uposlenika, pa da se vidi po kom osnovu su ti ljudi angažovani i koji su to ljudi. A znamo da ni odraživanje pripravničkog staža nije odobreno u Općini.

Pitanje upućeno Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove i urbanističko-građevinskom inspektoru: Ko je i po kojem osnovu odobrio ulaganje u objekat Gradskog kina i ako nije odobreno zašto nadležna inspekcijska služba nije obustavila radove. Svi smo svjedoci da se pored zgrade Gradskog kina nešto pravi, nešto proširuje. Da li to ima sve dozvole? Na Općinskom vijeću nije odobreno ulaganje u objekat Gradskog kina.

Pitanje upućeno Stručnoj službi Općinskog vijeća i sekretaru: Zašto su se vijećnici na početku sjednice potpisali na evidencione listiće na kojima je naglašeno „prisutnost na početku sjednice“. Da li će biti potpisivanje evidencionih listića i na kraju sjednice, s obzirom da su to vjerovatno zaključci Kolegija Općinskog vijeća a oni nisu obavezujući za Općinsko vijeće. Obavezujuće su samo Odluke koje doneseno ovo Općinsko vijeće. Po kojoj Odluci Općinskog vijeća je postupila Stručna služba Općinskog vijeća? Da li Stručna služba Općinskog vijeća krši Statut i Poslovnik o radu Općinskog vijeća?

Inicijator: Elvedin Hrnčić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Pitanje Općinskom načelniku i Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Šta je se desilo sa zimskom službom da sniježne padavine koje su zadesile općinu Gradačac u 2016. godini u prva dva dana poslije obilnih padavina gotovo cijela općina Gradačac je bila blokirana. Jel razlog za to što nismo imali snijega u 2015. godini pa je „snijeg iznenadio“ u januaru mjesecu? Radi li se o nedostatku mašina ili su bila u pitanju finansijska sredstva koja su trebala biti uplaćena prema izvođačima i td.?

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da se prilikom izrade Plana rekonstrukcije i asfaltiranja puteva na području općine Gradačac za 2016. godinu uvrsti put Mujići-Mujkanovići dužineoko 830 m. Ta putna komunikacija polovinom dionice pripada MZ Mionica Centar a drugom polovinom Mionici I. Ova dionica puta jeveć bila uvrštena u Plan i program asfaltiranja lokalnih puteva ali još nije došlo do realizacije.

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da se do asfaltiranja ove dionice puta izvrši nasipanje posipnim materijalom u dužini od 830 m, s obzirom da je ova dionica puta korištena za vrijeme rata i koji je koristio svim građanima Gradačca a danas je ovaj put gotovo pa zaboravljen od strane Općine.

Inicijator:  Bahrudin Ahmetagić

Odgovor: ---