A+ R A-

Program rada općinskog vijeća za 2014. godinu

Na osnovu člana  24.  Statuta općine Gradačac (“Sl. glasnik općine Gradačac”, broj: 4/08 i 5/12) na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Gradačac, na 10.   sjednici od  26. 12. 2013. godine, d o n o s i

PROGRAM   RADA
Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu

 

I – UVODNI DIO

         Programom rada Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu utvrđuju se sadržaji i pitanja koja će se razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća Gradačac, kao predstavničkog tijela općine Gradačac, kao i obrađivači sadržaja i rokovi za razmatranje istih.

U 2014.godini Općinsko vijeće će djelovati u uslovima ekonomske krize, koja podrazmijeva preduzimanje mjera na stabilizaciji financijskih tokova i obezbjeđenja funkcionisanja svih segmenata društvenog života i povoljnog ambijenta življenja građana i razvoja u pojedinim oblastima.

 

II – TEMATSKI DIO

 

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

J

A

N

U

A

R

 

 

 

 

 

  1. Odluka o oćinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi


 2.Odluka o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja objekata privremenog  karaktera za 2014. godinu.  

3. Odluka o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine Gradačac za 2014.godinu.


4. Program rada javnih ustanova u 2014.godini.


5. Program rada javnih preduzeća u 2014. godini.

6. Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području

    općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

 Općinski načelnik

 
Općinski načelnik

Općinski načelnik


Općinski načelnik

Općinski načelnik

 Općinski načelnik

 

Služba za  opću upravu i inspekcijski nadzor

 Služba za urbanizam i komunalne poslove


Služba za urbanizam i komunalne poslove

Upravni odbor JU

 

Upravni odbor  JP

 

Služba civilne zaštite

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

F

E

B

R

U

A

R

 

 

 

 

 1. Odluka o osnivanju mjesnih zajednica preuzimanjem prava osnivača

     nad postojećim mjesnim zajednicama

                                                                                                                        

 2. Stanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine

    Gradačac sa prijedlogom mjera   

                      

3. Odluka o visini naknade za izdavanje u  zakup  poslovnih  zgrada,

    prostorija i parkinga  za 2014. godinu.

 

4. Odluka o visini rente po m2 korisne površine građevine koja će se

     graditi na gradskom građevinskom zemljištu.

 

5. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine

       m2   korisne stambene površine na području općine.

                                                               

6. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Gradačac za

    period 01.01. – 31.1. 2013. godine

 

7. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2013.godinu

Općinski načelnik

 

   

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Kolegij OV

Sl. za društ.djelat. i BiZ

 

 

Sl. za privredu,budžet i finan.

 

 

Služba za geodetske  i imovinsko-pravne poslove

 

Služba za geodetske  i imovinsko-pravne poslove

 

 

Služba za geodetske  i imovinsko-pravne poslove

 

 

Služba za opću pravu i inspekcijski nadzor

 

Stručna služba OV i ON
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

M

A

R

T

 

 

 

 

 

 

 

 

   Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 1.marta

   - Dana nezavisnosti BiH

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Izvještaj  o radu Općinskog načelnika za  2013. godinu

 

2. Prostorni plan općine Gradačac za period 2008-2018.g.

 

3. Strategija razvoja općine Gradačac za period 2014.- 2024. godina 

 

4. Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih   puteva                                                                                   

  

 

5. Izvještaj o  izvršenim procjenama nepokretnosti za 2013. godinu

 

6. Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih u zakup

 

7. Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti

    koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2014.godinu

 

8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013. godinu

 

9. Izvještaj o radu inspekcijskih službi za 2013.godinu

 

10.Izvještaj o  stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području

    općine Gradačac sa planom popravke i sanacije.  

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Komisija zaproc.nepok.

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

Općinsko pravobranilaštvo

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

Općinski načelnik

 

Općinska služba za  urbanizam i kom.posl.

Služba za privredu, budžet i finansije

 

Služba za urbanizam i komunalne poslove

 

Komisija za proc.nepokr.

 

Služba za geodetske i imov.pravne poslove

 

Služba za urbanizam i komunalne poslove

 

Općinsko pravobranilaštvo

 

Služba za opću upravu i inspekcijski nadzor

 

Sl. za privredu,budžet i finan.

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

A

P

R

I

 L

 

 

 

 

 

 

 1. Nacrt Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola    za

     školsku 2014/15. godinu.                                                                                                 

                                                                             

2.  Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2013. godinu.

 

 

3. Izvještaj o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac.

                                                                                   

 

4. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.

 

 

5.  Informacija   stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine.

    

  6. Izvještaj o dodijeljenim i utrošenim sredstvima iz budžeta općine u 2013. godini

     nevladinim organizacijama i udruženjima .

                                        

7. Informacija o stanju sporta na području općine Gradačac .  

 

8. Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera                                                 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

 

PU Gradačac

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik
 

Služba  za  društ.dj. i BiZ

 

 

Služba za privredu,razvoj i finansije

 

Služba za opću upravu i inspekcijski nadzor

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

 

PU Gradačačc

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

Služba civilne zaštite
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

M

A

J

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća na području

    općine   Gradačac za 2013. godinu.

 

 2. Izvještaj o radu i poslovanju javnih ustanova na području općine

     Gradačac za 2013. godinu. 

                                                           

 3. Izvještaj  o stanju higijensko-epidemiološke zaštite na području općine Gradačac za 2013.godinu.                                                                                                    

Općinski načelnik

 

 Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Služba za dr.djelat. i BiZ
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

J

U

N

I

 

 

 

 

 

 

 

 1. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama   kadrova u privredi na općini Gradačac.                                                       

                                     

 

2. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima općine, sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načlenik
 

Općinska služba za privredu, razvoj i finansije

 

Općinsko pravobranilaštvo  i službe za upravu

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

J

U

L

I

 

 

 

 

 

1. Informacija o stanju u predškolskom odgoju

 

Općinski načelnik

 

Služba za  društvene djelatnosti i BiZ

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 A

V

G

U

S

T

 

 

 

GODIŠNJI ODMORI 

   
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

S

E

P

T

E

M

B

A

R

 

 

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-juni  2014.godine.

 

 

2. Odluka o dodjeli  općinskih priznanja u 2014. godini.

 

 

3. Odluka o visini i broju stipendija za školsku 2014/15. godinu.  

                                                                                              

4. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito  stočnog

    fonda sa   prijedlogom mjera. 

                                                                              

5.  Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2015.godinu. 

 

6. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2015. godinu

 

Općinski načelnik

 

Komisija za priznanja i nazive Općinskog vijeća

 

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik
 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

 

Služba za dr. djel. i BiZ

 

Općinska služba za privredu,  razvoj i finansije

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Služba za privredu, razvoj i finansije
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

O

K

T

O

B

A

R

 

 

 

Svečana sjednica povodom 22. oktobra – Dana općine Gradačac.

 

1. Prijedlog  Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu.   

                                                                                             

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu

                                                                                 

3. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2015.godinu.

                                                                                               

4. Informacija o stanju javnog reda i mira, i sigurnosti za prvih šest mjeseci 2014.g.

 

5. Informacija o stanju socijalne zaštite na općini Gradačac.

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

PU Gradačac

 

Općinski načelnik

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

Služba za privredu, razvoj i finansije

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

PU Gradačac

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

N

O

V

E

M

B

A

R

 

 

    Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 25.novembra

    – Dana državnosti BiH

 

 1. Informacija o broju upisanih učenika u prve razrede, uspjehu učenika

    i stanju školskih objekata   osnovnih i srednjih   škola  općine Gradačac

    u školskoj 2014/15. godini.

 

2. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite

 

Općinski načelnik

 

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za društvene djelatnosti i BiZ u saradnji sa osnovnim  i srednjim školama općine Gradačac

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

D

E

C

E

M

B

A

R

 

 

1. Program rada Općinskog vijeća Gradačac za 2015. godinu.

 

 

2. Programi rada javnih ustanova i javnih preduzeća u 2015.godini.

 

3. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2013/14. godini

 

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

 
Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

 
Upravni odbor JU i  JP

 

Općinska služba za društvene djelatnosti i BiZ

_________________________________________________________________________________________________________________________

K O D E K S ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika u općinskom vijeću Gradačac

Općinsko vijeće Gradačac, usvojilo je Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Gradačac. Sadržaj Kodeksa je prilagođen osnovnim načelima Evropskog Kodeksa ponašanja lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika, kojeg je predložio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, kao osnov političkog integriteta izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika.

Kodeksom su utvrđeni osnovni pravci ponašanja oopćinskih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Gradačac i isti pruža okvire i standarde u njihovom javnom djelovanju.

Kako bi se osigurala efikasna primjena etičkog kodeksa, Općinsko vijeće Gradačac je dana 13. 07. 2005. godine donijelo Odluku o formiranju Komisije za Kodeks, a konstituirajuća sjednica Komisije održana je 19. 10. 2005. godine, kada je Komisija od svojih članova izabrala predsjednika i otpočela sa radom i svojim djelovanjem.

U cilju dalje razrade mehanizma primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika, Komisija je izradila Poslovnik o radu Komisije za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika, kojeg je 22. 02. 2006.godine usvojilo Općinsko vijeće Gradačac.

Komisija je usvojila obrazac za prijave i akcijski plan implementacije Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika.

Cilj ove publikacije je da se javnost upozna sa sadržajem Kodeksa i Poslovnika o radu Komisije za nadziranje primjene Kodeksa, o tome kakvo ponašanje treba da očekuje od izabranih predstavnika-vijećnika. Kodeks predviđa da bilo koji član javnosti ima pravo da podnese prijavu povrede Kodeksa i da očekuje da će se po toj prijavi provesti odgovarajući postupak, a u slučaju kršenja normi Kodeksa da će uslijediti predviđena mjera.

Očekujemo da će ova publikacija među građanima općine Gradačac doprinijeti punoj afirmaciji Kodeksa.

Cjelokupnu brošuru možete skinuti sa donjeg linka:

Downloadi

kodeksponasnja kodeksponasnja