A+ R A-

Program rada općinskog vijeća za 2014. godinu

Na osnovu člana  24.  Statuta općine Gradačac (“Sl. glasnik općine Gradačac”, broj: 4/08 i 5/12) na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Gradačac, na 10.   sjednici od  26. 12. 2013. godine, d o n o s i

PROGRAM   RADA
Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu

 

I – UVODNI DIO

         Programom rada Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu utvrđuju se sadržaji i pitanja koja će se razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća Gradačac, kao predstavničkog tijela općine Gradačac, kao i obrađivači sadržaja i rokovi za razmatranje istih.

U 2014.godini Općinsko vijeće će djelovati u uslovima ekonomske krize, koja podrazmijeva preduzimanje mjera na stabilizaciji financijskih tokova i obezbjeđenja funkcionisanja svih segmenata društvenog života i povoljnog ambijenta življenja građana i razvoja u pojedinim oblastima.

 

II – TEMATSKI DIO

 

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

J

A

N

U

A

R

 

 

 

 

 

  1. Odluka o oćinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi


 2.Odluka o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja objekata privremenog  karaktera za 2014. godinu.  

3. Odluka o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine Gradačac za 2014.godinu.


4. Program rada javnih ustanova u 2014.godini.


5. Program rada javnih preduzeća u 2014. godini.

6. Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području

    općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

 Općinski načelnik

 
Općinski načelnik

Općinski načelnik


Općinski načelnik

Općinski načelnik

 Općinski načelnik

 

Služba za  opću upravu i inspekcijski nadzor

 Služba za urbanizam i komunalne poslove


Služba za urbanizam i komunalne poslove

Upravni odbor JU

 

Upravni odbor  JP

 

Služba civilne zaštite

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

F

E

B

R

U

A

R

 

 

 

 

 1. Odluka o osnivanju mjesnih zajednica preuzimanjem prava osnivača

     nad postojećim mjesnim zajednicama

                                                                                                                        

 2. Stanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine

    Gradačac sa prijedlogom mjera   

                      

3. Odluka o visini naknade za izdavanje u  zakup  poslovnih  zgrada,

    prostorija i parkinga  za 2014. godinu.

 

4. Odluka o visini rente po m2 korisne površine građevine koja će se

     graditi na gradskom građevinskom zemljištu.

 

5. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine

       m2   korisne stambene površine na području općine.

                                                               

6. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Gradačac za

    period 01.01. – 31.1. 2013. godine

 

7. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2013.godinu

Općinski načelnik

 

   

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Kolegij OV

Sl. za društ.djelat. i BiZ

 

 

Sl. za privredu,budžet i finan.

 

 

Služba za geodetske  i imovinsko-pravne poslove

 

Služba za geodetske  i imovinsko-pravne poslove

 

 

Služba za geodetske  i imovinsko-pravne poslove

 

 

Služba za opću pravu i inspekcijski nadzor

 

Stručna služba OV i ON
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

M

A

R

T

 

 

 

 

 

 

 

 

   Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 1.marta

   - Dana nezavisnosti BiH

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Izvještaj  o radu Općinskog načelnika za  2013. godinu

 

2. Prostorni plan općine Gradačac za period 2008-2018.g.

 

3. Strategija razvoja općine Gradačac za period 2014.- 2024. godina 

 

4. Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih   puteva                                                                                   

  

 

5. Izvještaj o  izvršenim procjenama nepokretnosti za 2013. godinu

 

6. Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih u zakup

 

7. Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti

    koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2014.godinu

 

8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013. godinu

 

9. Izvještaj o radu inspekcijskih službi za 2013.godinu

 

10.Izvještaj o  stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području

    općine Gradačac sa planom popravke i sanacije.  

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Komisija zaproc.nepok.

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

Općinsko pravobranilaštvo

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

Općinski načelnik

 

Općinska služba za  urbanizam i kom.posl.

Služba za privredu, budžet i finansije

 

Služba za urbanizam i komunalne poslove

 

Komisija za proc.nepokr.

 

Služba za geodetske i imov.pravne poslove

 

Služba za urbanizam i komunalne poslove

 

Općinsko pravobranilaštvo

 

Služba za opću upravu i inspekcijski nadzor

 

Sl. za privredu,budžet i finan.

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

A

P

R

I

 L

 

 

 

 

 

 

 1. Nacrt Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola    za

     školsku 2014/15. godinu.                                                                                                 

                                                                             

2.  Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2013. godinu.

 

 

3. Izvještaj o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac.

                                                                                   

 

4. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.

 

 

5.  Informacija   stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine.

    

  6. Izvještaj o dodijeljenim i utrošenim sredstvima iz budžeta općine u 2013. godini

     nevladinim organizacijama i udruženjima .

                                        

7. Informacija o stanju sporta na području općine Gradačac .  

 

8. Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera                                                 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

 

 

PU Gradačac

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik
 

Služba  za  društ.dj. i BiZ

 

 

Služba za privredu,razvoj i finansije

 

Služba za opću upravu i inspekcijski nadzor

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

 

PU Gradačačc

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

Služba civilne zaštite
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

M

A

J

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća na području

    općine   Gradačac za 2013. godinu.

 

 2. Izvještaj o radu i poslovanju javnih ustanova na području općine

     Gradačac za 2013. godinu. 

                                                           

 3. Izvještaj  o stanju higijensko-epidemiološke zaštite na području općine Gradačac za 2013.godinu.                                                                                                    

Općinski načelnik

 

 Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Služba za dr.djelat. i BiZ
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

J

U

N

I

 

 

 

 

 

 

 

 1. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama   kadrova u privredi na općini Gradačac.                                                       

                                     

 

2. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima općine, sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načlenik
 

Općinska služba za privredu, razvoj i finansije

 

Općinsko pravobranilaštvo  i službe za upravu

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

J

U

L

I

 

 

 

 

 

1. Informacija o stanju u predškolskom odgoju

 

Općinski načelnik

 

Služba za  društvene djelatnosti i BiZ

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 A

V

G

U

S

T

 

 

 

GODIŠNJI ODMORI 

   
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

S

E

P

T

E

M

B

A

R

 

 

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-juni  2014.godine.

 

 

2. Odluka o dodjeli  općinskih priznanja u 2014. godini.

 

 

3. Odluka o visini i broju stipendija za školsku 2014/15. godinu.  

                                                                                              

4. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito  stočnog

    fonda sa   prijedlogom mjera. 

                                                                              

5.  Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2015.godinu. 

 

6. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2015. godinu

 

Općinski načelnik

 

Komisija za priznanja i nazive Općinskog vijeća

 

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

 

Općinski načelnik
 

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

 

Služba za dr. djel. i BiZ

 

Općinska služba za privredu,  razvoj i finansije

Služba za privredu, razvoj i finansije

 

Služba za privredu, razvoj i finansije
 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

O

K

T

O

B

A

R

 

 

 

Svečana sjednica povodom 22. oktobra – Dana općine Gradačac.

 

1. Prijedlog  Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu.   

                                                                                             

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2015. godinu

                                                                                 

3. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2015.godinu.

                                                                                               

4. Informacija o stanju javnog reda i mira, i sigurnosti za prvih šest mjeseci 2014.g.

 

5. Informacija o stanju socijalne zaštite na općini Gradačac.

 

Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

PU Gradačac

 

Općinski načelnik

 

Služba za privredu, razvoj i finansije

Služba za privredu, razvoj i finansije

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

PU Gradačac

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

 

 

N

O

V

E

M

B

A

R

 

 

    Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 25.novembra

    – Dana državnosti BiH

 

 1. Informacija o broju upisanih učenika u prve razrede, uspjehu učenika

    i stanju školskih objekata   osnovnih i srednjih   škola  općine Gradačac

    u školskoj 2014/15. godini.

 

2. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite

 

Općinski načelnik

 

 

 

Općinski načelnik

 

Općinska služba za društvene djelatnosti i BiZ u saradnji sa osnovnim  i srednjim školama općine Gradačac

 

Služba za dr. djelat. i BiZ

 

DNEVNI RED – TEMATSKE CJELINE

PREDLAGAČ

OBRAĐIVAČ

       

 

 

D

E

C

E

M

B

A

R

 

 

1. Program rada Općinskog vijeća Gradačac za 2015. godinu.

 

 

2. Programi rada javnih ustanova i javnih preduzeća u 2015.godini.

 

3. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2013/14. godini

 

 

Kolegij Općinskog vijeća

 

 
Općinski načelnik

 

Općinski načelnik

 

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

 

 
Upravni odbor JU i  JP

 

Općinska služba za društvene djelatnosti i BiZ

_________________________________________________________________________________________________________________________

K O D E K S ponašanja izabranih predstavnika-vijećnika u općinskom vijeću Gradačac

Općinsko vijeće Gradačac, usvojilo je Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Gradačac. Sadržaj Kodeksa je prilagođen osnovnim načelima Evropskog Kodeksa ponašanja lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika, kojeg je predložio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, kao osnov političkog integriteta izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika.

Kodeksom su utvrđeni osnovni pravci ponašanja oopćinskih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Gradačac i isti pruža okvire i standarde u njihovom javnom djelovanju.

Kako bi se osigurala efikasna primjena etičkog kodeksa, Općinsko vijeće Gradačac je dana 13. 07. 2005. godine donijelo Odluku o formiranju Komisije za Kodeks, a konstituirajuća sjednica Komisije održana je 19. 10. 2005. godine, kada je Komisija od svojih članova izabrala predsjednika i otpočela sa radom i svojim djelovanjem.

U cilju dalje razrade mehanizma primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika, Komisija je izradila Poslovnik o radu Komisije za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika, kojeg je 22. 02. 2006.godine usvojilo Općinsko vijeće Gradačac.

Komisija je usvojila obrazac za prijave i akcijski plan implementacije Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika.

Cilj ove publikacije je da se javnost upozna sa sadržajem Kodeksa i Poslovnika o radu Komisije za nadziranje primjene Kodeksa, o tome kakvo ponašanje treba da očekuje od izabranih predstavnika-vijećnika. Kodeks predviđa replica panerai da bilo koji član javnosti ima pravo da podnese prijavu povrede Kodeksa i da očekuje da će se po toj prijavi provesti odgovarajući postupak, a u slučaju kršenja normi Kodeksa da će uslijediti predviđena mjera.

Očekujemo da će ova publikacija među građanima općine Gradačac doprinijeti punoj afirmaciji Kodeksa.

Cjelokupnu brošuru možete skinuti sa donjeg linka:

Downloadi

kodeksponasnja kodeksponasnja

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan