A+ R A-

Poštovani posjetioci, dobro došli na podstranicu "Izbori članove vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac"

Putem nje ćete moći pristupiti svoj relevantoj dokumentaciji kao i obavijestima resorne službe i imenovane komisije.

DOWNLOAD

- Odluka Gradskog vijeća o raspisivanju izbora u MZ - 09.11.2023. godine

- Rješenje Gradskog vijeća o imenovanju Komisije za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

- Pravilnik Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

- Obrasci Pravilnika  Komisije o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načina verifikacije provedenih izbora

 

---------------------------------------------------------------

Obavještenje - Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica je nakon održanih zborova po mjesnim zajednicama anlizirala pristigle izvještaje te konstatovala da su zbroovi uspješn oodržani u 29 mjesnih zajednica na teritoriji grada Gradačac.

Za iste mjesne zajednice će se prema Pravilniku o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine, te Odluci Gradskog vijeća održati izbori za organe mjesnih zajednica u nedjelju 28.01.2024. godine.

Mjesne zajednice koje su uspješno organizovale zborove građana i za koje će se održati izbori su:

1.     Bagdale Ahmetaši

2.     Biberovo Polje

3.     Bukva

4.     Centar

5.     Donja Međiđa

6.     Hrgovi Donji

7.     Jelovče selo

8.     Kerep

9.     Lukavac Gornji

10.Ledenice Donje

11.Ledenice Gornje

12.Mionica  I  

13.Mionica  III

14.Mionica Centar

15.Međiđa Srednja

16.Požarike

17.Rajska

18.Sibovac

19.Srnice Donje

20.Srnice Gornje

21.Svirac

22.Škorići

23.Toke

24.Varoš   

25.Vida I

26.Vida  II

27.Vučkovci

28.Zelinja Donja   

29.Zelinja Srednja

JAVNI POZIV za prijavu članova u biračke odbore

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica o b j a v lj u j e :

 J A V N I   P O Z I V

Pozivaju se građani koji su zainteresovani za rad u biračkim odborima na Izborima za članove vijeća mjesnih zajednica, koji će se održati u nedjelju, 28.01.2024. godine.

Za rad u biračkom odboru može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

-          ima najmanje SSS

-          da ima isključivo prebivalište na području mjesne zajednice

Prijavni obrazac za rad u biračkim odborima se nalazi u prilogu ovog javnog poziva, a isti se nakon popunjavanja predaje na portirnici-prijavnici Gradske uprave Gradačac, svakim radnim danom od 07.30-16.00 sati.

Prijavni obrazac se može osim na web stranici preuzeti i na portirnici-prijavnici Gradske uprave Gradačac u navedenom terminu.

Prijava za rad u biračkim odborima se može izvršiti do 19.01.2024. godine, do 16.00 sati.

DOWNLOAD:


Obrazac za prijavu u biračke odbore (Obrazac -1 i seta obrazaca sa web stranice )

 

J A V N I P O Z I V - AKREDITOVANJE POSMATRAČA

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku izbora za organe mjesne zajednice i načinu verifikacije provedenih izbora broj: 01-04-303-1/23 od 23.11.2023. godine Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica o b j a v lj u j e :

J A V N I      P O Z I V

            Pozivaju se udruženja građana, politički subjekti, međunarodne organizacije, vladine i nevladine organizacije koje su zainteresovane za posmatranje provođenja Izbora za članove vijeća mjesnih zajednica koji će se održati u nedjelju 28.01.2024. godine.

Svi subjekti zainteresirani za praćenje procesa izbora i koji ispunjavaju za to potrebne uslove su dužni podnijeti zahtjev Komisiji na predviđenom obrascu

(obrazac br.2  iz seta obrazaca sa web stranice).

Uz zahtjev podnosioci su dužni popuniti izjavu o pravilima ponašanja i izjavu o tajnosti  posmatrača

(obrazac br.3 iz seta obrazaca sa web stranice).

Prijavni obrazac mora biti ovjeren od strane pravnog subjekta koji se prijavljuje za posmatranje izbora u mjesnim zajednicama.

Zainteresovani subjekti prijavne obrasce mogu dostaviti na prijavnicu-portirnicu Gradske uprave, svakog radnog dana u periodu od 07.30.-16.00 sati.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije se može izvršiti najkasnije do 23.01.2024.godine.

Akreditirani posmatrači preuzimaju akreditaciju najkasnije dva dana prije održavanja izbora.          

Izbori u mjesnim zajednicama – III kandidacioni zbor

Gradsko vijeće Grada Gradačac na svojoj 30. sjednici održanoj 28.12.2023. godine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području  grada Gradačac.

 Ovom odlukom predviđeno je održavanje III kandidacionog zbora građana 07.01.2024. godine u onim mjesnim zajednicama gdje nisu uspjeli I i II kanidacioni zbor

Termin održavanja izbora u svim mjesnim zajednicama je 28.01.2024. godine od 07:00 do 19:00 sati.

Gradska služba za opću upravu,

društvene djelatnosti,

boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu 

Održavanje izbora u mjesnim zajednicama

Gradsko vijeće Grada Gradačac na svojoj 29. sjednici održanoj 09.11.2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora  za članove Vijeća mjesnih zajednica na području  grada Gradačac.

Termin održavanja izbora u svim mjesnim zajednicama je 28.01.2024. godine od 07:00 do 19:00 sati.

U toku mjeseca decembra planirano je održavanje kandidacionih zborova, i to  10.12.2023. godine,  a ukoliko se na zbor ne odazove dovoljan broj građana,  održaće se i drugi kandidacioni zbor dana 17.12.2023. godine.

Pozivamo građane da  aktivno uzmu učešće u izbornim aktivnostima u svojim mjesnim zajednicama,  kako bi izbori  za  organe mjesnih zajednica  na području grada bili uspješno okončani.

 

                                                                                       

 

Gradska služba za opću upravu,

društvene djelatnosti,

boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu 

Komisija za MZ

Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Husein kapetana Gradaščevića

Tel/fax : 035/369-760

Članovi Gradske izborne komisije:

- Bijedić Mirel - predsjednik - mirel.bijedic@gradacac.ba

- Nataša Perić - član
- Nihada Zelinkić - član
- Monika Cvitkušić - član
- Elvir Nezić - član