A+ R A-

Materijali za 8. radnu sjednicu planiranu za 12.10.2017. godine

KLIKOM NA TAČKI DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 26. 09. 2017. godine

S A Z I V A M

     8. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 12.  10. 2017. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom radau 9,00 sati.

Sjednici predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D:

1.  Nacrt Budžeta Općine  Gradačac za 2018. godinu. 

2.  PrijedlogOdluke o dodjeli  općinskih priznanja  u  2017. godini.

3.  PrijedlogOdluke o  broju i visini stipendija za  učenike i studente za školsku  2017/18. godinu.

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kupovini dionica emitenta  JP „Komunalac“ dd.  Gradačac.

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac.

6. Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Gradačac.

7. Prijedlog Odluke o formiranju ulice na području naseljenog mjesta Gradačac.

8. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti  na  investiciono ulaganje na objektu  Autobuske  stanice.

9. Prijedlog Rješenja o davanju  saglasnosti na postignuti  sporazum o  sticanju prava vlasništva  na nekretninama.

10. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa 2 – Ugovora o realizaciji projekta „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u općini Gradačac“.

11. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito  stočnog  fonda, sa   prijedlogom mjera. 

12. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gradačac za period januar-juni 2017.godine .

13. Pitanja, prijedlozi i  inicijative

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice                                                                             

NAPOMENA:

- Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela

   Općinskog vijeća, a ostalim kojima je upućen poziv za 8. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi  u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

        Šakić Enir, prof., s.r.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan