A+ R A-

Materijali za 20. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, planirana za dan 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Banje „Ilidže“ u Gradačcu, sa početkom rada po okončanju nastavka 19. radne sjednice koja je zakazana u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 22. 01. 2019. godine

S A Z I V A M

nastavak 19. radne sjednice Općinskog vijeća Gradačac, za dan 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Banje „Ilidže“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

          Na  sjednici će se razmatrati tačke dnevnog reda koje nisu obrađene na prvom dijelu sjednice Općinskog vijeća, od Ad. 19.

 D N E V N I    R E D:

19. Prijedlozi programa rada javnih ustanova za 2019. godinu:

a) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

b) JU Centar za socijalni rad Gradačac;      

c) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

d) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac. 

 20. Izvještaj o radu i poslovanju JP Komunalac d.d. Gradačac za period od 01.01.2017.-31.12.2017. godine.                                       

 21.  Prijedlozi programa rada javnih preduzeća za 2019. godinu:

a) JP Komunalac d.d.

b) JP Veterinarska stanica

c) JP „Parkinzi“;

d) Javno stambeno preduzeće.

22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

NAPOMENA: Materijali su dostavljeni uz poziv za 19. sjednicu Vijeća, koja je prekinuta zbog održavanja  novogodišnjeg prijema.

------------------------------------------------------------------------

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 22. 01. 2019. godine 

 S A Z I V A M

20. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Banje „Ilidže“ u Gradačcu,  sa početkom rada po okončanju nastavka 19. radne sjednice koja je zakazana u 9:00 sati

          Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera za 2019. godinu.       

2. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine  na području općine  Gradačac  za 2019. godinu.

3. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Gradačac za 2019. godinu.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.

5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (stanovi u Potok Mahali).

6. Prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom, JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Svirac, naselje Mejremići).

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Ledenice Donje i Ledenice Gornje).

9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (Požarike).

10. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Gluhić Fatima).

11. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Džombić Hasan).

12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi (SP Pamuković).

13. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti  (Sivić Nusret).

14. Program rada JZU Dom zdravlja Gradačac za 2019. godinu.

     a) Informacija o aktuelnom stanju i poslovanju JZU Dom zdravlja Gradačac nakon potpisivanja Ugovora sa ZZO TK, sa prijedlogom mjera.

15. Program rada JU Apoteka Gradačac za 2019. godinu.

16. Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općine Gradačac u 2018. godini.

17. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/18. godini.

18. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

NAPOMENA:

 Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela

Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 20. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PREDSJEDAVAJUĆI

              OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                   Šakić Enir, prof., s.r.