A+ R A-

PRIVREMENA RANG LISTA kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2016/2017.godinu

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", br.5/2013,),  Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku-akademsku   2016 / 17. godinu,  broj:

01-05-262/16. od 19.9.2016. godine, i Pravilnika o općimu uslovima, postupku i kriterijijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, br. 02-14-2996.
od  14.10.2013. godine, Komisija općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  na sastanku održanom  3. februara 2017. godine, objavljuje:

PRIVREMENU   RANG LISTU
 kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2016/2017.godinu

KATEGORIJA I  -  UČENICI GENERACIJE
KATEGORIJA II - Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj akademskoj  godini 9:00 i više
KATEGORIJA III - studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA IV - Studenti   II do  VI godine dodiplomskog studija ili  I  ciklusa bolonjskog  sistema studiranja
KATEGORIJA V - Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite
KATEGORIJA VI - Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz soc. ugroženih porodica

DOWNLOAD:

Spiskovi po kategorijama