A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir programa/projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2017.godinu.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12.), Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta, br. 01-05-333/16. od 28.12.2016.  godine, i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinasiranje  programa/projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području Općine Gradačac,  Općinski načelnik, dana 17.februara  2017. godine,  objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/ projekata   koji će se  finansirati/sufinansirati

  iz Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu

I

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  614300 -  tekući transferi neprofitnim organizacijama    -   u ukupnom  iznosu  od  68.000,00  KM za  finasiranje/sufinan-

siranje  programa/projekata:

  1. 1.      PROJEKTI ZA MLADE  u iznosu od 4.000,00 KM za programe/projekte iz  oblasti:

a)       neformalno obrzovanje i programi profesionalne orjentacije,

b)       volonterski rad u zajednici,

c)       jačanje omladinskog aktivizma.

  1. 2.      MANIFESTACIJE I SAJMOVI  u iznosu od 31.000,00 KM za programe/projekte iz

      oblasti: 

a)  organizacija  manifestacija  i sajmova koje imaju za cilj   predstavljanje rezultata u  organskoj proizvodnji   hrane i promovisanje zdravih životnih navika,

b) organizacija  manifestacija  i sajmova koje imaju za cilj promociju turističke i gastro ponude općine  Gradačac,        

c)  projekte vezane za organizaciju Međunarodnog  poljoprivrednog sajma „Sajm šljive“,

d)       obilježavanja Međunarodne nedjelje djeteta  - „Dan  prvačića“.
 

       3.   TURNIRI, ZNAČAJNI DATUMI I OSTALI DOGAĐAJI u iznosu od   16.000,00 KM,  za programe/projekte:

a)       organizacije  sportskih tunira lokalnog karaktera,

b)       obilježavanja datuma i ostalih događaja lokalnog karaktera,

        4. OSTALA UDRUŽENJA    uiznosu  od 17.000,00 KM,  za programe/projekte  iz oblasti:

a)    unapređenja i zaštita životne okoline,

b)    socijalni i humanitarni projekti, projekti međugeneracijske solidarnosti,

c)    prevencija svih oblika nasilja, promocija tolerancije  i zdravih stilova života.

 

II

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti  udruženja, fondacije i dr. nevladnine i neprofitne organizacije civilnog društva (u daljem teskstu OCD).   Podnosioci prijava prograrma/projekata mogu podnijeti više prijedloga ali se sredstva mogu odobriti za maksimalno dva programa/projekta.

III

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA :

OCD koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini,

-         da su vođene od strane državljana Bosne i Hercegovine,

-         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području općine Gradčac,

-         da se  programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su OCD koje su dobile sredstva od općine Gradačac, u predhodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni ) izvještaj.

 

IV

ELIMINATORNI KRITERIJI:

     Programi/projekti koji se ne mogu finasirati/sufinansirati iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti koje predlože  OCD koje  nisu registrovane u BiH i koja ne vode državljani BiH,

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi članova udruženja,

-          programi/projekti  koji se neće realizovati na području općine  Gradačac  i koji nisu namijenjeni građanima općine Gradačac,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti udruženja  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

 

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

OCD uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti  navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžeta programa/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)       rješenje o registraciji,

d)       identifikacioni broj,

c)  fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

d)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u predhodnoj godini,

e)  završni godišnji finansijski izvještaj za predhodnu godinu,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g)  izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz predhodne godine koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a OCD kojima predhodne godine nisu dodjeljivana  sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena.

utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena.

Javne ustanove  uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)      Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)      Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžeta programa/ projekta, sa opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-      način praćenja realizacije projekta

c)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

VI

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog načelnika, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti vrši ocjenjivanje i rangiranje pristiglih projekata/programa, sačinjava izvještaj i dostavlja Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku programa raspodjele sredstava.

 

VII

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 16.2.2017.   godine, u Šalter sali  Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili na telefon: 035-369-750.

 

VIII

PREDAJA APLIKACIJA:

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom (u zapečaćenoj koverti sa obaveznoma  naznakom «Ne otvaraj»,   naziv  projekta i ekonomska pozicija na koji se aplicira),  slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac.

Adresa:

Općina Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

 

Nepotpune prijave i prijave  dostavljene nakon 3. 3. 2016.  neće biti razmatrane.

 PRIJAVNI OBRAZAC