A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir programa/projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2017.godinu.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12.), Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta, br. 01-05-333/16. od 28.12.2016.  godine, i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinasiranje  programa/projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području Općine Gradačac,  Općinski načelnik, dana 17.februara  2017. godine,  objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/ projekata   koji će se  finansirati/sufinansirati

  iz Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu

I

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  614300 -  tekući transferi neprofitnim organizacijama    -   u ukupnom  iznosu  od  68.000,00  KM za  finasiranje/sufinan-

siranje  programa/projekata:

  1. 1.      PROJEKTI ZA MLADE  u iznosu od 4.000,00 KM za programe/projekte iz  oblasti:

a)       neformalno obrzovanje i programi profesionalne orjentacije,

b)       volonterski rad u zajednici,

c)       jačanje omladinskog aktivizma.

  1. 2.      MANIFESTACIJE I SAJMOVI  u iznosu od 31.000,00 KM za programe/projekte iz

      oblasti: 

a)  organizacija  manifestacija  i sajmova koje imaju za cilj   predstavljanje rezultata u  organskoj proizvodnji   hrane i promovisanje zdravih životnih navika,

b) organizacija  manifestacija  i sajmova koje imaju za cilj promociju turističke i gastro ponude općine  Gradačac,        

c)  projekte vezane za organizaciju Međunarodnog  poljoprivrednog sajma „Sajm šljive“,

d)       obilježavanja Međunarodne nedjelje djeteta  - „Dan  prvačića“.
 

       3.   TURNIRI, ZNAČAJNI DATUMI I OSTALI DOGAĐAJI u iznosu od   16.000,00 KM,  za programe/projekte:

a)       organizacije  sportskih tunira lokalnog karaktera,

b)       obilježavanja datuma i ostalih događaja lokalnog karaktera,

        4. OSTALA UDRUŽENJA    uiznosu  od 17.000,00 KM,  za programe/projekte  iz oblasti:

a)    unapređenja i zaštita životne okoline,

b)    socijalni i humanitarni projekti, projekti međugeneracijske solidarnosti,

c)    prevencija svih oblika nasilja, promocija tolerancije  i zdravih stilova života.

 

II

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti  udruženja, fondacije i dr. nevladnine i neprofitne organizacije civilnog društva (u daljem teskstu OCD).   Podnosioci prijava prograrma/projekata mogu podnijeti više prijedloga ali se sredstva mogu odobriti za maksimalno dva programa/projekta.

III

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA :

OCD koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini,

-         da su vođene od strane državljana Bosne i Hercegovine,

-         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području općine Gradčac,

-         da se  programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su OCD koje su dobile sredstva od općine Gradačac, u predhodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni ) izvještaj.

 

IV

ELIMINATORNI KRITERIJI:

     Programi/projekti koji se ne mogu finasirati/sufinansirati iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti koje predlože  OCD koje  nisu registrovane u BiH i koja ne vode državljani BiH,

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi članova udruženja,

-          programi/projekti  koji se neće realizovati na području općine  Gradačac  i koji nisu namijenjeni građanima općine Gradačac,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti udruženja  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

 

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

OCD uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti  navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžeta programa/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)       rješenje o registraciji,

d)       identifikacioni broj,

c)  fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

d)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u predhodnoj godini,

e)  završni godišnji finansijski izvještaj za predhodnu godinu,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g)  izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz predhodne godine koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a OCD kojima predhodne godine nisu dodjeljivana  sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena.

utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena.

Javne ustanove  uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)      Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)      Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžeta programa/ projekta, sa opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-      način praćenja realizacije projekta

c)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

VI

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog načelnika, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti vrši ocjenjivanje i rangiranje pristiglih projekata/programa, sačinjava izvještaj i dostavlja Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku programa raspodjele sredstava.

 

VII

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 16.2.2017.   godine, u Šalter sali  Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu ili na telefon: 035-369-750.

 

VIII

PREDAJA APLIKACIJA:

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom (u zapečaćenoj koverti sa obaveznoma  naznakom «Ne otvaraj»,   naziv  projekta i ekonomska pozicija na koji se aplicira),  slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac.

Adresa:

Općina Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

 

Nepotpune prijave i prijave  dostavljene nakon 3. 3. 2016.  neće biti razmatrane.

 PRIJAVNI OBRAZAC

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan