A+ R A-

JAVNI OGLAS Za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima

            Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH(„Službene novine FBiH“, broj  34/03 i 65/13), člana 26.  Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, broj 4/08,5/12 i 1/17), člana 3. stav 2.  Odluke o razrješenju nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima i  javnim ustanovama, čiji je osnivač Općina Gradačac, nakon neusvajanja izvještaja o radu  i poslovanju za 2016. godinu („Sl. glasnik Općine Gradačac“, br.  6/17) ,  Odluke o o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Upravnog odbora u   JU Dječije obdanište “Kolibri”, ispred osnivača, Kriterija i standarda, Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

  

JAVNI OGLAS

Za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u  upravnim odborima

1. JZU Dom zdravlja;

2.  JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

3. JU Apoteka Gradačac;

4. JU Centar za socijalni rad Gradačac;

5.  JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac,  i 

6. JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.

7. JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac

Naziv pozicije:

 1. Upravni odbor JZU Dom zdravlja Gradačac, - jedan član ispred osnivača
 2. Upravni odbor JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, - jedan član ispred osnivača
 3. Upravni odbor JU “Apoteka” – jedan član ispred osnivača
 4. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Gradačac – dva člana ispred osnivača
 5. Upravni odbor JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac - dva ispred osnivača
 6. Upravni odbor JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac - dva člana ispred osnivača
 7. Upravni odbor JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac, - jedan član ispred osnivača.

Opis pozicije:

-         Regulisano Zakonom i Statutom ustanove za koju se vrši imenovanje.

Naknada za rad:

Mjesečnu naknadu za rad predsjednika i članova upravnih odbora  propisana je Odlukom Općinskog vijeća.

 

Opći uslovi

Kandidati za  upražnjene pozicije trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da nisu mlađi od 18 godina,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo nespojivo sa dužnošću u upravnom odboru zdravstvene / javne  ustanove, odnosno zavoda,
 • da nisu članovi ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom.

 

Posebni uslovi

Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove i kriterije:

 • da imaju završen VI ili VII stepen stručne spreme, ili završen fakultet bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova,
 • da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme,
 • da imaju stručno znanje iz djelatnosti  ustanove, te da su upućeni u sadržaj i način njenog rada,
 • da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu,

 

 

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Za prijavljivanje na javni oglas, kandidati treba da popune prijavni obrazac koji sadrži adresu, kontakt telefon  i preciznu naznaku za koji upravni odbor se prijavljuje.

Kandidat se može prijaviti samo na jednu poziciju, odnosno samo za jedan upravni odbor ustanove.

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti

-          kraću biografiju,

-          ovjerenu kopiju diplome

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,

-          dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana upravnog odbora bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

2. Uvjerenje  da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na javnu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje  aktivnosti vezano za poziciju za koju se kandiduju, u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će se objaviti u Sl. Novinama FBiH, jednom javnom glasilu koje izlazi na području Bosne i Hercegovine, Web stranici Općine Gradačac, Radio Gradačcu i na oglasnoj table Općine Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana  zadnje objave u javnom glasilu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na javni oglas – Upravni odbor ustanove – ne otvaraj“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

PRILOG:

PRIJAVNI OBRZAC