A+ R A-

JAVNI OGLAS Za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u nadzornim odborima u javnim preduzećima na općini Gradačac, ispred osnivača

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13), člana 26. Statuta Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 4/08, 5/12 i 1/17), člana 3. stav 2. Odluke o razrješenju nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima i  javnim ustanovama, čiji je osnivač Općina Gradačac, nakon neusvajanja izvještaja o radu  i poslovanju za 2016. godinu (“Sl. glasnik Općine Gradačac”, br.6/17), Kriterija i Standarda, Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

Za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u  nadzornim odborima  u javnim preduzećima na općini  Gradačac, ispred osnivača:

-         JP “Komunalac” dd Gradačac,  

-         JP Veterinarska  stanica Gradačac,

-          JP “Parkinzi” d.o.o.  Gradačac ,

-         Javno stambeno preduzeće Gradačac.

Naziv pozicije:

  1. 1.      Nadzorni odbor JP “Komunalac” dd Gradačac, prijedlog tri kandidata za Skupštinu dioničara  JP „Komunalac“ dd Gradačac, ispred državnog kapitala;
  2. 2.      JP Veterinarska  stanica Gradačac, tri člana Nadzornog odbora, ispred osnivača;
    1. JP “Parkinzi” d.o.o.  Gradačac,  tri člana Nadzornog odbora,   ispred osnivača
    2. 4.      Javno stambeno preduzeće Gradačac, tri člana Nadzornog odbora,  ispred osnivača.

Opis pozicije: Regulisano Zakonom i Statutom javnog preduzeća za koje se vrši imenovanje.

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova  nadzornih odbora u JP propisana je Odlukom Općinskog vijeća.

Opći uslovi

Kandidati za  upražnjene pozicije trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

a)      da je državljanin BiH

b)      da je stariji od 18 godina

c)      da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje

d)      da nije otpušteni iz državne službe kao rezultat diciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

e)      da se na njega ne odnosi čl. IX.1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine)

f)       da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup koji je nespoji s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

g)      da se protiv njega ne vodi krivični postupak

h)      da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu čl. 2. tačke 1. i 2. Zakona o  ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH

i)        da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o  ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH

j)        da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 70/08)

k)      da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora; 

l)        da nije starije od 65 godina na dan imenovanja;

m)    da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkuretnom djelatnošću u javnom preduzeći za koje se kandiduje,

n)      da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

Posebni uslovi

Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove i kriterije:

a)      najmanje VII stepen stručne spreme ili ekvivalent

b)      najmanje 3 godinu radnog iskustva nakon završenog VII stepena stručne spreme ili ekvivalenta

c)      sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika

d)      sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije

e)      izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenje odluka

f)       da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja

g)      da posjeduje znanje iz oblasti privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnih upravljanja i strategije poslovne etike

h)      da posjeduje znanje o djelatnosti kojom se javno preduzeće bavi

i)        sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu

j)        da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

 

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Za prijavljivanje na javni oglas, kandidati treba da popune prijavni obrazac koji sadrži adresu, kontakt telefon  i preciznu naznaku za koji Nadzorni odbor se prijavljuju.

Kandidat se može prijaviti samo na jednu poziciju, odnosno samo za jedan Nadzorni odbor preduzeća

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

-          kraću biografiju,

-          ovjerenu kopiju diplome

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,

-          dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana nadzornog odbora bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

2. Uvjerenje  da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje

    na javnu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje  aktivnosti

   vezano za poziciju za koju se kandiduju, u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene,

   zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će se objaviti u Sl. Novinama FBiH, jednom javnom glasilu koje izlazi na području Bosne i Hercegovine, Web stranici Općine Gradačac, Radio Gradačcu i na oglasnoj table Općine Gradačac .

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana  zadnje objave u javnom glasilu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na javni oglas – Nadzorni odbor preduzeća – ne otvaraj“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

PRILOG:

PRIJAVNI OBRZAC