A+ R A-

J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem javnog nadmetanja - povoljena licitacija -

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ),

člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14),  člana 3. Odluke o prodaji nekretnina broj:01-05-324/18 od 11.10.2018.(Službeni glasnik općine Gradačac br.8/2018) Općinski načelnik općine Gradačac, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem javnog nadmetanja     

 -ponovljena licitacija-

                  

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac sa sjedištem u Ulici H.K.Gradaščevića, Gradačac, putem javnog nadmetanja-ponovljenom licitacijom, prodaje suvlasnički dio od 3/5 na nekretninama označenim kao:

-k.č.br.440/6 Gradska garaža ostalo neplodno zemljište površine 2932 m2 upisana u

el.zk.ul.br. 740 k.o. Gradačac II,  upisana kao vlasništvo  i posjed Općine Gradačac sa 1/1,

a radi zajedničke izgradnje Gradske garaže sa poslovnim sadržajima -2 i -1 Podrum + Suteren + Prizemlje + Sprat, na način da etaža –1 i suteren budu izgrađeni od strane općine Gradačac i ostanu u njenom isključivom vlasništvu, dok etaža –2, prizemlje i sprat budu izgrađeni od strane kupca suvlasničkog dijela nekretnine i ostanu u njegovom isključivom vlasništvu.

Predmetna nekretnina predstavlja urbanističku parcelu na kojoj je prema Regulacionom planu "Centar" predviđena izgradnja Gradske garaže sa poslovnim sadržajima.

Suvlasnički dio od 2/5 navedenih nekretnina ostaje u vlasništvu općine Gradačac.

Početna prodajna cijena iznosi  1.058.792,11 KM (slovima:jedanmilionpedesetosamhiljadasedamstotinadevedesetdvijeKM i 11/100), odnosno 601,86 KM po 1m/2.

Obaveza najpovoljnijeg ponuđača odnosno kupca suvlasničkog dijela nekretnine je da sa prodavcem općinom Gradačac, a u skladu sa Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti

br.06/1-23/1-2093/18 od 06.09.2018. zaključi ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice Gradske garaže sa poslovnim sadržajima, a shodno Idejnom projektu br. IP120618 od juna 2018.na osnovu kojeg je izdata načelna urbanistička saglasnost.

Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice će se zaključiti na način da:

-etaža –1 i suteren budu izgrađeni od strane općine Gradačac i ostanu u njenom isključivom vlasništvu;

-etaža –2, prizemlje i sprat budu izgrađeni od strane kupca suvlasničkog dijela nekretnine i ostanu u njegovom isključivom vlasništvu.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanja ugovora o prodaji nekretnina budući suvlasnici imaju sljedeće obaveze:

1.Obaveze Općine Gradačac-prodavca:

-zaključenje ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice sa kupcem,

-provesti postupak odabira i imenovanja nadzornog organa za gradnju cijelog objekta, a troškovi  

 nadzora će se podijeliti srazmjeno suvlasničkim dijelovima, što će biti regulisano posebnim 

 ugovorom između nadzornog organa i suinvestitora objekta,

-pribavljanje lokacijske informacije i građevinske dozvole zajedno sa suinvestitorom,

-priprema urbanističke parcele za gradnju tj. izmiještanje podzemnih i nadzemnih instalacija,

-izgradnja Gradske garaže odnosno etaže –1 i suterena u roku koji će biti određen ugovorom o 

 zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice,

-pribavljanje upotrebne dozvole zajedno sa suinvestitorom,

-pribavljanje elaborata etažiranja,

-konačna uknjižba etažnog vlasništva na općinu i kupca.

2. Obaveze kupca:

-zaključenje ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice sa općinom Gradačac,

-izrada i revizija glavnog projekta objekta u skladu sa idejnim projektom i načelnom urbanističkom saglasnošću,

-pribavljanje lokacijske informacije i građevinske dozvole zajedno sa općinom,

-zajedno sa suinvestitorom i nadzornim organom potpisati ugovor o nadzoru, nakon odabira istog od druge ugovorne strane, tj.općine Gradačac,

-izgradnja garaže sa parkingom i poslovnih sadržaja odnosno etaže –2, prizemlja i sprata u roku koji će biti određen ugovorom o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice,

-vanjsko uređenje parcele (prilazi, ograde, zelenilo i sl.).

3. Zajedničke finansijske obaveze kod izdavanja građevinske  i upotrebne dozvole, kao što su administrativne takse, naknade, renta i sl. se plaćaju odvojeno, odnosno svako za svoj dio objekta na kome se zasniva etažna svojina.

Vrijeme i način stupanja kupca u suposjed će biti regulisano ugovorom o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-lična karta za fizička lica,

-rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca, za pravna lica

-punomoć u formi notarski obrađene isprave za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta općine Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljadaKM).

Kaparu uplatiti na račun općine Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke.

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos kupoprodajne cijene utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje», dnevnom listu «Avaz», na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na Radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje», odnosno u dnevnom listu «Avaz».

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u  prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana 18.12.2018.god. u 9.00 sati. 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za prodaju nekretnina, imenovana od strane općinskog načelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na ovu ponovljenu licitacijujavi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu o licitaciji.

Ako ne uspije ni ova ponovljena licitacija, smatra se da je javno nadmetanje bezuspješno.

Ugovor o kupoprodaji sa kupcem će u ime općine Gradačac zaključiti općinski načelnik 

u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, a ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan isplatiti u roku od 60 dana od potpisivanja ugovora 

na investicioni račun općine Gradačac 1321900309659853, otvoren kod NLB banke Gradačac.

Prodavac i kupac će pozaključenju ugovora o kupoprodaji, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, zaključiti Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice, sa ciljem zajedničke izgradnje Gradske garaže sa poslovnim sadržajima, shodno Idejnom projektu br.IP120618 od juna 2018. i Načelnoj urbanističkoj saglasnosti br.06/1-23/1-2093/18 od 06.09.2018.god. a koji ugovori će proizvoditi pravno dejstvo tek po isplati kupoprodajne cijene u cjelosti, uz prethodno pribavljeno mišljenje općinskog pravobranilaštva Gradačac i prethodnu saglasnost Općinskog vijeća.

Ukoliko kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, niti u eventualno naknadno ostavljenom roku od strane prodavca, ima se smatrati da je odustao od kupoprodaje.

Svi ugovori se zaključuju u formi notarski obrađene isprave, a troškove notarske obrade snosi kupac.

 V OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.