A+ R A-

JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac

Na osnovu člana 2.12 , stav 5.   Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08, 32/10 i 18/13, 7/14 i 31/16),   člana 7.  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja,  imenovanju i razrješenju  članova  izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst  (“Službeni glasnik BiH”, br. 29/18),   člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac (“Sl. glasnik općine Gradačac”, br. 9/18), Općinsko vijeće   općine Gradačac,

r a s p i s u j e

 

JAVNI  OGLAS

za imenovanje   jednog  člana Općinske izborne komisije Gradačac

I – Raspisivanje Javnog oglasa

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje   1 (jednog)  člana Općinske izborne komisije Gradačac iz reda hrvatskog naroda.

Mandat člana Općinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH, na odluku o imenovanju člana izborne komisije donesenu od strane Općinskog vijeća Gradačac.

II –Ravnopravna zastupljenost

Sastav Općinske izborne komisije  treba biti multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodi računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

            Sastav Općinske izborne komisije treba, u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.

III – Opći uslovi:

Uslovi, koje kandidat za člana Općinske izborne komisije treba ispunjavati su slijedeći:

Opći  uslovi propisani članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

-          Član Općinske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;

-          Član Općinske izborne komisije je osoba  sa odgovarajućom  stručnošću i iskustvom na provedbi izbora.

IV – Posebni uslovi

Pored općih uslova propisanim članom 2.2. Izbornog Zakona BiH, član Općinske izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

- da imaju prebivalište na općini Gradačac;

- da imaju završen  fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS;

 -  da ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. st. 1. Izbornog zakona BiH, ili ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju uvjete popisane odredbom stave 2. tačka b. Uputstva;

- da posjeduju iskustvo u provođenju izbora:

a)      članstvo u izbornoj komisiji;

b)      članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V – Izuzetak

Izuzetno, član Općinske izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/I stručne spreme ili završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova, a da ne posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

VI – Lica koja ne mogu biti imenovana na poziciju člana Općinske izborne komisije

“Za člana Općinske izborne komisije po  članu 2.3. Izbornog zakona BiH: NE MOŽE biti imenovana osoba:

1. koja se ne može kandidovati  u smislu odredbi člana 1.6.; 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;

2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. tačka 4. ovog Zakona.

4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti:

5. kojoj je izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je  lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

 “Član općinske izborne komisije po članu 2.12. tačka 7. Izbornog zakona BiH:  NE  MOŽE biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili osoba  koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže”.

VII - Dokumentacija

Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u službi);
  2. ovjerena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi;
  3. Fotokopija lične karte i obrazac PBA-3 (dokaz o prebivalištu izdatog od strane CIPS-a, ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
  4. dokaz o izbornom iskustvu, za kandidata. Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se članstvo u izbornoj komisiji i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim izbornim zakonom u BiH. Dokaz mora sadržavati:  podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost;  
  5. Izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata  sa posljednjeg popisa stanovništva u BIH, svojeručno potpisana i ovjerena kod nadležnog organa;
  6. Izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona, svojeručno potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa;
  7. Popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

NAPOMENA: Obrazac izjave pod 6., i Upitnik Centralne izborne komisije pod 7.,  može se preuzeti  u Stručnoj službi Vijeća ili Web stranici CIK-e BiH.

Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

            Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbore i imenovanja - Konkursna komisija će  prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata i neće uvažavati naknadno dostavljena dokumenta..

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Konkursna komisija će obaviti intervju, utvrditi kriterije i izvršiti bodovanje,  prema nakon čega će sačiniti rang listu sa redosljedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervju.

Nadležni organ – Općinsko vijeće Gradačac, će cijeneći položaj kandidata na Rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom: “JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE – NE OTVARAJ”  na slijedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA GRADAČAC

Ul. H.K. Gradaščevića  74

76 250 GRADAČAC

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon:  035/369-770 i 369-771.