A+ R A-

J AV N A L I C I T A C I J A - prodaja službenih putničkih motornih vozila

Općinski načelnik Općine Gradačac na osnovu odredbi člana 38. Statuta Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 4/08, 5/12 i 1/17 ) i Odluke o prodaji službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja-licitacije, br. 02-14-182/19 od 23.01.2019.godine,  objavljuje

J AV N U   L I C I T A C I J U

o prodaji službenih putničkih motornih vozila

I

Putem javnog nadmetanja Općina Gradačac vrši prodaju službenih putničkih motornih vozila slijedećih tehničkih karakteristika:

               

R/b

Marka i tip

vozila/registarske oznake/godina proizvodnje

Broj šasije

Važenje registracije

Vrsta motora

Zapremina i snaga motora

Početna cijena

1.

ŠKODA FELICIA KARAVAN LX 1.9

E98-M-511

2001.godina

TMBEHH65315326973

Registrovano do 22.09.2019.g

dizel

1896 cm3

47 kW

1.500,00 KM

 

2.

ŠKODA FELICIA AC-KARAVAN

100-J-697

1998.godina

TMBEHH653W0860011

Registrovano do 10.02.2019.g

dizel

1896 cm3

47 kW

2.500,00 KM

3.

ŠKODA FELICIA LIMUZINA

025-E-926

2001.godina

TMBEFF61415325897

Registrovano do 21.05.2019.g

benzin

1289 cm3

50 kW

1.000,00 KM

 II

Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

III

Putnička motorna vozila se mogu pogledati svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati na službenom parkingu Općine Gradačac.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon, broj: 061/ 270-190.

IV

Pravo učešća na licitaciju imaju sva fizička i pravna lica sa područja BiH koja uplate 10% kaucije od određene početne cijene vozila na blagajni Općine Gradačac, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

 V

Ponuda za licitaciju treba da sadrži:

  1. naziv i tačnu adresu fizičkog, odnosno sjedište pravnog lica,
  2. kopiju lične karte,
  3. dokaz da ponuđač nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa (potvrde Porezne uprave),
  4. iznos ponude izražen u KM,
  5. dokaz o uplati kaucije izdat od strane blagajne Općine.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

VI

Ponude sa naznakom «Ponuda za javnu licitaciju – ne otvaraj» dostaviti na protokol Općine Gradačac - šalter broj 6, neposredno ili poštom najkasnije 04.02.2019.godine do 12,00 sati. Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu ponuđača kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

VII

Javno otvaranje ponuda će se održati u Sali za sastanke Općine Gradačac dana 08.02.2019. godine u 12,30 sati.

VIII

Otvaranje ponude će se izvršiti i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa najvišom cijenom. U slučaju dvije iste ponude prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.

IX

Sve troškove oko poreza i prijenosa vlasništva snosi kupac.

 OPĆINSKI  NAČELNIK

 mr.sci. Dervišagić Edis