A+ R A-

Javni oglas za prijem u radni odnos u Javnoj ustanovi Centar za kulturu Ahmed Muradbegović

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj 26/16,89/18) i člana 3. stav 2. Pravilnika o radu Javne ustanove centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac (broj: 02-81/17), a u vezi člana 2. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnoj ustanovi Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac (broj: 02-05/18), o b j a v lj u j e  se

 

Javni oglas za prijem u radni odnos u

Javnoj ustanovi Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac

                     

                       

1.Naziv i opis radnog mjesta; opći i posebni uslovi:

 Naziv radnog mjesta: Poslovi marketinga, finansija i razvoja

 Opis radnog mjesta: Ugovaranje marketinga za Radio Gradačac, vršenje propagandne aktivnosti svih događaja iz oblasti kulture, vršenje propagande muzejske zbirke, rad na uvećanju samostalnih prihoda ustanove u skladu sa planom, sarađivanje sa finansijskim institucijama, izrada programa razvoja po pojedinim segmentima rada ustanove, obavljanje drugih poslova u skladu sa stručnom spremom, a prema nalogu direktora.

 

Opći i posebni uslovi: Državljanstvo Bosne i Hercegovine; zdravstvena sposobnost; visoka stručna sprema – diplomirani ekonomist (ili ekvivalent po bolonjskom sistemu studiranja); dvije godine radnog iskustva u struci.

 

Vrijeme na koje se zaključuje ugovor i dužina radnog vremena: Ugovor o radu zaključuje se sa jednim izvršiocem, na neodređeno vrijeme i sa punim radnim vremenom.

 

2.Isprave i dokumenti; način podnošenja Prijave

 

Uz Prijavu (biografija, adresa i kontakt telefon), kandidati su dužni dostaviti slijedeće isprave i dokumente: dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu u struci; uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine; izvod iz matične knjige rođenih.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, kao i drugim propisima, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz zakona (dokazivanje pripadnosti branilačkoj populaciji), odnosno uvjerenje Službe za zapošljavanje (dokazivanje statusa nezaposlene osobe).

 

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će pozvani na intervju, pisanim putem sa označenim mjestom i vremenom intervjua.                                                                                    Isprave i dokumenti koji se prilažu uz Prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Prijave na javni oglas potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Oslobođenje“. Javni oglas oglašava se i putem web strane poslodavca, kao i dostavlja Službi za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac, ul. Nenavište 12., sa naznakom „Prijava na javni oglas-ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac