A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir kapitalnih programa/ projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2019. godinu

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19),  Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu,    i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, br. 01-05-131/18. od 4.5.2018. godine,  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 3/2018) i  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o   kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, br. 01-05-155/19. od 25.4.2019. godine,   Gradonačelnik, dana  17.6. 2019. godine,  objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za odabir kapitalnih  programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta  Grada Gradačca  za 2019. godinu 

I

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  615311  - kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od   150.000,00 KM za  finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta   mjesnih zajednica,  i to:

a)         sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave (društveni domovi i drugi objekti u    vlasništvu MZ, kao i nabavka opreme);

b)        održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta (poligoni, igrališta) u MZ, ukoliko     im se posebnim     aktom prenesu nadležnosti za             ove poslove;

c)    sanacija i održavanje vjerskih objekata na području mjesne zajednice.

 

II

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta Grada Gradačca mogu podnijeti   mjesne zajednice  upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac. Potencijalni korisnik može podnijeti više prijedloga/programa, ali se sredstva mogu odobriti za finansiranje/ sufinansiranje maksimalno dva programa/projekta. U ovom slučaju  mjesna zajednica  za svaki program/projekat aplicira posebno.

 

III

VISINA SREDSTAVA:

Maksimalni iznos sredstava koja se mogu odobriti po javnom pozivu u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta Grada Gradačca iznosi 10.000,00KM.

IV 

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Mjesne zajednice  koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su osnovane od strane Općinskog vijeća i upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

-         da su vođene  od strane ovlaštenih lica,

-         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području MZ i da su te aktivnosti namijenjene građanima mjesne zajednice,

-         da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da su projektne aktivnosti usaglašene sa općim i specifičnim ciljevima utvrđenim kroz Strategiju razvoja općine Gradačac,

-         dužina trajanja programa/projekta za koji se traže sredstva je do kraja budžetske  godine (31.12.2019. god.),

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su  sredstva odobrena po  predhodnom javnom pozivu opravdali podnošenjem izvještaja o namjenskom utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i podnošenjem opisnog (narativnog) izvještaja. 

V

ELIMINATORNI KRITERIJI:

       Programi/projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati  iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi  članova Vijeća MZ, osim naknada troškova administriranja projekta u skladu sa Pravilnikom o  načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u  kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa podrčuja Općine   Gradačac,

-          programi/projekti koji se neće realizovati na području mjesne zajednice i koji nisu namijenjeni građanima mjesene zajednice,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje su  definirane kao prioritetne,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti mjesnih zajednica  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

-          programi/projekti za čiju inplementaciju, nadzor i provođenje su u skladu sa Zakonima o princimpima lokalne samouprave FBiH, kao i relevantnim propisima o građenju, javnim nabavkama i dr. stvarno i mjesno nadležni općinski ili kantonalni i federalni organi, ako što su Direktcija cesta TK ili Ceste FBiH ili javna komunalna preduzeća, a što se prvenstveno odnosi na objekte izgranje saobraćajne i komunalne infrastrukture  (putevi, autobuska  stajališta u putnom pojasu, mostovi, kanalizacija, sportski tereni, objekti javne rasvjete i dr. Objekti infrastrukture čija izgradnja i način finansiranja je definisana posebnim pripisima, tehničkim zahtjevima i utvrđenim programima kapitalnih investicija).  

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjesna zajednica uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)        Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljnu grupu  na koju se odnosi  program/projekat,

-          ciljeve programa/projekta;

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          prijedlog budžeta programa/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)        rješenje o upisu  u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

d)       identifikacioni broj,

  f)   podaci o osobama koje će realizovati projekat,

 g)   izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz predhodne godine koja su  

       im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a mjesne zajednice kojima predhodne godine nisu dodjeljivana 

      sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena ili izjašnejnje da je isti

       dostavljen prije raspisivanja Janog poziva,

 h)  predmjer i predračun radova (za projekte koji se odnose na sanaciju objekata i sl.).

VII

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog vijeće, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac   vrši  razmatranje i ocjenjivanje  pristiglih projekata/programa, Komisija boduje, odnosno utvrđuje rang  listu programa / projekata po broju dodijeljnenih bodova. Gradonačelnik   nakon provednog javnog poziva sa korisnicima koji ispunjavaju kriterije i broj bodova definisan  Pravilnikom zaključit  će ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja javnog poziva bez obaveze nadoknade troškova aplikantima.

VIII

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od. 17.6. 2019.   godine, u Šalter sali  Grada Gradačca i na službenoj web stranici Grada Gradačca(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj  službi za društvene djelatnosti  i BIZ ili na telefon: 035-369-750.                                                              

IX

PREDAJA APLIKACIJA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Grada Gradačca, sa  naznakom  Prijava na Javni  poziv – Komisiji za provođenje javnog poziva, «Ne otvaraj».

Adresa: Grad Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon 2.7. 2019. godine  neće biti razmatrane.

DOWNLOAD:

Aplikacioni obrazac