A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir kapitalnih programa/ projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2019. godinu

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19),  Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu,    i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, br. 01-05-131/18. od 4.5.2018. godine,  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 3/2018) i  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o   kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, br. 01-05-155/19. od 25.4.2019. godine,   Gradonačelnik, dana  17.6. 2019. godine,  objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za odabir kapitalnih  programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta  Grada Gradačca  za 2019. godinu 

I

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  615311  - kapitalni transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od   150.000,00 KM za  finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta   mjesnih zajednica,  i to:

a)         sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave (društveni domovi i drugi objekti u    vlasništvu MZ, kao i nabavka opreme);

b)        održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta (poligoni, igrališta) u MZ, ukoliko     im se posebnim     aktom prenesu nadležnosti za             ove poslove;

c)    sanacija i održavanje vjerskih objekata na području mjesne zajednice.

 

II

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta Grada Gradačca mogu podnijeti   mjesne zajednice  upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac. Potencijalni korisnik može podnijeti više prijedloga/programa, ali se sredstva mogu odobriti za finansiranje/ sufinansiranje maksimalno dva programa/projekta. U ovom slučaju  mjesna zajednica  za svaki program/projekat aplicira posebno.

 

III

VISINA SREDSTAVA:

Maksimalni iznos sredstava koja se mogu odobriti po javnom pozivu u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta Grada Gradačca iznosi 10.000,00KM.

IV 

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Mjesne zajednice  koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su osnovane od strane Općinskog vijeća i upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

-         da su vođene  od strane ovlaštenih lica,

-         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području MZ i da su te aktivnosti namijenjene građanima mjesne zajednice,

-         da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da su projektne aktivnosti usaglašene sa općim i specifičnim ciljevima utvrđenim kroz Strategiju razvoja općine Gradačac,

-         dužina trajanja programa/projekta za koji se traže sredstva je do kraja budžetske  godine (31.12.2019. god.),

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su  sredstva odobrena po  predhodnom javnom pozivu opravdali podnošenjem izvještaja o namjenskom utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i podnošenjem opisnog (narativnog) izvještaja. 

V

ELIMINATORNI KRITERIJI:

       Programi/projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati  iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi  članova Vijeća MZ, osim naknada troškova administriranja projekta u skladu sa Pravilnikom o  načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u  kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa podrčuja Općine   Gradačac,

-          programi/projekti koji se neće realizovati na području mjesne zajednice i koji nisu namijenjeni građanima mjesene zajednice,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje su  definirane kao prioritetne,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti mjesnih zajednica  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

-          programi/projekti za čiju inplementaciju, nadzor i provođenje su u skladu sa Zakonima o princimpima lokalne samouprave FBiH, kao i relevantnim propisima o građenju, javnim nabavkama i dr. stvarno i mjesno nadležni općinski ili kantonalni i federalni organi, ako što su Direktcija cesta TK ili Ceste FBiH ili javna komunalna preduzeća, a što se prvenstveno odnosi na objekte izgranje saobraćajne i komunalne infrastrukture  (putevi, autobuska  stajališta u putnom pojasu, mostovi, kanalizacija, sportski tereni, objekti javne rasvjete i dr. Objekti infrastrukture čija izgradnja i način finansiranja je definisana posebnim pripisima, tehničkim zahtjevima i utvrđenim programima kapitalnih investicija).  

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjesna zajednica uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)        Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljnu grupu  na koju se odnosi  program/projekat,

-          ciljeve programa/projekta;

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          prijedlog budžeta programa/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)        rješenje o upisu  u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

d)       identifikacioni broj,

  f)   podaci o osobama koje će realizovati projekat,

 g)   izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz predhodne godine koja su  

       im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a mjesne zajednice kojima predhodne godine nisu dodjeljivana 

      sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena ili izjašnejnje da je isti

       dostavljen prije raspisivanja Janog poziva,

 h)  predmjer i predračun radova (za projekte koji se odnose na sanaciju objekata i sl.).

VII

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog vijeće, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac   vrši  razmatranje i ocjenjivanje  pristiglih projekata/programa, Komisija boduje, odnosno utvrđuje rang  listu programa / projekata po broju dodijeljnenih bodova. Gradonačelnik   nakon provednog javnog poziva sa korisnicima koji ispunjavaju kriterije i broj bodova definisan  Pravilnikom zaključit  će ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja javnog poziva bez obaveze nadoknade troškova aplikantima.

VIII

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od. 17.6. 2019.   godine, u Šalter sali  Grada Gradačca i na službenoj web stranici Grada Gradačca(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj  službi za društvene djelatnosti  i BIZ ili na telefon: 035-369-750.                                                              

IX

PREDAJA APLIKACIJA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Grada Gradačca, sa  naznakom  Prijava na Javni  poziv – Komisiji za provođenje javnog poziva, «Ne otvaraj».

Adresa: Grad Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon 2.7. 2019. godine  neće biti razmatrane.

DOWNLOAD:

Aplikacioni obrazac

 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.