A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP “Komunalac” d.d. Gradačac, sa učešćem državnog kapitala, ispred osnivača

Rok za predaju dokumenata: 27.07.2019. godine

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac  ("Službeni glasnik Grada Gradačac" broj: 1/19), člana 3. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i nominovanje  članova Nadzornog odbora ispred osnivača za JP „Komunalac“ d.d. Gradačac (“Sl. glasnik Grada Gradačac”, br.2/19),člana 3.  6. i 10.  Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Sl. glasnik općine Gradačac“, broj: 9/2017),  Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac, r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

Za izbor i nominovanje  članova Nadzornog odbora JP “Komunalac” d.d. Gradačac,

sa učešćem državnog kapitala, ispred osnivača

 

             Objavljuje se Javni oglas za izbor i nominovanje kandidata za upražnjene pozicije članova u Nadzornom odboru privrednog društva sa učešćem državnog kapitala - JP “Komunalac” d.d. Gradačac.

  1. 1.      Opisupražnjenepozicije: 

Četiri članaNadzornog odbora ispred državnog kapitala obavljat će poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, Zakonom o javnim preduzećima u FBiH I Statutom javnog preduzeća JP “KOMUNALAC”, d.d. Gradačac,

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

  1. 2.      Općiuslovi:

Opći  uslovi  za  imenovanje/nominiranje  članova  Nadzornog  odbora  u  privrednim

društvima sa učešćem državnog kapitala su: 

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta)

u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)      da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03,34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri;

  1. 3.      Posebni uslovi:

Posebni  uslovi  za  imenovanje/nominiranje  člana  Nadzornog  odbora  u  privrednim

društvima sa učešćem državnog kapitala su: 

a)  stepen obrazovanja VSS  ili VŠS,

b) najmanje 3 godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme,

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog

    društva ili institucije,

d) da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva,

     kao  i  vlasnik  sa  50%  i  više  vlasništva,  direktor  i  član  uprave  bilo  kojeg  društva  sa

     ograničenom odgovornošću,

e) da niječlanorganazakonodavne, izvršneilisudskevlastiilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu

interesa u organimavlasti u FederacijiBosneiHercegovine („SlužbenenovineFederacijeBosnei

Hercegovine“, broj 70/08),

f) da posjeduje Certifikat  o  završenom  usavršavanju  izdat  od  strane nadležnog  organa,  a  u

     skladu  sa  odredbama  Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i

     uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije Bosne

     i Hercegovine", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17),

g) da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društava i/ili institucija,

h) da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 

i) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa;

 Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od g) do i)  izrazit će se u bodovima

  • od 1-5.
  1. Dužina trajanj amandata: četirigodine,
  2. Naknadaza rad: Mjesečna naknada propisana Odlukom Skupštine preduzeća.
  3. Mogućnost ponovnog imenovanja: nema ograničenja za ponovno imenovanje,
  4. Uslovi službe: definisani Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac.

Potrebni dokumenti za prijavu:

Uz prijavni obrazac koji sadrži adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti:

-          Kraću biografiju,

-          Ovjerenu kopiju diplome,

-          Izvod iz matične knjige rođenih, 

-          uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starija od 6 mjeseci,

-          uvjerenje da ima najmanje 3 godine radnog iskustva nakon sticanja visoke ili više  stručne spreme,

-          ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-          ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03,34/03, 65/13),

-          ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

-          ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

-          ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

-          ovjerenu izjavu da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

-          ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije,

-           ovjerenu izjavu da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao  i  vlasnik  sa  50%  i  više  vlasništva,  direktor  i  član  uprave  bilo  kojeg  društva  sa ograničenom odgovornošću,

-           ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08),

-          Certifikat  o  završenom  usavršavanju  izdat  od  strane nadležnog  organa,  a  u skladu  sa  odredbama  Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu Izjavu da preuzimaju obavezu da usavršavanje obave u roku utvrđenim Uredbom vlade Federacije.

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana nadzornogodbora bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-  Uvjerenje da se protivnjega/nje ne vodikrivičnipostupak (ne starijeod 3 mjeseca),

Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova,   za kandidata koji bude predložen za konačno imenovanje,   zatražit će se službenim putem.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua,  dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe.

Dokumenti koji se predaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Oglasće se objaviti u Sl. novinamaFBiH, u  jednom javnom glasilu koje izlazi na području Bosne i Hercegovine,i  na web stranici grada Gradačac i radiju Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana objave u Službenom glasilu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na javni oglas – Nadzorni odbor preduzeća – ne otvaraj“.

            Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

DOWNLOAD:

Prijavni obrazac

 

                                                                         KOMISIJA ZA IZBORE I

                                                                                 IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA