A+ R A-

Djelimično poništenje javnog oglasa

GRADONAČELNIK

Broj: 02-34-1908/19

Gradačac, 06.09.2019.godine

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu člana 41. a u vezi sa članom 84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18)) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

 

DJELIMIČNO PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos

Javni oglas za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos, broj 02-34-1908/19 od 22.08.2019.godine objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 24.08.2019. godine i na web stranici Grada Gradačac dana 24.08.2019.godine, poništava se u dijelu koji se odnosi na radno mjesto01.Vozač u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

 GRADONAČELNIK

mr.sci. Edis Dervišagić