A+ R A-

JU Dječije obdanište „KOLIBRI“ Gradačac - Javni konkurs za prijem zaposlenika

Na osnovu člana 53. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 12/09 , 8 /11 i 10/13), član 31. Pravila ustanove broj  01-124-4/17  od 15.05.2017.godine  i Odluke Upravnog odbora broj 01-211-3/19 od 03.10.2019.godine, Upravni odbor Ustanove objavljuje:

JAVNI  KONKURS
za prijem zaposlenika

1.Odgajatelj , na određeno do 30.06.2020.godine,  4  izvršioca

2.Profesor razredne nastave , na određeno do 30.09.2020.godine, 1 izvršilac

3.Dječija njegovateljica,  na određeno do 30.06.2020.godine 1 izvršilac

 

Uslovi konkursa koje kandidati moraju ispunjavati:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine,
 • završenu VSS VII stepena ili ekvivalent  Bolonjskog sistema studiranja smjer:  za poziciju 1. predškolski odgoj i obrazovanje , za poziciju 2. razredna nastava uz završenu modularnu obuku za rad sa djecom predškolskog uzrasta (dokaz cetrifikat izdan od strane Pedagoškog zavoda Tuzla)
 • završena SSS medicinskog smjera, za poziciju 3

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava sa kraćom biografijom i kontakt telefonom,
 2. diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. izvod iz matične knjige rođenih
 6. izjava da kandidat nije osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova u obrazovanju,
 7. uvjerenje o radnom iskustvu   nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ,
 8. uvjerenje o čekanju  na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

Lica koja ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredbi člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj :5/11 i 5 /14)  dužna su priložiti i :

-          dokaz kojim se potvrđuje pripadnost jednoj od kategorija boračke populacije , a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona  

Dokazi o ispunjavanju uvjeta  moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji budu  ispunjavali uvjete konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU Dječije obdanište „KOLIBRI“ Gradačac

Hadžiefendijina bb

76 250 Gradačac

sa naznakom „Prijava na konkurs - NE OTVARAJ“