A+ R A-

Javni poziv - Turistička zejdnica grada Gradačca

U ime Turističke zajednice grada Gradačca, u skladu sa odredbom člana 7. Statuta Turističke zajednice grada Gradačca broj: 1/19 od 26.06.2019. godine, Turistički ured objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica da za potrebe rada Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca predlože logo koji će se koristiti na memorandumima, prospektima, plakatima i drugim informativno – propagandnim materijalima, čiji je izdavač ili suizdavač Turistička zajednica, odnosno na drugim materijalima ili aktivnostima prema odluci voditelja Turističkog ureda, a u kojima Turistička zajednica ima organizatorsku ili sponzorsku ulogu.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gradačca će razmotriti pristigle prijedloge i odabrati najuspješniji prijedlog za logo, o čemu će učesnici biti javno obaviješteni.

Zainteresirani učesnici prijedlog loga trebaju dostaviti u vektorskom obliku, uz osnovne informacije o predlagaču loga, u zatvorenoj koverti, poštom ili lično, na adresu H.K.Gradaščevića bb (zgrada Gradskog vijeća), sa naznakom „Za javni poziv za odabir loga“.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Grada Gradačac  www.gradacac.ba .

Javni poziv ostaje otvoren do utorka 22.10.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

v.d. Voditelja Turističkog ureda

       Ensar Mešanović