A+ R A-

INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

Gradonačelnik Grada Gradačac na osnovu odredbi člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u je

 

INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

1.Naziv radnog mjesta

Referent za vatrogastvo-vatrogasac u Službi civilne zaštite na neodređeno vrijeme - 2 (dva) izvršioca.

2.Opis poslova radnog mjesta

-učestvuje u vatrogasnim intervencijama;

-obavlja  dežurnu   službu   u  objektima  Vatrogasne jedinice   i   na  objektima  gdje Vatrogasna jedinica vrši protivpožarna dežurstva;

-održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju;

-kroz redovnu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava;

-poslije intervencije vozila snabdijeva sredstvima za gašenje;

-vrši poslove iz svoje uže specijalnosti iz građanstva;

-učestvuje na sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara;

-odgovoran je za upotrebu lične zaštitne opreme za vrijeme vatrogasne intervencije;

-odgovora za blagovremeno i kvalitetno obavljanje povjerenih poslova;

-odgovara za provođenje pravila službe vatrogasnih jedinica;

-odgovara za poštivanje i provođenje odluke o unutrašnjem redu;

-odgovara za kolegijalan odnos i poštivanje radne discipline;

-stalno opšte i stručno obrazovanje;

-obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

3.Posebni uslovi za obavljanje poslova

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), - (da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac, broj: 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

Uslovi za vršenje poslova:

- KV/SSS - najmanje III stepen tehničkog ili društvenog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

- položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na Interni oglas

Uz prijavu na Interni oglas kandidati prilažu slijedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije)

-          uvjerenje o državljanstvu ili CIPS – prijava,

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike,

-          dokaz (uvjerenje ili potvrda ) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Tuzlanskom kantonu,

-          dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu,

-          ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

-          ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca dužni su ga položiti najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana prijema u radni odnos.

NAPOMENA: Shodno odredbama člana 72. stav 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici organa državne službe svih nivoa vlasti u Tuzlanskom kantonu koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tog radnog mjesta.

5. Rok trajanja oglasa

Interni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Grada Gradačac.

6. Adresa za podnošenje prijava na Interni oglas

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima treba dostaviti neposrednim putem ili putem pošte preporučeno na adresu: Grad Gradačac, ulica H.k.Gradaščevića, broj 54, 76250 Gradačac sa naznakom “Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos - Referent za vatrogastvo -vatrogasac u Službi civilne zaštite na neodređeno vrijeme - 2 (dva) izvršioca - ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.