A+ R A-

Javni oglas - jedna član upravnog odbora - JU "Kolibri"

 Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13),  člana  6.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac  ("Službeni glasnik Grada Gradačac" broj: 1/19), člana 8., i 10. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija  za imenovanja /nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj 9/17), člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa (Sl. glasnik Grada Gradačac“, br. 5/19), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac,

r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje jednog člana  Upravnog odbora u Javnoj ustanovi Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac, ispred osnivača

 

Naziv pozicije:

Upravni odbor Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, jedan (1) član ispred osnivača.

Opis pozicije:

Regulisano Zakonom i Statutom Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac.

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova upravnih odbora u javnim zdravstvenim/javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Gradačac propisana je posebnom odlukom.


Trajanje mandata:

Član Upravnog  odbora Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac se bira se do isteka mandata imenovanim članovima.

Opći uslovi

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)     da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Posebni  uslovi 

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

a) stepen obrazovanja VSS  ili  VŠS,

b) najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, 

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva, 

d) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih  i pravnih analiza i propisa. 

Prilikom procjene posebnih slova, kriteriji navedeni pod tačkama  d) i e) stava 1. ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5. 

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

-           kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom;

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starije od 6 mjeseci;

-          izvod iz matične knjige rođenih;

-          ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

-          uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju najmanje od jedne godine;

-          ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u Bosni i Hercegovini u period od tri godine, prije dana objavljivanja ovog oglasa;

-          ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. Tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-          ovjerenu izjavu kandidata danije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

-          ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

-          ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,

-          ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, uključujući vrijeme zatvorske kazne;

-          ovjerenu izjavu kandidata da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljenja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri, i

-          ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva.

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude imenovan  bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-   Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-   Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će biti objavljen u Sl. novinama F BiH,  jednom dnevnom listu koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, web stranici Općine Gradačac i Radio Gradačcu.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u Službenom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU  Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, ispred osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.