A+ R A-

Javni oglas - predsjednik upravnog odbora - JU " Alija Isaković "

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13),  člana  6.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac  ("Službeni glasnik Grada Gradačac" broj: 1/19), člana 8., i 10. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija  za imenovanja /nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj 9/17), člana 1. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika   Upravnog odbora Javne ustanove Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac (Sl. glasnik Grada Gradačac“, br. 5/19), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora  Javne ustanove Javna biblioteka

“Alija Isaković” Gradačac

Naziv pozicije:

Predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac,  

Opis pozicije:

Regulisano Zakonom i Statutom Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova upravnih odbora u javnim zdravstvenim/javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Gradačac propisana je posebnom odlukom.


Trajanje mandata:

Predsjednik Upravnog  odbora Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac se bira se do isteka mandata imenovanim članovima.

Opći uslovi

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)     da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Posebni  uslovi 

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

a) stepen obrazovanja VSS  ili  VŠS,

b) najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, 

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva, 

d) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih  i pravnih analiza i propisa.

Prilikom procjene posebnih slova, kriteriji navedeni pod tačkama  d) i e) stava 1. ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5.  

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

-           kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom;

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starije od 6 mjeseci;

-          izvod iz matične knjige rođenih;

-          ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

-          uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju najmanje od jedne godine;

-          ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u Bosni i Hercegovini u period od tri godine, prije dana objavljivanja ovog oglasa;

-          ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. Tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-          ovjerenu izjavu kandidata danije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

-          ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

-          ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,

-          ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, uključujući vrijeme zatvorske kazne;

-          ovjerenu izjavu kandidata da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljenja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri, i

-          ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva.

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude imenovan   bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-   Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-   Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će biti objavljen u Sl. novinama F BiH,  jednom dnevnom listu koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, web stranici Općine Gradačac i Radio Gradačcu.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u Službenom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU  Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.