A+ R A-

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu države na području grada Gradačca

 I

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

II

Predmet javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca i to poljoprivredno zemljište u katastarskim općinama Mionica I (parcela 1101/1 i 1083), Zelinja Donja (parcela 599, 608, 798, 813 i 866/1-Šišinka-voćnjak 3 klase) i Donji Lukavac (parcela 195).

III

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, zavisno od vrste korištenja zemljišta, daje se u zakup na rok do 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika, odnosno do 10 godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje.  

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dato u zakup, ne može se dati u podzakup.

Minimalna površina na koju se može aplicirati iznosi 1ha (jedan hektar).

Parcele površine do 5 ha nije dozvoljeno cijepati.

IV

Postupak javnog poziva provest će komisija koju imenuje Gradonačelnik.

U skladu sa članom 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine F BiH” broj: 52/09), na osnovu odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom pozivu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (dalje: Ministarstvo) i podnosilac ponude sklapaju ugovor o zakupu. Ministarstvo je dužno primjerak ugovora o zakupu dostaviti u roku od 15 dana nadležnom sudu za vođenje zemljišne knjige, odnosno katastar nekretnina i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu zakupoprimca u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uvodi kantonalno ministarstvo.

 

V

Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iznosi:

Redni broj

Naziv parcele

K.č broj

Površina

Kultura

Katastarska općina

Početna cijena

1.

Lukavac

195

2,4 ha

Voćnjak 3. klase

Lukavac Donji

30,00 KM/ha

2.

Lukavac

195

1,7088 ha

Voćnjak 3.klase

Lukavac Donji

30,00 KM/ha

3.

Lukavac

195

2,2060 ha

Voćnjak 3. klase

Lukavac Donji

30,00 KM /ha

4.

Lukavac

195

2,0713 ha

Voćnjak 3 klase

Lukavac Donji

150,00 KM/ha

5.

Utrna

1083

3,0131 ha

Voćnjak 1. klase

Mionica I

150,00 KM/ha

6.

Utrna

1101/1

0,9976 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

150,00 KM/ha

7.

Utrna

1101/1

0,950 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

150,00 KM/ha

8.

Utrna

1101/1

2,0649 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

30,00 KM /ha

9.

Utrna

1101/1

1,0034 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

30,00 KM /ha

10.

Utrna

1101/1

1,7716 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

30,00 KM /ha

11.

Utrna

1101/1

1,8700 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

75,00 KM /ha

12.

Utrna

1101/1

1,8502 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

75,00 KM/ha

13.

Utrna

1101/1

0,7984 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

30,00 KM/ha

14.

Utrna

1101/1

2,1499 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

150,00 KM/ha

15.

Utrna

1101/1

0,3 ha

Njiva 5.klase

Mionica I

150,00 KM/ha

16.

Gajevi

599

8,83 ha

Voćnjak 3.klase

Zelinja Donja

75,00 KM/ha

17.

Gajevi

608

3,57 ha

Voćnjak 2.klase

Zelinja Donja

75,00 KM/ha

18.

Perizovine

798

2,39 ha

Voćnjak 3.klase

Zelinja Donja

30,00 KM/ha

19.

Perizovine

813

6,3 ha

Voćnjak 2. klase

Zelinja Donja

75,00 KM/ha

20.

Šišinka

866/1

3,3 ha

Voćnjak 3. klase

Zelinja Donja

30,00 KM/ha

 

VI

 

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada Gradačca dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Gradačca i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata po sljedećim kriterijima za bodovanje:

 

1. Broj uposlenih radnika: po postojećem uposlenom radniku, (za pravna lica)                1 bod

 

2. Osnovna djelatnost, poljoprivredna proizvodnja..........................................................15 bodova

 

    Dopunska djelatnost, poljoprivredna proizvodnja..........................................................5 bodova

 

3. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini .....2 boda,

 

a  maksimalno može dobiti po ovom osnovu ...................................................................10 bodova

 

4. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:

 

            a) Stočarstvo

- 1 do 5 uslovnih grla…...................................................…...............................5 bodova   

- 5,01 do 15,00 uslovnih grla…........................................................................10 bodova

 

- 15,01 do 25,00 uslovnih grla...........................…...........................................15 bodova

 

- više od 25,01 uslovnih grla.............................................................................20 bodova

 

             b) Voćarstvo rasadnička proizvodnja

 

- do 50.000 proizvedenih sadnica.....................................................................5 bodova

 

- preko 50.000 proizvedenih sadnica..............................................................10 bodova

 

             c) Voćarstvo i vinogradarstvo – zasnivanje voćnjaka i vinograda (intenzivni zasad)

 

- od 1 do 3 ha.....................................................................................................10 bodova

 

- 4 i 5 ha.............................................................................................................15 bodova

 

- 6 i više ha.........................................................................................................20 bodova

 

             d) Ratarstvo

 

- žitarice............................................................................................................15 bodova

 

- plastenička i staklenička proizvodnja...............................................................7 bodova

 

- ostala proizvodnja.............................................................................................5 bodova                                   

5. Dosadašnje neuredno plaćanje zakupnine (ukoliko je ponuđač do sada koristio državno      poljoprivredno zemljište u zakupu a izmirio je obaveze po osnovu zakupa   do dana  podnošenja       prijave, ali je izmirivanje obaveze bilo neuredno).........  -5 bodova (oduzima se  pet bodova).

 

6. Ponuđena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu, za svakih 5 KM/ha više od početne cijene 1 bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.

 

Ukoliko 2 ili više ponuđača postignu isti broj bodova prednost će imati ponuđač koji je ponudio veću cijenu zakupa.

 

VII

 

Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište a nisu izmirili svoje obaveze oko plaćanja zakupa istog, neće biti uzete u razmatranje prilikom dodjele zemljišta u zakup.

 

VIII

 

Uz zahtjev je obavezno priložiti slijedeće dokumente:

 

Popunjen i ovjeren obrazac izjave,

 

Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar klijenata,

 

Kopija katastarskog plana za parcele za koje ponuđač aplicira.

 

 

 

Podnosioci zahtjeva uz zahtjev podnose i slijedeću dokumentaciju koja će se uzeti u razmatranje i biti predmet bodovanja:

 

Potvrda poreske uprave o broju zaposlenih radnika (za pravna lica),

 

Kopija rješenja o registraciji osnovne djelatnosti, odnosno kopija rješenja o registraciji  dopunske djelatnosti,

 

Kopija saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu registrovana na podnosioca zahtjeva ili člana poljoprivrednog gazdinstva,

Kopija pasoša za životinju,

 

Detaljan prikaz stočnog fonda (za brojlere).

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.

 

Obrazac zahtjeva i izjave, kopije katastarskog plana, tekst Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Gradačca i tekst Javnog pozivazainteresovani mogu dobiti u Šalter sali Grada Gradačac, šalter broj 9 ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

 

 IX

 

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Grada Gradačac  ili poslati preporučenom poštom na adresu:

 

GRAD GRADAČAC

 H. K. Gradaščevića bb

 76250 Gradačac

 sa obaveznom naznakom:

 "Ne otvarati - po Javnom pozivu za zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države

 na području grada Gradačca".

 

Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno do _________ 2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju kriterije propisane javnim oglasom/natječajem neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na šalteru poljoprivrede u u šalter Sali Grada Gradačac ili putem telefona: 035/369-750 i 035/369-777.

DOWNLOAD

Javni poziv sa prilozima