A+ R A-

Javni poziv za odarbir programa/projekata iz oblasti kulture

Na osnovu člana 39.  Statuta Grada Gradačac  (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 10/22)  i  člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18), Gradonačelnik Grada Gradačac dana  3. marta 2023. godine,   objavljuje

 

 J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD)  / nevladinih organizacija (NVO) i javnih ustanova iz oblasti kulture  kojima je osnivač Grad Gradačac, a  koji će se finansirati / sufinansirati

 iz Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu

DOWNLOAD

Tekst poziva, smijernice i forme za aplikante