A+ R A-

JAVNI OGLAS za imenovanje Komisije za utvđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 10. stav 3. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/21), člana 21. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 10/22), Odluke o utvđivanju kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 8/17) i Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje Komisije za utvđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 3/23), Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac o b j a v lj u j e:

 JAVNI OGLAS

za imenovanje Komisije za utvđivanje prometne vrijednosti

nepokretnosti i prava

 

  1. 1.      Naziv pozicija:

Obajvljuje se javni oglas na pozicije u Komisiji za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava (u daljem tekstu: Komisija):

-Predsjednik Komisije, jedan (1) izvršilac;

-Zamjenik predsjednika Komisije, jedan (1) izvršilac;

-Član Komisije, sedam (7) izvršilaca.

 

  1. 2.      Opis pozicije:

Regulisan je Odlukom o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 8/17) i Pravilnikom o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 5/19).

 

  1. 3.      Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad Komisije regulisana je Odlukom o uslovima i načinu plaćanja naknade troškova u postupku utvrđivanja prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području Općine Gradačac.

 

  1. 4.      Trajanje mandata i mogućnost ponovnog imenovanja:

Komisija se bira na mandat od dvije (2) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

  1. 5.      Opći uslovi:

Svi kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije, trebaju da ispunjavaju sledeće opće uslove:

a)      Da su državljani Bosne i Hercegovine;

b)      Da su stariji od 18 godina;

c)      Da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

d)      Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      Da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

f)       Da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkuretnom reguliranom organu;

g)      Da nemaju pravni i/ili finansijski interes u reguliranom organuu kojoj se kandiduju;

h)      Da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nisu kažnjavani za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje.

 

  1. 6.      Posebni uslovi:

Kandidati za imenovanje na poziciju predsjednika Komisije i zamjenika predsjednika Komisije trebaju da ispunjavaju sledeće posebne uslove:

a)      VII stepen stručne spreme ili najmanje 240 ECTS bodova

b)      Da posjeduje znanje neophodno za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava;

c)      Da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

 

Kandidati za imenovanje na poziciju člana Komisije trebaju da ispunjavaju sledeće posebne uslove:

 

a)      Stepen stručne spreme: najmanje SSS;

b)      Da posjeduje znanje neophodno za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava;

c)      Da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

 

 

  1. 7.      Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

a)      Kraću biografiju  sa adresom i kontakt telefonom;

b)      Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija);

c)      Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta prebivališta, ne starije od 6 mjeseci (orginal ili ovjerena kopija);

d)      Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

e)      Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa;

f)       Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

g)      Ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13);

h)      Ovjerenu izjavu kandidata da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu;

i)       Ovjerenu izjavu kandidata da nema privatni i/ ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje;

j)       Ovjerenu izjavu kandidata da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje;

Prijavni obrazac moguće je pronaći na web tranici Grada Gradačac. Tražne izjave, kandidati mogu dostaviti kumulativno. Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uslove tražene javnim oglasom, Komisija za izbore i imenovanja obavit će intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Grada Gradačac.

 

  1. 8.      Rok i mjesto za podnošenje dokumentacije:

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja u traženim novinama.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ulica Husein-kapetana Gradaščevića broj 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za imenovanje Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava-NE OTVARATI“.

 Nepotpun, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

DOWNLOAD

Prijani obrasci