A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD) / nevladinih organizacija (NVO) i javnih ustanova iz oblasti kulture kojima je osnivač Grad Gradačac, a koji će se finansirati / sufinansirati iz Budžeta Grada Grad

Na osnovu člana 39.  Statuta Grada Gradačac  (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 10/22)  i  člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18), Gradonačelnik Grada Gradačac dana  15. februara 2024. godine,   objavljuje

  

    J A V N I   P O Z I V
za odabir programa/projekata organizacija cvilnog društva (OCD)  / nevladinih organizacija (NVO) i javnih ustanova iz oblasti kulture  kojima je osnivač Grad Gradačac, a  koji će se finansirati / sufinansirati
iz Budžeta Grada Gradačac za 2024. godinu

DOWNLOAD

Tekst javnog poziva i potrebni obrasci