A+ R A-

JAVNI KONKURS za prijem zaposlenika - OBDANIŠTE "KOLIBRI"

Na osnovu člana 53. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 12/09 , 8 /11 i 10/13), član 31. Pravila JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac broj 02-23/01 od 23.06.2010.godine i Odluke Upravnog odbora broj 01-021-7 od 29.02.2016.godine, Upravni odbor Ustanove objavljuje:

 

 JAVNI  KONKURS

za prijem uposlenika

 1. Odgajatelj/stručni saradnik za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja,  1/2 norme, na određeno vrijeme od 01.04.2016. do 15.06.2016.godine, 15 izvršilaca

Uslovi konkursa koje kandidati moraju ispunjavati:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine,
 • završenu VSS VII stepena ili ekvivalent prvog, drugog ili trećeg stupnja Bolonjskog sistema studiranja smjer: predškolski odgoj

ili razredna nastava , pedagog- psiholog uz završenu edukaciju za realizaciju Obaveznog programa u organizaciji Pedagoškog zavoda

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava sa kraćom biografijom i kontakt telefonom,
 2. diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. izvod iz matične knjige rođenih
 6. izjava da kandidat nije osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova u obrazovanju,
 7. kopiju radne knjižice,
 8. uvjerenje o radnom iskustvu u ustanovama predškolskog obrazovanja  nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ,
 9. uvjerenje o radnom stažu u Ustanovi u kojoj se boduje,
 10. uvjerenje o čekanju na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme i profila koji se traži konkursom,

Lica koja ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredbi člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj :5/11 i 5 /14)  dužna su priložiti i :

-          dokaz kojim se potvrđuje pripadnost jednoj od kategorija boračke populacije , a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona  

Dokazi o ispunjavanju uvjeta  moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU Dječije obdanište „KOLIBRI“ Grdačac

Hadžiefendijina bb

76 250 Gradačac

sa naznakom „Prijava na konkurs - NE OTVARAJ“

 Predsjednik Upravnog odbora

Asim Hodžić, s.r.