A+ R A-

Poziv općinskog suda za zainteresovana lica koja polažu pravo vlasništva u KO Mionica

Općinski sud u Gradačcu objavljuje poziv određenim zainteresovanim licima koje prenosimo u nastavku:

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH ("Službene novine FBiH", broj: 19/03, 54/04), Općinski sud u Gradačcu:

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

ZA KATASTARSKU OPĆINU SP_MIONICA, POLITIČKA OPĆINA GRADAČAC

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Mionica I i Mionica II, po novom premjeru, politička općina Gradačac da to svoje pravo prijave u roku od 60 (šezdeset) dana od dana najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u 2 (dva) primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.
Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu, navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje slijedećih 90 (devedeset) dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.
Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Kroz Projekt sistematskog ažuriranja za katastarske općine Mionica I i Mionica II izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) u elektronski vođenu zemljišnu knjigu. Stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora, koji su svoje vlasništvo upisali u KPU da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, uvidom u istu, u rokovima navedenim u prethodnom tekstu. Pozivaju se zainteresovana lica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.
Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljnjem postupku.
Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse. Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Gradačcu, svakim radnim danom u vremenu od O7,3O-13,3Oh.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu suda:

Općinski sud u Gradačcu

Titova bb (za Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove)

76250 Gradačac