A+ R A-

Javni oglas o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”

Na osnovu člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( “Službene novine  Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13 i 3/15), Općinski načelnik, odnosno u njegovo ime Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove u svojstvu Nosioca pripreme plana, o b j a v lj u j e                                                                     

                             

J A V N I    O G L A S

kojim obavještava javnost da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”, koja je objavljena u “Službenom glasniku općine Gradačac”, br. 7/15 i ista se može u PDF formatu preuzeti sa donjeg linka.

U skladu sa zakonskim obavezama, ustanovljenim za Nosioca pripreme ovog  planskog dokumenta, pozivaju se sve zainteresovane strane u procesu prostornog planiranja, prevashodno organi i organizacije, nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, organe unutrašnjih poslova, privrednih udruženja i drugih subjekata, odnosno sva zainteresovana pravna i fizička lica, da u roku od 30 dana po isteku ovog javnog oglasa dostave podatke, podloge i  relevantne informacije, kao i svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na cijelom području obuhvata, opisanom u članu 2. navedene Odluke.

Pored ovih institucija i zainteresovanih strana,  posebno se pozivaju vlasnici zemljišta i objekata na njima, da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine.

Podatke, podloge,  relevantne informacije, kao i prijedloge  i sugestije za određena planska rješenja na cijelom području obuhvata Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”, u pisanoj formi se dostavljaju na šalter urbanizma  br. 8. u šalter-sali Općine.

Ukoliko pozvani organi, organizacije, institucije kao i druga pravna i fizička lica, u ostavljenom roku ne dostave svoje sugestije ili prijedloge, smatrat će se da nemaju nikakvih posebnih zahtjeva.

Nosilac pripreme plana će dobivene podatke, podloge, informacije, prijedloge i sugestije, proslijediti odabranom Nosiocu izrade plana.

U periodu od 30 dana od isteka javnog oglašavanja, može se izvršiti uvid u grafički prikaz predviđenog obuhvata predmetnog Urbanističkog projekta, te dobiti  informacije i pojašnjenja u vezi donešene Odluke na šalteru urbanizma br. 8. u šalter-sali Općine,  ili u  Odsjeku za urbanizam, na II. spratu u zgradi Katastra.

Javno oglašavanje traje zaključno sa28.01.2016., nakon čega će se do 28.02.2016. godine  primati zahtjevi prijedlozi i sugestije od strane ovim oglasom pozvanih lica. Protekom roka od 30 dana (zaključno sa 28.02.2016.), neće se primati nikakava dokumentacija i zahtjevi, niti prijedlozi i sugestije po ovom objavljenom oglasu, odnosno pozivu.

PRILOG:

Odluka o pristupanjuizradi  Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”